கணினி மயமாக்கப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் பட்டியல்

 1. அகத்தியர் கருவலாதி
 2. அகத்தியர் குரு நாடி சாஸ்த்திரம்
 3. அகத்தியர் முன்னூல்-80
 4. அகத்தியர் நடுக் காண்டம்
 5. அகத்தியர் நாக செந்தூரம்
 6. அகத்தியர் பட்சணி
 7. அகத்தியர் பரி பாசை திரட்டு-500
 8. அகத்தியர் பரி பூரணம்
 9. அகத்தியர் பூஜா விதி
 10. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்
 11. அகத்தியர் சரக்கு வைப்பு
 12. அகத்தியர் செந்தூரம்
 13. அகத்தியர் சூத்திரம்
 14. அகத்தியர் சூத்திரம்-120
 15. அகத்தியர் சூத்திரம்-16
 16. அகத்தியர் சூத்திரம்-161
 17. அகத்தியர் சூத்திரம்-200
 18. அகத்தியர் சூத்திரம்-300
 19. அகத்தியர் சூத்திரம்-80
 20. அகத்தியர் சௌமிய சாகரம்-1200
 21. அகத்தியர் சுர நூல்
 22. அகத்தியர் தாண்டகம்-101
 23. அகத்தியர் தந்தி யோகம்
 24. அகத்தியர் திராவக சூத்திரம்
 25. அகத்தியர் வாகடம்
 26. அகத்தியர் வைத்திய கடைக்காண்டம்-600
 27. அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500
 28. அகத்தியர் வைத்திய பூரணம்-400
 29. அகத்தியர் வைத்திய ரெத்தின சுருக்கம் 360
 30. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம்
 31. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம்-40
 32. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம்-60
 33. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம்-600
 34. அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி-600
 35. அகத்தியர் வைத்தியம்
 36. அகத்தியர் வைத்தியம்-60
 37. அகத்தியர் வைத்தியம்-150
 38. அகத்தியர் வைத்தியம்-205 திறவுகோல்-16
 39. அகத்தியர் வைத்தியம்-205
 40. அகத்தியர் வைத்தியம்-300
 41. அகத்தியர் வைத்தியம்-500
 42. அகால மரண நூல்
 43. அரிவையர் சிந்தாமணி
 44. ஆசிரியம்
 45. அதி சாஸ்த்திரம்
 46. அதி வீர பாண்டியன் நூல்
 47. அதிசார நிதானம்
 48. அதிசாரம் & கிராணி நிதானம்
 49. அவதி சுர நூல்
 50. அவிழ்த காக்கிஷ மூலிகை
 51. பால ஆசிரியம்
 52. பால வாகட சிகிச்சை-200
 53. பிரம்ம முனி – 380
 54. பிரம்ம முனி – 700
 55. பிரம்ம முனி சூத்திரம்-360
 56. பிரம்ம முனி சூத்திரம்-380
 57. பூத காண்டம்-100
 58. சடாட்சர சுருக்கம்
 59. சித்ராரூடம்
 60. தட்சணாமூர்த்தி வைத்தியம்
 61. தட்சணாமூர்த்தி பின்னூல்-80
 62. தட்சணாமூர்த்தி திருமந்திரம்
 63. தட்சணாமூர்த்தி-1000
 64. தட்சணாமூர்த்தி-1200 (வைத்தியம்300)
 65. இடைக்காட்டு சித்தர் சூத்திரம்
 66. ஞான சௌந்தரி அம்மானை
 67. ஞான திருப்புகழ்
 68. கிரக சேகர படலம்
 69. குண வாகட வைத்திய சாரம்
 70. ஜால வாத காண்டம்
 71. ஜோதி மணி சூத்திரம்
 72. ஜோதிடம்
 73. கலை ஞான சூத்திரம்-120
 74. கர நாடி சாஸ்திரம்
 75. கரள் ரோக நிதானம்
 76. கர்ம காண்ட சூத்திரம்
 77. கர்ம சூத்திரம்
 78. கர்ம சூத்திரம்-150
 79. கர்ணிக நிதானம்
 80. கற்ப சிகிச்சை & மருந்துகள்
 81. கற்ப நிதானம்
 82. கற்ப பொருத்தம்
 83. கற்ப ரோகம்
 84. கற்ப சிந்தாமணி
 85. கற்ப ரோக நிதானம்
 86. கரு நாடி-32
 87. கரு நாடி சாஸ்திரம்
 88. கருநாள் மாதபலன்
 89. கருநாள் சாஸ்திரம்
 90. கருவூரார் பல திரட்டு
 91. கருவூரார் பூஜா விதி-30
 92. காது ரோகம்
 93. காவிய சுர நூல்
 94. கழலை நிதானம்
 95. கெற்ப சிந்தாமணி
 96. கெற்ப சூத்திரம்
 97. கேசரி விதை
 98. கிரந்தி நிதானம்
 99. கிரிகை நிதானம்
 100. கிரிகை-18 சூத்திரம்
 101. கிருமி நிதானம்
 102. கோசிகன் பாடல் 100
 103. கொக்கோகம்
 104. கொங்கணவர் பட்சணி
 105. கொங்கணவர் மை-30
 106. கொங்கணவர் வழலை முறை
 107. கூர்மனந்தார் சூத்திரம்
 108. கூர்மனந்தார் சூத்திரம்-50
 109. கோரக்கர் மூலிகை கற்பம்
 110. குளிகை நிதானம்
 111. குமார சுவாமியம்
 112. கும்ப முனிவர் சூத்திரம்-60
 113. கும்பமுனி பால வாகடம்
 114. கும்பமுனி வாத நிதானம்
 115. குண்டூசி (நிழல் குத்து)-32
 116. குரு நாடி 255
 117. குரு நாடி சாஸ்திரம்
 118. குரு நாடி சாஸ்திரம் 101
 119. குரு நாடி சூத்திரம்
 120. குரு நாடி திறவுகோல்
 121. குட்ட நிதானம்
 122. மச்ச முனி-800
 123. மனை அலங்காரம்
 124. மனை பொருதம்
 125. மனை சாஸ்திரம்
 126. மணிக்கடை திறவு கோல்
 127. மணிக்கடை சாஸ்திரம்
 128. மணிக்கடை சூத்திரம்
 129. மணிக்கடை சூத்திரம்
 130. மாந்திரிகம் & மருந்து செய்முறைகள்
 131. மாந்திரீகம்
 132. மாபுருஷ காண்டம்
 133. மரண கண்டி
 134. மருந்தின் தனிக்குணம்
 135. மருந்து செய்முறைகள்
 136. மருந்துகளின் எடை
 137. மருத்துவ சிறப்புபாயிரம்
 138. மாசறு மணி மாலிகை
 139. மாத பலன்
 140. மதலை நோய் நிதானங்கள்
 141. மதலை மருந்து வாகடம்
 142. மதலை நாடி தொகுப்பு
 143. மதலை நோய் & மருந்துகள்
 144. மதன நூல்
 145. மாத்திரை அலங்காரம்
 146. மாட்டு மருந்து வாகடம்
 147. மாட்டு வாகடம்
 148. மாட்டு வைத்தியம்
 149. மேக நிதானம்
 150. மூல நிதானம்
 151. மூப்பு சுன்னம்
 152. முதல் தத்துவம்
 153. நாசி ரோகம்
 154. நாடி நிதானம்
 155. நாடி நூல்
 156. நாடி பின்னல்
 157. நாடி சாஸ்திரம்
 158. நாடி சூத்திரம்
 159. நாக சிந்தாமணி
 160. நாம சாஸ்திரம்
 161. நந்தீஸர் ஞானம் 100
 162. நந்தீஸர் பாடல் சூத்திரம்
 163. நந்தீஸர் சூத்திரம்-60
 164. நந்தீஸர் சூத்திரங்கள்
 165. நட்சத்திர காண்டம்-500
 166. நட்சத்திர காண்டம்-1200
 167. நட்சத்திர காண்டம்-1500
 168. நட்சத்திர பலம்
