வர்ம கண்ணாடி 500
நூலின்பெயர் வர்ம கண்ணாடி 500
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2013
மொத்த பாடல்கள் 500
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 150
நூல் விபரம் வர்ம கண்ணாடி எனும் நூல் 500 பாடல்களைக் கொண்டது. இதில் 96 தத்துவ விளக்கங்கள், மற்றும் உடம்பிலுள்ளப் பகுதிகளை 5 கண்டங்களாகப் பிரித்து தலையில் 25 வர்மங்கள், கழுத்து முதல் தொப்புள் வரை 45 வர்மங்கள், தொப்புள் முதல் மூலாதாரம் வரை 9 வர்மங்கள், கையில் 14 வர்மங்கள், காலில் பதினைந்து வர்மங்கள் எனப் பிரித்து ஒவ்வொன்றின் இருப்பிடம், அவ்வர்மங்களில் தாக்கல்கள் ஏற்பட்டால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள், அடங்கல்கள், இளக்குமுறைகள் மற்றும் 49 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டள்ளது.