97. குண்டிகை காலம் – Kundigai Kalam

வேறு பெயர்கள் :

1. குண்டு வர்மம் (வர்ம சாரி-205)
2. குண்டிகை காலம் (வர்ம பீரங்கி-100)
3. குண்டுதிரி காலம் (வர்ம ஆணி-100)
4. மொழி குன்றிகைக் காலம் (வர்ம கண்ணாடி-500)
5. மொழி வர்மம் (வ.ஒ.மு. சரசூத்திரம்-1200)

இடம் :

கால் விரல்களிலுள்ள மொழிப்பகுதியில் உள்ளது.

பெயர்க்காரணம் :

கால் விரலிலுள்ள மொழிப் பகுதியில் குண்டு போன்று அமைந்திருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றது.

இருப்பிடம் :

1. ‘ஆரடா பெருவிரல் இடைமேல் குண்டுவர்மம்’ (வர்ம சாரி-205)

2. ‘விரல் மொழிக்குள் குண்டிகைக் காலமென்பர்’ (வர்ம பீரங்கி-100)

3. ‘நன்றான கால்விரலில் மொழி குண்டிகைக் காலம்’ (வர்ம கண்ணாடி-500)

4. ‘தேமென்ற விரல்மொழிக்கு கீழ் குண்டிகையாம் காலம்’ (அடிவர்ம சூட்சம்-500)

5. ‘தானென்ற செறுவிரலிடையில் சொல்வேன்
தாக்கடா குண்டுதிரி இதற்குப் பேரு’ (வர்ம ஆணி-100)

6. ‘பூமியென்ற காலத்துக்கும் இருவிரல் மேல்
பொருந்தி நிற்கும் மொழிவர்மம் பாரு’ (வ.ஒ.மு. சரசூத்திரம்-1200)

விளக்கம் :
ஒவ்வொரு விரலின் மொழிப் பகுதியில் இவ்வர்மம் உள்ளது.

ஆதார நூல்கள் 1. வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம்
2. வர்ம மருத்துவம் (சிறப்பு)

நன்றி டாக்டர்.த.கண்ணன் ராஜாராம், கன்னியாகுமரி