 169. நட்சத்திர சுர நூல்
 170. நட்சத்திர சுரம்
 171. நவ லோக மரணம்
 172. நயன நோய் நிதானம்
 173. நயன நூல்
 174. நயன விதி
 175. நீர் மேக நிதானம்
 176. நிமித்த சிந்தாமணி
 177. நேத்திர சிந்தாமணி
 178. நிகண்டு
 179. நோய் நிதானம்
 180. நோயின் சரம்
 181. ஊழி நிதானம்
 182. ஊழி காற்று வரலாறு
 183. ஊழி நோய் நிதானம்
 184. ஊழி நூல்
 185. பைத்திய ரோக நிதானம்
 186. பல திரட்டு
 187. பள்ளு
 188. பஞ்ச சூத்திர திறவு கோல்
 189. பஞ்ச சூத்திரம்-500
 190. பரி பூரண நாடி
 191. பற்ப படலம்
 192. பசு குணம்
 193. பதார்த்த குணம்
 194. பெரிய சிலுவை மாந்திரீகம்
 195. பெரியவர் தோஷ நிதானம்
 196. பிளவை, கிரந்தி நிதானம்
 197. பிளவை நிதானம்
 198. பிள்ளைப் பிணி பால வாகடம்
 199. பிள்ளைப் பிணி
 200. பிள்ளைத் தமிழ்
 201. பிண்ட உற்பத்தி நாடி சாஸ்திரம்
 202. பிண்ட உற்பத்தி வரலாறு
 203. பிற மேக நிதானம்
 204. பிராமிய நிதானம்
 205. பித்த நிதானம்
 206. போக முனி-800
 207. போக நாதர் சூத்திரம்
 208. போகர் மூப்பு-50
 209. பூஜா விதி
 210. பூரண காவியம்
 211. பூரண சூத்திரம்
 212. பூரண சூத்திரம்-216
 213. பொருத்த விதி
 214. பொருத்தம்-நிலம்
 215. பௌந்திர நிதானம்
 216. புலிப்பாணி-500
 217. புலிப்பாணி சிதம்பர பூஜை
  புலிப்பாணி பலத்திரட்டு நூல்
 218. புலிப்பாணி வைத்தியம்-500
 219. புத சிந்தாமணி
 220. புற்று ரோகம்
 221. ராம தேவர் கருக்காடை-522
 222. ராம தேவர் பட்சணி
 223. ராம தேவர் சூத்திரம்-320
 224. ராம தேவர் சூத்திரம்
 225. ராச சேகர வடிவு
 226. ரோம ரிஷி-50
 227. ரோம ரிஷி-500
 228. ரோம ரிஷி பின்-50
 229. சச்சிதானந்த விளக்கம்
 230. சல்லிய நூல்
 231. சன்னி & வலி நிதானம்
 232. சன்னி மாற்றும் வலி நிதானம்
 233. சன்னி நிதானம்
 234. சன்னி வாத சுர நிதானம்
 235. சர நூல் சாஸ்திரம்
 236. சாதக பாரி சூத்திரம்
 237. சவறு காய நிதானம்
 238. சய ரோக நிதானம்
 239. சேற்கை காண்டம்
 240. சிலேற்பன நிதானம்
 241. சிங்கி சித்தர் பாடல்
 242. சிர ரோக நிதானம்
 243. சிற்ப சாஸ்திரம்
 244. சிற்ப சூடாமணி
 245. சிவ சக்தி மந்திரம்
 246. சூக்கும சிந்தாமணி
 247. சூலை & பாண்டு நிதானம்
 248. சூலை நிதானம்
 249. சூட்ச காண்டம் & காரண காண்டம்
 250. சூதக நூல் -300
 251. சூதிகர் மணி
 252. சூத்திர மாலை
 253. சுப்ரமணியர் ஞானம்-500
 254. சுக சன்னி நிதானம்
 255. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்
 256. சுந்தரானந்தர் பாடல்
 257. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்
 258. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்
 259. சுந்தரா அதிசயம்
 260. சுர நாடி தொகுப்பு
 261. நட்சத்திர காண்டம்-500
 262. சுர நிதானம்
 263. சுர நூல் சாஸ்திரம்
 264. சுர நூல்
 265. சுர வாகடம்
 266. சுருக்கு நூல்-30
 267. தமிழ் மாத பலன்
 268. தைல படலம்
 269. தலை நோய் மருத்துவம்
 270. தரளமணி பால வாகடம்
 271. தச வாயு சூத்திரம்
 272. தத்துவ சாஸ்திரம்
 273. தந்த ரோகம்-2
 274. தேரையர் வைத்தியம்
 275. தேரையர் போதகம்
 276. தேரையர் திரு நெறி நீதம்-100
 277. தேரையர் உற்பத்தி நூல்
 278. தேரையர் வைத்தியம்-100
 279. திரட்சை ரோக நிதானம்
 280. திராவக முறை
 281. திரு மந்திரம்
 282. திரு புகழ்
 283. திரு வாக்கு
 284. திருக்குறள்
 285. திருமூலர் திருமந்திரம்
 286. திறிலோகிய சிந்தாமணி
 287. உப்பு தீட்சை சூத்திரம்
 288. உறுப்பு சூத்திரம்
 289. உதடு ரோகம்
 290. உதர நிதானம்
 291. உதர ரோக நிதானம்
 292. உத்திர சாஸ்திரம்
 293. வாகட தத்துவம்
 294. வாகடம்
 295. வாய் ரோகம்
 296. வால்மீகர் நாடி சாஸ்திரம்
 297. வாத நிதானம்
 298. வாகட சங்கிர சிந்தாமணி
 299. வாகட சூத்திரம்-200
 300. வாகடம்
 301. வாகர சூத்திரம்
 302. வைத்திய பரி பூரணம்
 303. வைத்திய ரெத்தின சுருக்கம்
 304. வைத்திய சதகம்
 305. வைத்திய சூடாமணி
 306. வைத்திய வாகடம்
 307. வைப்பு முறை
 308. வைசூரி மாலை
 309. வைசூரி நிதானம்
 310. வைசூரி நூல்
 311. வைசூரி வாகடம்
 312. வாய்வு ரோக நிதானம்
 313. வலங்கை மாலை
 314. வலி நிதானம்
 315. வலி நிதானம் & இக்கிள் நிதானம்
 316. வாந்தி பேதி நிதானம்
 317. வராகி மாலை
 318. வர்ம ஆணி நூல்
 319. வர்ம ஆணி சூத்திரம்
 320. வர்ம அடங்கல் -51
 321. வர்ம அடங்கல் நூல்
 322. வர்ம அடங்கல் திறவு கோல்
 323. வர்ம அடங்கல் விவரம்
 324. வர்ம அடிமுறை சாஸ்திரம்
 325. வர்ம அடிவர்ம சூட்சம்
 326. வர்ம அளவு கணக்கு
 327. வர்ம அளவு நூல்
 328. வர்ம அங்காதி பாதம்
 329. வர்ம பீரங்கி நூல்
 330. வர்ம பீரங்கி சூத்திரம்-50
 331. வர்ம பீரங்கி திறவுகோல்-16
 332. வர்ம பீரங்கி -100
 333. வர்ம குரு நாடி
 334. வர்ம குரு நாடி திறவு கோல்
 335. வர்ம காணி
 336. வர்ம கை மாத்திரை திறவுகோல்
 337. வர்ம கை வல்லிய கைபாகம்
 338. வர்ம கைவல்லியம்
 339. வர்ம கண்டி
 340. வர்ம கண்ணாடி-500
 341. வர்ம குரு நாடி
 342. வர்ம மருந்து செய்முறைகள்
 343. வர்ம முட முறிவு சூத்திரம் 250
 344. வர்ம முறி முட சாரி
 345. வர்ம முறிவு கட்டு சூட்சம்
 346. வர்ம முறிவு சாரி-1200
 347. வர்ம நாலு மாத்திரை
 348. வர்ம நரம்பு சூத்திரம்
 349. வர்ம நரம்பு விபரங்கள்
 350. வர்ம நிதானம்
 351. வர்ம நூல்
 352. வர்ம நூல் உரை
 353. வர்ம நூல், மருந்து
 354. வர்ம நூலேணி
 355. வர்ம நிகண்டகராதி-1200
 356. வர்ம சாரி சூத்திரம்-1200
 357. வர்ம ஒடிவு முறிவு சூத்திரம்
