87. பொழிவு வர்மம் – Pozhivu Varmam

வேறு பெயர்கள் :

1. பொழிவு வர்மம் (அடிவர்ம சூட்சம்-500)
2. பெயரில்லா வர்மம் (வர்ம நூலளவு நூல்)

இடம் :

முழங்கையின் (Forearm) மையப்பகுதியில் இருந்து நான்கு விரலளவுக்கு மேலே பின்பக்கமாக உள்ளது.

இருப்பிடம் :

1. ‘ஆகுமே விரல் நாலில் ஆந்தைக்காலம்
அதன் மேலே மூட்டுக்கு கீழ் பொழிவு வர்மம்’ (அடிவர்ம சூட்சம்-500)

2. ‘முழங்கையின் நடுக்கு வர்மத்திலிருந்து (4 விரலளவு) மேல்நோக்கி அளந்தால் காணப்படும் இடத்தில் முறிவு ஏற்பட்டால் நாற்பத்தொன்று கழிய வேண்டும்.’
(வர்ம நூலளவு நூல்)

விளக்கம் :

முழங்கையின் நடுக்கு வர்மத்திலிருந்து நான்கு விரலளவு மேல் நோக்கி அளந்து பார்க்க இவ்வர்மத்தை அறியலாம். மணிக்கட்டுக்கு நான்கு விரலளவுக்கு மேலுள்ள ஆந்தை வர்மத்துக்கும், முழங்கை மூட்டு வர்மத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலேயே இப்பொழிவு வர்மம் அமைந்துள்ளது.

ஆதார நூல்கள் 1. வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம்
2. வர்ம மருத்துவம் (சிறப்பு)

நன்றி டாக்டர்.த.கண்ணன் ராஜாராம், கன்னியாகுமரி