பதிப்பித்த சித்த வர்ம மூலநூல்களின் பொருளடக்கம்

1. வர்ம ஓடிவு முறிவு சாரி சூத்திரம் – 1500
2. வர்ம ஓடிவு முறிவு சர சூத்திரம் – 1200
3. வர்ம ஒளி – 1000
4. உற்பத்தி நரம்பறை – 1500 (910)
5. சதுரமணி சூத்திரம் – 600
6. வர்ம சூடாமணி என்னும் பஞ்சீகரணப்பின்னல் – 1500 (818)
7. வர்ம கண்ணாடி – 500
8. லாட சூத்திரம் – 300
9. வர்ம லாட சூத்திரம் – 300 (256)
10. அடிவர்ம சூட்சம் – 500 (240)
11. வர்ம சூத்திரம் – 205
12. வர்ம கலைக்கண்ணாடி சூத்திரம் – 200
13. வர்ம நூலேணி – 200
14. வர்ம முத்திரை – 200
15. அங்காதி பாத நூல் (உரை)
16. நாலு மாத்திரை (உரை) – 180
17. ஒடிவு முறிவு கட்டு முறை சாரி – 110
18. வர்ம பீரங்கி – 100
19. வர்மாணி சூத்திரம் – 100
20. வர்ம சூட்சாதி சூட்சம் – 100
21. வர்ம கண்டி – 60
22. ஒடிவு முறிவு கட்டு சூத்திரம் – 60
23. வர்ம பீரங்கி சூத்திரம் – 50
24. வர்ம கைமுறை – 36
25. வர்ம சர சூத்திர திறவுகோல் – 36
26. தட்டு வர்ம நிதானம் – 32
27. வர்ம தீர்ப்பு – 32
28. உள் சூத்திரம் – 32
29. படுவர்ம விபர தத்துவ கட்டளை – 30
30. வர்ம காவியம் – 28
31. வர்மாணி – 16
32. வர்ம பீரங்கி – 100 திறவுகோல் – 16
33. வர்ம பொன்னூசி திறவுகோல் -16
34. தொடுவர்ம திறவுகோல் – 16
35. உள் சூத்திரம் – 16
36. வர்ம பொறி நாடி திறவுகோல் – 16
37. வர்ம கலைக் கண்ணாடி திறவுகோல் – 16
38. பீரங்கி திறவுகோல் – 16