 358. வர்ம ஒடிவு முறை ஞானம்-300
 359. வர்ம ஒடிவு முறிவு நூல்
 360. வர்ம ஒடிவு முறிவு சாரி-1200
 361. வர்ம சார சூத்திரம்-1200
 362. வர்ம ஒடிவு முறிவு சூத்திரம்
 363. வர்ம படு வர்ம விபரம்
 364. வர்ம பொன்னூசி திறவுகோல்
 365. வர்ம சாரி -107
 366. வர்ம சாரி சங்கிரகம்
 367. வர்ம சர சூத்திரம்
 368. வர்ம சாரி-205
 369. வர்ம சாரி-100
 370. வர்ம சூடாமணி
 371. வர்ம சூட்சம்
 372. வர்ம சூட்சாதி சூட்சம்
 373. வர்ம சூத்திர திறவு கோல்
 374. வர்ம சூத்திரம்
 375. வர்ம தத்துவ ரெத்ன கடிகாரம்-500
 376. வர்ம திறவு கோல்
 377. வர்ம உரை
 378. வர்ம வாசி நிலை சர நூல்
 379. வர்ம வில் விசை சூத்திரம்
 380. வர்ம விபரம்
 381. வர்மாணி
 382. வர்மாணி கைமாத்திரை
 383. வர்மகை குறிப்பு
 384. வர்மம் 108 விபரம்
 385. வர்மம் ஆட்டுக்கு வர்ம நூல்
 386. வர்மம் படுவர்ம விபரம்
 387. வர்மம் தட்டு வர்ம நிதானம்
 388. வர்மாணி சாஸ்திரம்
 389. வர்மாணி சூத்திரம்-122
 390. வர்மத்தின் அளவுகள் விபரம்
 391. வருஷ பாவ பலன்
 392. வாத காண்டி
 393. வாத நிதானம்
 394. வாத நிதானம்-800
 395. வெடி கட்டு விபரம்
 396. வீரமாமுனிவர் ஜால திரட்டு
 397. வேதாந்த சாஸ்திரம்
 398. விக்கல் நிதானம்
 399. விச ரோகம்
 400. விச சுர நிதானம்
 401. வியர்வை நிதானம்
 402. வியாதி வரலாறு
 403. வியாதிகள் அறிய நாடி விபரம்
 404. யானை நோய் நிதானம்
 405. அடுக்கு நிலை போதம்
 406. அடுக்கு நிலை போதம்
 407. அகராதி
 408. அகத்தியர் 1
 409. அகத்தியர் 10
 410. அகத்தியர் 100
 411. அகத்தியர் 1000
 412. அகத்தியர் 1000- 205
 413. அகத்தியர் 1200
 414. அகத்தியர் 1200 இரண்டாம் காண்டம்
 415. அகத்தியர் 1200 கடை காண்டம்
 416. அகத்தியர் 1200 முதல் காண்டம் 300
 417. அகத்தியர் 1200 பெருநூல்
 418. அகத்தியர் 12-க்கு சூத்திரம்-100
 419. அகத்தியர் 1200-க்கு சூத்திரம்-30
 420. அகத்தியர் 120-க்கு சுருக்கம் -12
 421. அகத்தியர் 15
 422. அகத்தியர் 1500
 423. அகத்தியர் 1500-கு சுருக்கம் 40
 424. அகத்தியர் 150
 425. அகத்தியர் 150-க்கு திறவுகோல்-50
 426. அகத்தியர் 16
 427. அகத்தியர் 1600-க்கு சுருக்கம்-120
 428. அகத்தியர் 17
 429. அகத்தியர் 2
 430. அகத்தியர் 200
 431. அகத்தியர் 200-க்கு சூத்திரம்
 432. அகத்தியர் 205
 433. அகத்தியர் 215-க்கு திறவுகோல்
 434. அகத்தியர் 216-க்கு சூத்திரம்-16
 435. அகத்தியர் 25
 436. அகத்தியர் 3
 437. அகத்தியர் 30
 438. அகத்தியர் 300
 439. அகத்தியர் 36
 440. அகத்தியர் 362
 441. அகத்தியர் 48
 442. அகத்தியர் 5
 443. அகத்தியர் 50
 444. அகத்தியர் 500-க்கு சுருக்கம்
 445. அகத்தியர் 600
 446. அகத்தியர் 600-க்கு சூத்திரம்-60
 447. அகத்தியர் 8
 448. அகத்தியர் 9
 449. அகத்தியர் அக சூத்திரம்-5
 450. அகத்தியர் அக சூத்திரம்-8
 451. அகத்தியர் அமுத கலை ஞானம்
 452. அகத்தியர் அனுபோக சூத்திரம்
 453. அகத்தியர் ஆறாம் காண்டம்-100
 454. அகத்தியர் ஆறு காண்டம்-1200
 455. அகத்தியர் அஷ்ட கர்மம்
 456. அகத்தியர் அவிழ்த சாரம்
 457. அகத்தியர் ஆயிரத்தில் 205
 458. அகத்தியர் பிரம்ம சூத்திரம்-16
 459. அகத்தியர் சக்தி காக்கிசம்
 460. அகத்தியர் எக மூலிகை
 461. அகத்தியர் ஏழாம் காண்டம் கற்பம்
 462. அகத்தியர் ஏழாம் காண்டம் பரிபாசை-100
 463. அகத்தியர் ஞான உலா
 464. அகத்தியர் ஞான தீட்சை சுருக்கம்-5
 465. அகத்தியர் ஞான மார்க்கம்
 466. அகத்தியர் ஞான பாடல்-100
 467. அகத்தியர் ஞான பாட்டு-30
 468. அகத்தியர் ஞான சரம்
 469. அகத்தியர் ஞான சூத்திரம் 22
 470. அகத்தியர் ஞான உபதேசம்-12
 471. அகத்தியர் ஞான உதேசம்-14
 472. அகத்தியர் ஞானம்
 473. அகத்தியர் ஞானம்-100
 474. அகத்தியர் ஞானம்-12
 475. அகத்தியர் ஞானம்-16
 476. அகத்தியர் ஞானம்-20
 477. அகத்தியர் ஞானம்-200
 478. அகத்தியர் ஞானம்-3
 479. அகத்தியர் ஞானம்-30
 480. அகத்தியர் ஞானம்-8
 481. அகத்தியர் ஞானம்-9
 482. அகத்தியர் குண வாகடம்
 483. அகத்தியர் குண வாகடம்
 484. அகத்தியர் குரு நாடி
 485. அகத்தியர் குரு நாடி சாஸ்திரம்
 486. அகத்தியர் குரு நாடி சூத்திரம்-250
 487. அகத்தியர் குரு நாடி திறவுகோல்-96
 488. அகத்தியர் குரு நாடி-100
 489. அகத்தியர் குரு நூல் திறவுகோல்
 490. அகத்தியர் ஜாலம் முதல் காண்டம்
 491. அகத்தியர் ஜாலம் ஐந்தாம் காண்டம்
 492. அகத்தியர் ஜாலம்-வைத்திய காண்டம் 300
 493. அகத்தியர் இரண்டாம் காண்டம்-300
 494. அகத்தியர் ஜால திரட்டு
 495. அகத்தியர் ஜாலம் 2-ஆம் காண்டம்
 496. அகத்தியர் ஜாலம் 3-ஆம் காண்டம்
 497. அகத்தியர் ஜாலம் 1-ஆம் காண்டம்-300
 498. அகத்தியர் ஜாலம் 4-ஆம் காண்டம்
 499. அகத்தியர் ஜாலம்
 500. அகத்தியர் கடை காண்டம்-600
 501. அகத்தியர் கைப்பாகம்-30
 502. அகத்தியர் கலை ஞான சூத்திரம்-12
 503. அகத்தியர் கலை ஞான சூத்திரம்-120
 504. அகத்தியர் கலை ஞான சூத்திரம்-30
 505. அகத்தியர் கலை ஞானம்-12
 506. அகத்தியர் கலை ஞானம்-1200
 507. அகத்தியர் சூத்திரம்-120
 508. அகத்தியர் கலைக்கியான சுருக்கம்
 509. அகத்தியர் கலைக்கியானம் 120
 510. அகத்தியர் கலைக்கியானம் -8
 511. அகத்தியர் களங்கு-60
 512. அகத்தியர் கற்பகோள்-12
 513. அகத்தியர் கரிசல்
 514. அகத்தியர் கர்ம காண்டம்-300
 515. அகத்தியர் கர்ம நிவிர்த்தி சூத்திரம்150
 516. அகத்தியர் கர்ம சூத்திர சுத்தி முறை-150
 517. அகத்தியர் கர்ம சூத்திரம் 150
 518. அகத்தியர் கர்ம சூத்திரம் 30
