1. ஏந்திக் காலம் – Eanthi Kalam

 

வேறு பெயர்கள் :

  1. ஏந்தி காலம் (வர்ம பீரங்கி-100 / வர்ம சாரி-205)
  2. ஏந்திரக் காலம் (வர்மானி-16)
  3. அபலாபங்கள் (சுஸ்ருத சம்ஹிதா)

 

இடம் :

திவளை வர்மத்துக்கு ஒரு விரலளவுக்கு புறப்பக்கவாட்டில் (Lateral) உள்ளது.

 

இருப்பிடம் :

  1. ‘அப்பனே திவளை வர்மமாகும் பாரு

சதிரான விலாவிலொரு இறையில் தானே

சாரு வலமேந்தி யிருபுறமுமென்பார்’    (வர்ம கண்ணாடி-500)

 

  1. ‘எல்லின் கீழ்ரண்டதிலே திவளைக் காலம்

களிவில்லா தோரிறையின் வலமே ஏந்தி

காலமே இருபுறமும் கண்டு கூறே’     (வர்ம பீரங்கி-100)

 

  1. ‘சத்தியென்ற காரையின் கீழ் திவளை வர்மம்

சாற்றுகிறேன் ஓரிறை வல மேந்தி வர்மம்’

(வர்ம ஒடிவு முறிவு சாரி-1500)

 

  1. ‘பாங்கானயேந்தி ரண்டு………………………..’ (வர்ம சாரி-205)

 

  1. ‘காரை ரண்டு விரலினும் கீழ் திவளைக்காலம்

காணும் ஓரிறை வலத்தே யேந்திக் காலம்’    (வர்மானி-16)

 

  1. ‘அப்பனே திவளை வர்மமாகும் பாரு

கதிரான விலாவிலொரு இறையில்தானே

காரு வல மேந்தி யிருபுறமுமாமே’     (வர்ம திறவு கோல்-225)

 

 

விளக்கம் :

இவ்வர்மம் திவளை வர்மத்துக்கு ஒரு விரலளவுக்கு புறப்பக்கவாட்டில் (Lateral) அமைந்துள்ளது. இது மையக் கோட்டிலிருந்து சுமார் ஆறு விரலளவுக்குப் பக்கவாட்டில் உள்ளது. காரெல்லுக்கும் (Clavicle Bone) சுமார் இரு விரலளவுக்குக் கீழாக அமைந்துள்ளது.

ஆதார நூல்கள்  1. வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம்

  1. வர்ம மருத்துவம் (சிறப்பு)

 

நன்றி டாக்டர்.த.கண்ணன் ராஜாராம், கன்னியாகுமரி