வர்ம நூலேணி – 200

நூலின்பெயர் வர்ம நூலேணி – 200
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 200
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 70
நூல் விபரம் இந்நூல் 200 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் மாத்திரைகளின் விபரம், 108 வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம் மற்றும் அப்பகுதிகளில் காயம் ஏற்படும் போது வரும் பின் விளைவுகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் கால் வெள்ளை வர்மத்திலிருந்து துவங்கி மேல் நோக்கி வர்ம விபரங்களை கூறுவதால் வர்ம நூலேணி என்று பெயர் பெற்றது. இந்நூலில் தடவுமுறைகள், இளக்குமுறைகள், பண்டிதர்கள் அறிய வேண்டிய விபரங்கள் மற்றும் 20 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.