56. சடப்பிற காலம் – Sadapira Kalam

வேறு பெயர்கள் :
1. சடப்பிறக் காலம் (வர்ம பீரங்கி-100)
2. சிப்பிறக் காலம் (வர்ம சாரி-205)

பெயர்க்காரணம் :
சிப்பி எலும்புக்கு (Scapula Bone) அருகில் இவ்வர்மம் அமைந்துள்ளதால் இப்பெயர் பெற்றது.

இடம் :
சிப்பி என்பின் (Scapula Bone) அருகே இவ்வர்மம் உள்ளது.

இருப்பிடம் :
1. ‘கைக்கொட்டிக் காலம் மேலிறை ரண்டில் சடப்பிறக்
காலமிதுக்கிறையின் மேல் கிழிப்பிறையாம் வர்மம்’
(வர்ம பீரங்கி-100)

2. ‘காலமென்ற நடுச்சுருக்கிரண்டதாகும்
கனமான சடப்பிறகாலம் ரண்டு
சாலமென்ன கிளிப்பிற வர்மம் ஒன்று’ (வ.ஒ.மு. சாரி-1500)

3. ‘கைக்கொட்டிக் காலம் மேலிறை சடப்பிறக்
காலமிதுக்கிறையின் மீது கிழிப்பிறையாம் வர்மம்’
(வர்ம கண்ணாடி-500)

4. ‘காலமென்ற நடுச்சுருக்கி ரண்டதாகும்
கனமான சிப்பிறக்காலம் ரண்டு
பாலமென்ற கிளிப்பிற வர்மமொன்று’ (வர்ம சாரி-205)

5. ‘பானென்ற வதினடுத்து சடப்பிற வர்மம்
பகரு மோரிறை மேலே கிளிப்பிற வர்மம்’ (வ.ஒ.மு. சாரி-1500)

விளக்கம் :
இவ்வர்மம் ‘கைக்கொட்டி’ எனப்படும் வர்மத்துக்கு 2 விரலளவுக்கு மேலே இருக்கிறது. கிளிப்பிற வர்மத்துக்கும் ஓர் இறைக்கு கீழே இவ்வர்மம் அமைந்துள்ளது. இது இரட்டை வர்மமாகும். (ஒப்பு நோக்குக : கிளிமேக வர்மம்)

ஆதார நூல்கள் 1. வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம்
2. வர்ம மருத்துவம் (சிறப்பு)

நன்றி டாக்டர்.த.கண்ணன் ராஜாராம், கன்னியாகுமரி