 519. அகத்தியர் கர்ம சூத்திரம்-300
 520. அகத்தியர் கற்ப முறை 50
 521. அகத்தியர் கற்ப முறை சூத்திரம்-10
 522. அகத்தியர் கற்ப சூத்திரம் -12
 523. அகத்தியர் கற்ப சூத்திரம்-40
 524. அகத்தியர் கற்பத்தின் விபரம்
 525. அகத்தியர் கற்பூர தீப ஒளி
 526. அகத்தியர் கரு ஜாலம்
 527. அகத்தியர் கரு சூத்திரம்-300
 528. அகத்தியர் கரு சூத்திரம்-48
 529. அகத்தியர் கருக்கிடைசெந்தூரம்
 530. அகத்தியர் கருக்கிடை சூத்திரம்
 531. அகத்தியர் கருக்கிடை-48
 532. அகத்தியர் கருமான சூத்திரம்
 533. அகத்தியர் காவிய நிகண்டு 800
 534. அகத்தியர் காவிய சூத்திரம்-11
 535. அகத்தியர் காவிய சுருக்கம் ஞானம்-30
 536. அகத்தியர் காவிய திரட்டு-16
 537. அகத்தியர் வழலை சூத்திரம்
 538. அகத்தியர் குழம்பு
 539. அகத்தியர் குழம்பு-50
 540. அகத்தியர் குளிகை
 541. அகத்தியர் குளிகை -12
 542. அகத்தியர் குளிர்ச்சி எண்ணெய்-5
 543. அகத்தியர் குறுநூல் மூப்பு-50
 544. அகத்தியர் மலை வாகடம்
 545. அகத்தியர் மந்திரம்
 546. அகத்தியர் மதி வெண்பா
 547. அகத்தியர் மெய் ஞானம்-1000
 548. அகத்தியர் மெய்ஞானம்-1500
 549. அகத்தியர் மெய் சுருக்கம் 51
 550. அகத்தியர் மேரு பூசை சூத்திரம்
 551. அகத்தியர் மூலிகை வண்ணம்
 552. அகத்தியர் மூன்றாம் காண்டம்
 553. அகத்தியர் முன் -80
 554. அகத்தியர் முப்பு தீட்சை
 555. அகத்தியர் முப்பு குரு திராவகம்-6
 556. அகத்தியர் முப்பு சூத்திரம் 10
 557. அகத்தியர் முப்பு வழலை-30
 558. அகத்தியர் முப்பு – 16
 559. அகத்தியர் முப்பு – 50
 560. அகத்தியர் முதல் காண்டம் 300
 561. அகத்தியர் நாடி சாஸ்திரம்
 562. அகத்தியர் நாடி சூத்திரம் – 12
 563. அகத்தியர் நாடி வைத்திய பரிட்சை
 564. அகத்தியர் நாலாம் காண்டம்
 565. அகத்தியர் நாலாம் காண்டம்- 200
 566. அகத்தியர் நாலு காண்டம் – 1200
 567. அகத்தியர் நாலு காண்டம் 1-ம் காண்டம்-300
 568. அகத்தியர் நாலுகாண்டத்தில் 1-ம் காண்டம்
 569. அகத்தியர் நட்சத்திர சுர நூல்
 570. அகத்தியர் நாதந்த சாரம் -100
 571. அகத்தியர் நிகண்டு
 572. அகத்தியர் நிகண்டு-116
 573. அகத்தியர் நிகண்டு – 1700
 574. அகத்தியர் நோயின் சாரம்- நாடி
 575. அகத்தியர் நூல்-12
 576. அகத்தியர் ஒளி கட்டு சூத்திரம்
 577. அகத்தியர் பச்சை-16
 578. அகத்தியர் பாடல்-12
 579. அகத்தியர் பாடல்-86
 580. அகத்தியர் பள்ளு-100
 581. அகத்தியர் பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்
 582. அகத்தியர் பஞ்ச சூத்திரம்-500
 583. அகத்தியர் பன்னிரெண்டாம் காண்டம்
 584. அகத்தியர் பரங்கி வைப்பு
 585. அகத்தியர் பரி பாசை சுருக்கம்-16
 586. அகத்தியர் பரி பாசை 2-ஆம் காண்டம்
 587. அகத்தியர் பரி பாசை 5-ஆம் காண்டம்
 588. அகத்தியர் பரி பாசை 3-ஆம் காண்டம்
 589. அகத்தியர் பரி பாசை 1-ஆம் காண்டம்
 590. அகத்தியர் பரி பாசை 4-ஆம் காண்டம்
 591. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்-216
 592. அகத்தியர் பூரண குரு நூல்-1000
 593. அகத்தியர் பரி பூரணம்
 594. அகத்தியர் பரி பூரணம்-400
 595. அகத்தியர் பூரணம்- முப்பு
 596. அகத்தியர் பரி பூரணம் -1200
 597. அகத்தியர் பற்ப முறை-205
 598. அகத்தியர் பட்சை வெட்டு-16
 599. அகத்தியர் பட்சனி
 600. அகத்தியர் பட்சனி-100
 601. அகத்தியர் பத்தாம் காண்டம் பற்பம்
 602. அகத்தியர் பதார்த்த சிந்தாமணி
 603. அகத்தியர் பெரு நூல்-1200
 604. அகத்தியர் பெரு நூல்-1500
 605. அகத்தியர் பெரும் குழம்பு
 606. அகத்தியர் பிள்ளை தமிழ்
 607. அகத்தியர் பின்-80
 608. அகத்தியர் பூஜா விதி
 609. அகத்தியர் பூஜா விதி-200
 610. அகத்தியர் பூநீறு சூத்திரம்-50
 611. அகத்தியர் பூரண சந்திர வாலி
 612. அகத்தியர் பூரண நூல்
 613. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்-50
 614. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்
 615. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்-100
 616. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்-16
 617. அகத்தியர் பூரண சூத்திரம்-216
 618. அகத்தியர் பூரண வைத்திய குறள்
 619. அகத்தியர் ரசமணி சூத்திரம்-14
 620. அகத்தியர் ரெத்தின சுருக்கம்
 621. அகத்தியர் ரெத்தின சுருக்கம்-320
 622. அகத்தியர் ரெத்தின சுருக்கம்-360
 623. அகத்தியர் கலை ஞான சுருக்கம்-120
 624. அகத்தியர் கலை ஞானம்-1200
 625. அகத்தியர் சப்த லோக சுத்தி-150
 626. அகத்தியர் சரக்கு சுத்தி 150
 627. அகத்தியர் சரக்கு வைப்பு
 628. அகத்தியர் சரக்கு வைப்பு முறை
 629. அகத்தியர் சரக்கு-100
 630. அகத்தியர் சக்தி காண்டம்
 631. அகத்தியர் சாத்திரம்-82
 632. அகத்தியர் சடாட்சர நிகண்டு
 633. அகத்தியர் சவறுகாய நூல்
 634. அகத்தியர் சவுக்கார சூத்திரம்
 635. அகத்தியர் செந்தூரம்-300
 636. அகத்தியர் சிந்தாமணி-1200
 637. அகத்தியர் சிவயோக சூத்திரம்-14
 638. அகத்தியர் சோடச சூத்திரம் -51
 639. அகத்தியர் சூடாமணி கயிறு சூத்திரம்
 640. அகத்தியர் சூசிக பானம்
 641. அகத்தியர் சூத்திரம்
 642. அகத்தியர் சூத்திரம்-25
 643. அகத்தியர் சூத்திரம் 1-ஆம் காண்டம்
 644. அகத்தியர் சூத்திரம் பல திரட்டு
 645. அகத்தியர் சூத்திரம் பின்-80
 646. அகத்தியர் சூத்திரம் செம்பு சுத்தி
 647. அகத்தியர் சூத்திரம் திராவகம்
 648. அகத்தியர் சூத்திரம் வைத்தியம்-50
 649. அகத்தியர் வாத காவியம்-200
 650. அகத்தியர் சூத்திரம் வாதம்-100
 651. அகத்தியர் சூத்திரம் – 10
 652. அகத்தியர் சூத்திரம் – 100
 653. அகத்தியர் சூத்திரம் – 12
 654. அகத்தியர் சூத்திரம் – 13
 655. அகத்தியர் சூத்திரம்- 14
 656. அகத்தியர் சூத்திரம் – 150
 657. அகத்தியர் சூத்திரம் – 1500
 658. அகத்தியர் சூத்திரம் – 16
 659. அகத்தியர் சூத்திரம் – 205
 660. அகத்தியர் சூத்திரம் – 216
 661. அகத்தியர் -216-க்கு சூத்திரம் – 16
 662. அகத்தியர் சூத்திரம் – 30
 663. அகத்தியர் சூத்திரம் – 300
 664. அகத்தியர் சூத்திரம் – 32
 665. அகத்தியர் சூத்திரம் – 36
 666. அகத்தியர் சூத்திரம் – 40
 667. அகத்தியர் சூத்திரம் – 46
 668. அகத்தியர் சூத்திரம் – 48
 669. அகத்தியர் சூத்திரம் – 5
 670. அகத்தியர் சூத்திரம் – 50
 671. அகத்தியர் சூத்திரம் – 500
 672. அகத்தியர் சூத்திரம் – 6
 673. அகத்தியர் சூத்திரம் – 8
 674. அகத்தியர் சௌமிய சாகர சுருக்கம்-300
 675. அகத்தியர் சௌமிய சாகரம் – 1200
 676. அகத்தியர் சுர லட்சணம்
 677. அகத்தியர் சுர சாஸ்திரம்
 678. அகத்தியர் சுருக்கம் – 12
 679. அகத்தியர் சுருக்கம் – 13
 680. அகத்தியர் சுருக்கம் – 16
 681. அகத்தியர் சுருக்கம் – 18
 682. அகத்தியர் சுருக்கம் – 51
 683. அகத்தியர் சுருக்கம் – 8
 684. அகத்தியர் தைலம்
 685. அகத்தியர் தாண்டகம் – 102
 686. அகத்தியர் தாண்டகம்
 687. அகத்தியர் தாண்டகம் – 600
 688. அகத்தியர் தாது சிந்தாமணி – 150
 689. அகத்தியர் தீட்சை – 16
 690. அகத்தியர் தீட்சை திறவுகோல்
 691. அகத்தியர் தீட்சை விதி-200
 692. அகத்தியர் திராவகம் – 14
 693. அகத்தியர் திராவகம் – 800
 694. அகத்தியர் திறவுகோல்
 695. அகத்தியர் திறவுகோல் சூத்திரம் – 30
 696. அகத்தியர் திறவுகோல் சூத்திரம் – 5
 697. அகத்தியர் நடன சூத்திரம் – 47
 698. அகத்தியர் துருசு முறை
 699. அகத்தியர் வாகட சூத்திரம் – 205
 700. அகத்தியர் வாகட சூத்திரம் – 300
 701. அகத்தியர் வாகட வெண்பா
 702. அகத்தியர் வாகடம்
 703. அகத்தியர் வாகடம் நாடி நிதானம்
 704. அகத்தியர் வகார உப்புகாட்டு – 8
 705. அகத்தியர் வகாரம் 200- இல்
 706. அகத்தியர் வகாரம்- 16
 707. அகத்தியர் வைத்திய காண்டம் – 300
 708. அகத்தியர் காவியம் 1000-க்கு சூத்திரம் – 16
 709. அகத்தியர் வைத்திய முறை – 200
 710. அகத்தியர் வைத்திய பாடல் – 600
 711. அகத்தியர் வைத்திய பரி பூரணம் – 400
 712. அகத்தியர் வைத்திய பூரணம் – 1200
 713. அகத்தியர் வைத்திய ரெத்தின சுருக்கம்
 714. அகத்தியர் ரெத்தின சுருக்கம் – 300
 715. அகத்தியர் ரெத்தின சுருக்கம் – 360
 716. அகத்தியர் வைத்திய ரெத்ன சுருக்கம் – 6
 717. அகத்தியர் வைத்திய சாரம்
 718. அகத்தியர் வைத்திய சாதகம்
 719. அகத்தியர் வைத்திய சிந்தாமணி
 720. அகத்தியர் வைத்திய சூடாமணி
 721. அகத்தியர் குண வாகடம் – 1500
 722. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம்
 723. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 150
 724. அகத்தியர் வைத்திய குரு நூல் – 600
 725. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 110
 726. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 1500
 727. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 200
 728. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 205
 729. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 300
 730. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 36
 731. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 50
 732. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் – 600
 733. அகத்தியர் வைத்திய சுருக்கம் – 40
 734. அகத்தியர் வைத்தியம்
 735. அகத்தியர் வைத்தியம் 16  பச்சை வெட்டு
 736. அகத்தியர் வைத்தியம் முன் – 80
 737. அகத்தியர் வைத்தியம் பூரணம் – 400
 738. அகத்தியர் வைத்தியம் வாதம் – 10
 739. அகத்தியர் வைத்தியம் – 100
 740. அகத்தியர் வைத்தியம் – 1200- இல்
 741. அகத்தியர் வைத்தியம் – 130
 742. அகத்தியர் வைத்தியம் – 1500
 743. அகத்தியர் வைத்தியம் – 150
 744. அகத்தியர் வைத்தியம் – 16
 745. அகத்தியர் வைத்தியம் – 204
 746. அகத்தியர் வைத்தியம் – 205
 747. அகத்தியர் வைத்தியம் – 300
 748. அகத்தியர் வைத்தியம் – 305
 749. அகத்தியர் வைத்தியம் – 48
 750. அகத்தியர் வைத்தியம் – 50
 751. அகத்தியர் 600-க்கு சூத்திரம் – 68
 752. அகத்தியர் வைத்தியம் – 80
 753. அகத்தியர் வைசூரி சூத்திரம்
 754. அகத்தியர் வைசூரி விபரம்
 755. அகத்தியர் வாகட சூத்திரம்- 300
 756. அகத்தியர் வாகட சூத்திரம் – 1500
 757. அகத்தியர் வாகடம் நாடி பரீட்சை
 758. அகத்தியர் வாகடம் நொடி வைத்தியம்
 759. அகத்தியர் வாக்கியம்
 760. அகத்தியர் வாக்கியம் வாகடம் – 150
 761. அகத்தியர் வாக்கியம் வைத்தியம் – 205
 762. அகத்தியர் வாக்கியம் – 16
 763. அகத்தியர் வாக்கியம் – 32
 764. அகத்தியர் வாக்கியம் – 6
 765. அகத்தியர் வாலை பூரண நாடி – 130
 766. அகத்தியர் வாலை வாகடம் – 21
 767. அகத்தியர் வைசூரி வாகடம்
 768. அகத்தியர் வாத சூத்திரம்
 769. அகத்தியர் வாத சூத்திரம் – 12
 770. அகத்தியர் வாத சூத்திரம் – 100
 771. அகத்தியர் வாத சூத்திரம் – 200
 772. அகத்தியர் வாதம் – 111
 773. அகத்தியர் வழலை கைபாகம்-30
 774. அகத்தியர் வழலை -16
 775. அகத்தியர் வழலை – 32
 776. அகத்தியர் வெண்பா – 36
 777. அகத்தியர் ஏக மூலிகை
 778. அகத்தியர் ஞானம்
