வர்மாணி – 16

நூலின்பெயர் வர்மாணி – 16
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 16
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 6
நூல் விபரம் இந்நூல் – 16 பாடல்களை கொண்டது. இந்நு}லில் சில வர்ம புள்ளிகளின் பெயர்கள் இருப்பிடம் குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது.