1. திருமி வர்மம் – Thirumi Varmam

 

வேறு பெயர்கள் :

  1. திருமி வர்மம் (அடிவர்ம சூட்சம்-500)

 

இருப்பிடம் :

‘சாரடா காரை எல்லின் கீழ் திவளைக் காலம்

சாரும் இறை ஒன்றின் கீழ் திருமி வர்மம் என்றே’

(அடிவர்ம சூட்சம்-500)

 

விளக்கம் :

இவ்வர்மம், காரை (Clavicle) என்பின் கீழுள்ள திவளை வர்மத்திலிருந்து ஓர் இறைக்குக் கீழே காணப்படுகிறது.

ஆதார நூல்கள்  1. வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம்

  1. வர்ம மருத்துவம் (சிறப்பு)

 

நன்றி டாக்டர்.த.கண்ணன் ராஜாராம், கன்னியாகுமரி