 779. அகத்தியர் வைத்தியம்
 780. அம்பிகானந்தர் முப்பு சூத்திரம் – 25
 781. அமுத தோசம் 16-க்கும் விதி
 782. அமுத ரெசாயனம்
 783. ஆனந்த களிப்பு
 784. ஆனந்த காண்டம் 300- ல் 3- ஆம் காண்டம்
 785. அங்க சாத்திரம்
 786. அரையாப்பு நிதானம்
 787. அருள் விளக்கம்
 788. அஷ்ட கர்ம மந்திரம்
 789. அஷ்ட கர்ம மூலிகை
 790. அஷ்ட கர்ம பஞ்சாட்சரம்
 791. அஷ்ட கர்ம யோகம்- மந்திரம்
 792. அஷ்ட கர்மம்
 793. அதி சாஸ்திரம்
 794. அதிசார நிதானம்
 795. ஆதி அந்த விளக்கம்
 796. அட்ட மாந்திரிகம் புல்லு வித்தை
 797. அட்ட  கர்மத்துக்கும் விபரம்
 798. அவதி சுர நூல்
 799. அழுகண்ணி சித்தர் கற்பம்
 800. அழுகண்ணி சித்தர் சூத்திரம்
 801. பால ஆசிரியம் 1000
 802. பால ஆசிரியம் – 100
 803. பால தோச மருத்துவம்
 804. பால தோச நிதானம்
 805. பால கிரக நூல்
 806. பால கிரகம்
 807. பால கிரிகை சாஸ்திரம்
 808. பால கிரிகை 12 & விஷ மருத்துவம்
 809. பால சிகிச்சை போதகம் 100
 810. பால தீட்சை சூத்திரம்
 811. பால தோச நிவர்த்தி
 812. பால வாகட திரட்டு
 813. பால வாகடம்
 814. பால வாகடம் ஊழிதோசம்
 815. பால வாகடம் பறவைதோசம்
 816. பால வாகடம் வார்ப்பு 8 நிதானம்
 817. பால வாகடம் – 100
 818. பால வாகடம் – 200
 819. பாலர் அக்கர நிதானம்
 820. பாலர் அசாத்திய சிகப்பு நிதானம்
 821. பாலர் தோசம் 7-க்கும் நிதானம்
 822. பாலர் தோசம் களிப்பு
 823. பாலர் இக்கிள் நிதானம்
 824. பாலர் இக்கிள் சூலை குணம்
 825. பாலர் இக்கிள் நிதானம்
 826. பாலர் கணை நிதானம்
 827. பாலர் கணை நிதானம்
 828. பாலர் கரள் சுர நிதானம்
 829. பாலர் கரள் சுர நூல்- 31
 830. பாலர் கரப்பன் நிதானம்
 831. பாலர் கரப்பன் சுரம் நிதானம்
 832. பாலர் கரப்பன் நிதானம்
 833. பாலர் கரள் சுர நிதானம்
 834. பாலர் கீரி & மசாரி நோய் நிதானம்
 835. பாலர் கிராந்தி நிதானம்
 836. பாலர் கிரிகை வாகடம்
 837. பாலர் குடோர நிதானம்
 838. பாலர் குடோர சுர நிதானம்
 839. பாலர் குட்ட நிதானம்
 840. பாலர் மாந்த நிதானம்
 841. பாலர் மாந்த சுர நிதானம்
 842. பாலர் மாந்த சுர நூல் – 15
 843. பாலர் மருத்துவம் போதகம்
 844. பாலர் மேக நிதானம்
 845. பாலர் நா முள்ளு நிதானம்
 846. பாலர் நோய் நிதானம்
 847. பாலர் பிரளி மாந்தம் & சுழியன்
 848. பாலர் பிரளி நிதானம்
 849. பாலர் பிரளி தோச நிதானம்
 850. பாலர் பித்த நிதானம்
 851. பாலர் பித்த நிதானம்
 852. பாலர் பூப்பு நிதானம்
 853. பாலர் சன்னி & வலி நிதானம்
 854. பாலர் சன்னி வாத சுர நூல்- 16
 855. பாலர் சீத நிதானம்
 856. பாலர் சேர்ப்ப நிதானம்
 857. பாலர் சிகப்பின் குணம் மருந்து
 858. பாலர் சிகப்பு கிரிகை
 859. பாலர் சிகப்பு நிதானம்
 860. பாலர் சிகப்பு நிதானம்
 861. பாலர் சிகப்பு கணை நிதானம்
 862. பாலர் சிகப்பு படல சூத்திரம்
 863. பாலர் சிகப்பு படலம்
 864. பாலர் சிகப்பு 16-க்கும் நிதானம்
 865. பாலர் சிகப்பு 18-க்கு நிதானம்
 866. பாலர் சிகப்பு படலம் சூத்திரம்
 867. பாலர் சோகை நிதானம்
 868. பாலர் சூலை நிதானம்
 869. பாலர் சுளியன் நிதானம்
 870. பாலர் சுர நிதானம்
 871. பாலர் சுழியன் 6- க்கு நிதானம்
 872. பாலர் சுழியன் நிதானம்
 873. பாலர் தாக நிதானம் 4 குணம்
 874. பாலர் தாமரை முள்ளு நிதானம்
 875. பாலர் தீரை நிதானம்
 876. பாலர் தோஷ களிப்பு
 877. பாலர் தோஷ நிதானம்
 878. பாலர் உள் சிகப்பு நிதானம்
 879. பாலர் உள்மாந்த நிதானம்
 880. பாலர் உள்சிகப்பு நிதானம்
 881. பாலர் உற்பன சிவப்பு
 882. பாலர் வாத நிதானம்
 883. பிரம்ம முனி வைத்திய சூத்திரம்
 884. போகர் நிகண்டு
 885. போகர் பூஜா விதி சூத்திரம்
 886. போகர் பூஜா விதி
 887. போகர் பூரண குளிகை
 888. போகர் சாகரம்
 889. போகர் சாஸ்திரம்
 890. போகர் சூத்திரம் வைத்தியம்
 891. போகர் சூத்திரம்
 892. போகர் சூத்திரம் – 521
 893. போகர் சூத்திரம் – 1
 894. போகர் சூத்திரம் – 18
 895. போகர் சூத்திரம் – 25
 896. போகர் சூத்திரம் – 700
 897. போகர் சூத்திரம் – 708
 898. போகர் சூத்திரம் – 762
 899. போகர் சூத்திரம் – 8
 900. போகர் வாத காண்டம்
 901. போகர் வாத சூத்திரம் – 800
 902. போகர் – 200
 903. பூத நாடி சாஸ்திரம்
 904. பூத ரிஷி வாக்கிய சூத்திரம்
 905. பிரம்மா முனி பாடல் வெண்பா
 906. பிரம்மா முனி வைத்திய சூத்திரம்- 360
 907. பிரம்மா ரிஷி கருக்கிடை சூத்திரம் – 250
 908. பிரம்ம ரிஷி மாலை
 909. புவனை காக்கிசம்
 910. சிதம்பர பஞ்சாட்சரம்
 911. சித்திரா ரூடம்
 912. தட்சிணா மூர்த்தி கலைக்கியானம்
 913. தட்சிணா மூர்த்தி பரி பூரணம்-1200
 914. தட்சிணா மூர்த்தி பரி பூரணம் – 400
 915. தட்சிணா மூர்த்தி சௌமிய சாகரம்
 916. தட்சிணா மூர்த்தி ஞானம்
 917. தட்சிணா மூர்த்தி ஞானம் – 6
 918. தட்சிணா மூர்த்தி ஜாலம்
 919. தட்சிணா மூர்த்தி ஞான சூத்திரம்
 920. தட்சிணா மூர்த்தி சுருக்கம் – 100
 921. தட்சிணா மூர்த்தி கரு உற்பத்தி
 922. தட்சிணா மூர்த்தி காவிய சுருக்கம்- 16
 923. தட்சிணா மூர்த்தி காவியம்- 1000
 924. தட்சிணா மூர்த்தி மெய் ஞானம் – 1500
 925. தட்சிணா மூர்த்தி நாலு காண்டம்
 926. தட்சிணா மூர்த்தி ஒட்டு வித்தை
 927. தட்சிணா மூர்த்தி 1-ஆம் காண்டம்
 928. தட்சிணா மூர்த்தி பரி பாஷை – 200
 929. தட்சிணா மூர்த்தி 3-ஆம் காண்டம்
 930. தட்சிணா மூர்த்தி பரி பூரணம்- 1200
 931. தட்சிணா மூர்த்தி பட்சணி- 81
 932. தட்சிணா மூர்த்தி பூரண சூத்திரம்
 933. தட்சிணா மூர்த்தி ரெசமணி சூத்திரம்
 934. தட்சிணா மூர்த்தி ரெத்தின சுருக்கம்
 935. தட்சிணா மூர்த்தி கலைக்கியானம் – 1200
 936. தட்சிணா மூர்த்தி  சாஸ்திரம் – 48
 937. தட்சிணா மூர்த்தி- சோதிமணி சூத்திரம் -8
 938. தட்சிணா மூர்த்தி சுருக்கம்
 939. தட்சிணா மூர்த்தி சுருக்கம்- 5
 940. தட்சிணா மூர்த்தி  வாகர சூத்திரம்-10
 941. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்திய முறை- 150
 942. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்திய பூரணம்- 400
 943. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்திய சிந்தாமணி-340
 944. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்தியம்
 945. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்தியம்-40
 946. தக்சினா மூர்த்தி வைத்தியம்-50
 947. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்தியம் பள்ளு
 948. தட்சிணா மூர்த்தி வைத்தியம் -600
 949. தட்சிணா மூர்த்தி வாக்கியம்
 950. தட்சிணா மூர்த்தி வல்லாதி- 600
 951. தட்சிணா மூர்த்தி வழலை மூப்பு
 952. தட்சிணா மூர்த்தி வழலை – 30
 953. தட்சிணா மூர்த்தி வினோதம்- 43
 954. தட்சிணா மூர்த்தி- 10
 955. தட்சிணா மூர்த்தி – 12
 956. தட்சிணா மூர்த்தி – 13
 957. தட்சிணா மூர்த்தி – 150
 958. தட்சிணா மூர்த்தி – 16
 959. தட்சிணா மூர்த்தி – 30
 960. தட்சிணா மூர்த்தி – 48
 961. தட்சிணா மூர்த்தி – 50
 962. தட்சிணா மூர்த்தி – 60
 963. தட்சிணா மூர்த்தி -600-க்கு சூத்திரம்-60
 964. தட்சிணா மூர்த்தி – 80
 965. தமரானந்தர் முப்பு சூத்திரம்- 16
 966. தமரானந்தர் சூத்திரம்
 967. தர்ம சாஸ்திரம்
 968. தன்வந்திரி குண வாகடம்
 969. தன்வந்திரி கலைக்கியானம்
 970. தன்வந்திரி கலைக்கியானம்-500
 971. தன்வந்திரி கட்டளை
 972. தன்வந்திரி குழந்தை வாகடம்
 973. தன்வந்திரி முப்பு சூத்திரம் – 48
 974. தன்வந்திரி நாடி
 975. தன்வந்திரி நிகண்டு
 976. தன்வந்திரி நிகண்டு -300
 977. தன்வந்திரி நூல்
 978. தன்வந்திரி சாஸ்திரம்
 979. தன்வந்திரி சிமிட்டு ரெத்தின சுருக்கம்-360
 980. தன்வந்திரி சூத்திரம்-31
 981. தன்வந்திரி தாண்டகம்
 982. தன்வந்திரி தாண்டகம்-120
 983. தன்வந்திரி வைத்திய சிந்தாமணி
 984. தன்வந்திரி வைத்தியம்
 985. தன்வந்திரி வைத்தியம்-200
 986. தன்வந்திரி வைத்தியம்-208
 987. தன்வந்திரி வாலை சாஸ்திரம்
 988. ஈடு கொண்டதின் குணம்
 989. கருட பஞ்சாட்சரம்
 990. கிரக சமய நூல் சாஸ்திரம்
 991. ஞான வெட்டியான் 1000-க்கு மேல்
 992. கௌமதி நூல்
 993. கௌதமர் ஞானம்-140
 994. கௌதமர் சாஸ்திரம்
 995. குண வாகடம்
 996. குண வாகடம் வாத நிதானம்
 997. குரு முனிவர் பரி பூரண மூப்பு-50
 998. குரு நாடி
 999. குரு நாடி சாஸ்திரம்
 1000. குரு நாடி சாஸ்திரம் 36
 1001. குரு நாம சாஸ்திரம்
 1002. இந்திர ஜாலம் இரண்டாம் காண்டம்-202
 1003. இந்திர ஜாலம் நாலாம் காண்டம்
 1004. இந்திர ஜாலம் மூன்றாம் காண்டம்
 1005. இரும்பு உருக்கு முறை
 1006. ஜால திரட்டு நாலாம் காண்டம்
 1007. ஜால வித்தை
 1008. ஜால நிகண்டு
 1009. ஜால திரட்டு மூன்றாம் காண்டம்
 1010. ஜால திரட்டு நாலாம் காண்டம்
 1011. ஜால திரட்டு இரண்டாம் காண்டம்
 1012. ஜீவ உற்பத்தி காண்டம் (குறை)
 1013. செயநீர் செய்முறை
 1014. ஜென்ம நிதானம் ஜீவ உற்பத்தி
 1015. ஜெயமுனி சூத்திரம்
 1016. ஜோதிடம்
 1017. ஜோதிடம் & வைத்திய குறிப்பு
 1018. கை ரேகை சாஸ்திரம்
 1019. கலை ஞான சூத்திரம் 1200
 1020. கலை சட்டமுனி கற்ப விதி
 1021. கைலாச கொங்கன மூர்த்தி-508
 1022. கைலாச கொங்கனர் நூல்
 1023. கைலாச கொங்கணர் வழலை-40
 1024. கைலாச மூர்த்தி வாத நூல்
 1025. கைலாச முனி பின் நூல்
 1026. கைலாச முனி வாத நூல்
 1027. கைலாச சட்டை முனியார் சூத்திரம்-10
 1028. கைலாச சட்ட முனி பாடல்
 1029. கைலாச சட்ட முனி கற்பம்-100
 1030. கைலாச சட்ட முனியார் நிகண்டு
 1031. கைலாச சட்ட முனியார் வாத காவியம்
 1032. கைலாச சட்ட முனியார் ஞானம்-101
 1033. கைலாசர் வாத நூல்-41
 1034. காலங்கி நாதர் சூத்திரம்-36
 1035. கழிச்சல் நிதானம்
 1036. கல்லுப்பு பூனீறு தயாரித்தல்
 1037. கால்நடை வாகடம்
 1038. காம ரூபி வித்தை
 1039. காம சூத்திரம் (நடு காண்டம்)
 1040. கமல மாமுனி ஞான சுருக்கம்-15
 1041. கமல முனி சூத்திரம்
 1042. கமல முனி ஞானம் 100-ல்
 1043. கண் மருத்துவ நூல்
 1044. காந்த பற்பம்
 1045. கர்ம சூத்திரம்-150
 1046. கர்னிக நிதானம்
 1047. கற்ப கோள்
 1048. கற்ப மருத்துவம் யோகம்
 1049. கற்ப செந்தூரன்
 1050. கற்ப சிந்தாமணி
 1051. கற்பகோள் இலக்கண படலம்
 1052. கற்ப நாளில் வாலை கிரிகை
 1053. கற்பம் உண்டாக மருந்துகள்
  கற்ப ரோக நிதானம்
 1054. கற்ப கோளின் விபரம்
 1055. கற்ப மருத்துவம்
 1056. கற்ப நாடி மருத்துவம்
 1057. கற்ப நிதானம்
 1058. கற்ப நோய் லட்சணம்
 1059. கற்ப சுரத்துக்கு
 1060. கற்ப உற்பத்தி
 1061. கற்பம் சகுனம் பற்றிய நூல்
 1062. கரு நாடி-32
 1063. கரு நாள் சாஸ்திரம்
 1064. கரு வித்தை
 1065. கருமான சூத்திரம்-100
 1066. கருமான வித்தை
 1067. கருவூரர் அட்டமா சித்தி
 1068. கருவூரர் கலைக்கிடை சூத்திரம்-346
 1069. கருவூரர் நொண்டி
 1070. கருவூரர் பல திரட்டு-5
 1071. கருவூரர் பல திரட்டு-300
 1072. கருவூரர் பூஜா விதி
 1073. கருவூரர் சூத்திர சுருக்கம்
 1074. கருவூரர் சூத்திரம்
 1075. கருவூரர் சூத்திரம்-113
 1076. கருவூரர் சூத்திரம்-115
 1077. கருவூரர் சூத்திரம்-11
 1078. கருவூரர் வாலை  பூஜை
 1079. கௌதமர் ஞானம்
 1080. காவிய சுருக்கம் அஸ்வினி காண்டம்-100
 1081. காவிய நிகண்டில் -2 வது காண்டம்
 1082. காவிய நிகண்டில் -3 வது காண்டம்
 1083. காவிய நிகண்டில -4 வது காண்டம்
 1084. காவிய நிகண்டில -5 வது காண்டம்
 1085. காவிய நிகண்டில் -6 வது காண்டம்
 1086. காவிய நிகண்டில் -6 வது காண்டம்-10
 1087. காவிய சுர நூல்
 1088. காய கல்பம்
 1089. காய சித்தி மார்க்கம்
 1090. கயிறு சூத்திரம்
 1091. கிராணி வகை நிதானம்
 1092. கிரந்தி 18-க்கும் நிதானம்
 1093. கிரிச்சனம் & மேக நிதானம்
 1094. கிரிகை சாஸ்திரம்
 1095. கோ வாகடம்
 1096. கொக்கோகம் மதன நூல்
 1097. கொங்கணர் கற்ப உற்பத்தி
 1098. கொங்கணர் நடு காண்ட சூத்திரம்-50
 1099. கொங்கணர் சூத்திரம்-15
 1100. கொங்கணர் சூத்திரம்-50
 1101. கொங்கணர் 2,3 காண்டம்
 1102. கொங்கணர் ஆதி சூத்திரம்
 1103. கொங்கணர் பிரம்மானந்தம்
 1104. கொங்கணர் ஞான நூல்
 1105. கொங்கணர் ஞானம்
 1106. கொங்கணர் கடை காண்டம்
 1107. கொங்கணர் கடை காண்டம்- 2
 1108. கொங்கணர் கடை காண்டம்-40
 1109. கொங்கனார் கடைக் காண்ட சூத்திரம்
 1110. கொங்கணர் கலைக்கியான சூத்திரம்
 1111. கொங்கணர் கற்ப கோள்
 1112. கொங்கணர் கற்ப முறைகள்
 1113. கொங்கணர் கற்ப சூத்திரம்
 1114. கொங்கணர் கற்ப உற்பத்தி
 1115. கொங்கணர் கற்பம்
 1116. கொங்கணர் மூன்றாம் காண்டம்
 1117. கொங்கணர் முக்காண்டம்
 1118. கொங்கணர் முப்பு சுருக்கம்
 1119. கொங்கணர் முதல் காண்டம்-500
 1120. கொங்கணர் 1-ஆம் காண்டம்-40
 1121. கொங்கணர் 1-ஆம் காண்டம்-41
 1122. கொங்கணர் நடு காண்டம்
 1123. கொங்கணர் பட்சணி
 1124. கொங்கணர் பிற காண்டம்
 1125. கொங்கணர் சரக்கு வைப்பு
 1126. கொங்கணர் சரக்கு வைப்பு முறை
 1127. கொங்கணர் செந்தூரம்
 1128. கொங்கணர் சித்தர் நூல்
 1129. கொங்கணர் சித்து – 12
 1130. கொங்கணர் சூத்திரம்
 1131. கொங்கணர் சூத்திரம் 27-இல் இருந்து
 1132. கொங்கணர் சூத்திரம்-40
 1133. கொங்கணர் முதல் காண்டம்-41
 1134. கொங்கணர் சூத்திரம்-15
 1135. கொங்கணர் சூத்திரம்-27
 1136. கொங்கணர் சூத்திரம்-40
 1137. கொங்கணர் சூத்திரம்-50
 1138. கொங்கணர் சூத்திரம்-500
 1139. கொங்கணர் சூத்திரம்-60
 1140. கொங்கணர் தாண்டகம் சுருக்கம்
 1141. கொங்கணர் துரிய ஞானம்-15
 1142. கொங்கணர் உற்பத்தி லயம்-21
 1143. கொங்கணர் வாக்கியம் முதல் காண்டம்
 1144. கொங்கணர் -16
 1145. கொங்கணர் -30
 1146. கொங்கணர் பாடல்கள்
 1147. கொங்கணர் வேதாந்த சூத்திரம்
 1148. கொங்கணர் வைத்திய நூல்
 1149. கூர்மானந்தர் சூத்திரம்-51
 1150. கூர்மானந்தர் – 50
 1151. கோரக்கர் ஆனந்த களிப்பு
 1152. கோரக்கர் அஷ்ட கர்ம சூத்திரம்
 1153. கோரக்கர் அஷ்ட கர்மம்
 1154. கோரக்கர் மலை வாகடம்
 1155. கோரக்கர் நாதந்த திறவு கோல்
 1156. கோரக்கர் சூத்திரம்
 1157. கோரக்கர் பூரண லேகியம்
 1158. கோரக்கர் சூத்திரம்
 1159. கோரக்கர் வைத்தியம்
 1160. கோரக்கர் வாக்கியம்
 1161. கும்பமுனி வைத்திய செந்தூரம்
 1162. குடும்பத்தில் கேடு தோசம்
 1163. கும்பமுனி ஜால திரட்டு-2-ஆம் காண்டம்
 1164. கும்பமுனி – பச்சிலை நிகண்டு
 1165. கும்பமுனி ஜால திரட்டு 1- ஆம் காண்டம்
 1166. கும்பமுனி ஜால திரட்டு 3- ஆம் காண்டம்
 1167. கும்பமுனி ஜால திரட்டு 4-ஆம் காண்டம்
 1168. கும்பமுனி ஜால திரட்டு 5- ஆம் காண்டம்
 1169. கும்பமுனி ஜால திரட்டு 6-ஆம் காண்டம்
 1170. கும்பமுனி ஜால திரட்டு 7- ஆம் காண்டம்
 1171. கும்பமுனி கக்கிசம்
 1172. கும்பமுனி நாடி சாத்திரம்
 1173. கும்பமுனி நாடி சாஸ்திரம்
 1174. கும்பமுனி பாடல்-8
 1175. கும்பமுனி பரிபூரணம்-1200
 1176. கும்பமுனி வாத சூத்திரம்-50
 1177. கும்பமுனி சூத்திரம்-50
 1178. கும்பமுனி 205-க்கு சுருக்கம்-21
 1179. கும்பமுனி வைத்தியம்-36
 1180. கும்பமுனி குரு நூல்-50
 1181. கும்பமுனி சூத்திரம்-12
 1182. கும்பமுனி சித்திர வல்லாதி
 1183. கும்பமுனி சூத்திரம்-16
 1184. கும்பமுனி கடைக்காண்டம்-600
 1185. குன்மம்-வாய்வு-கிராணி நிதானம்
 1186. குப்புராம சில்லறை மருந்து ஏடு
 1187. குறி சொல்லல் 2,3-ஆம் காண்டம்
 1188. குரு நாடி சாஸ்திரம்
 1189. குரு நூல்
 1190. குதிரை வாகடம்
 1191. குட்ட நிதானம்
 1192. குட்டம் 18-க்கும் பெரும் மருந்தும்
 1193. குழந்தை வாகட நூல்
 1194. குழந்தை வாகடம்
 1195. லாட சூத்திரம்
 1196. லிங்க சூலை குணம் & மருந்து
 1197. மச்சமுனி ஞானம் 3-ஆம் காண்டம்
 1198. மச்சமுனி ஜாலம் -800
 1199. மச்சமுனி நிகண்டு
 1200. மச்சமுனி பாடல்
 1201. மச்சமுனி பாடல்-8
 1202. மச்சமுனி பெருநூல் -800
 1203. மச்சமுனி சரக்கு வைப்பு
 1204. மச்சமுனி சரக்கு வைப்பு-500
 1205. மச்சமுனி சரக்கு வைப்பு-800
 1206. மச்சமுனி சாஸ்திரம்-800
 1207. மச்சமுனி சூத்திர நிகண்டு
 1208. மச்சமுனி சூத்திரம்
 1209. மச்சமுனி சூத்திரம்-16
 1210. மச்சமுனி சூத்திரம்-8
 1211. மச்சமுனி சூத்திரம்-80
 1212. மச்சமுனி சூத்திரம்-80
 1213. மச்சமுனி தீட்சை விதி
 1214. மச்சமுனி திருமந்திரம்-800
 1215. மச்சமுனி வாக்கியம்-800
 1216. மச்சமுனி வேதாந்த சூத்திரம்
 1217. மச்சமுனி-80
 1218. மச்சமுனி-800
 1219. மச்சமுனி – 800 படி சரக்கு சுத்தி
 1220. மச்சமுனி 800-இல் இருந்து
 1221. மதன காமகேசரி
 1222. மலை மருந்துகள்
 1223. மலட்டு சின்னங்கள்
 1224. மானச பூஜை
 1225. மந்திரம் & மருத்துவம்
 1226. மணிக்கடை கயிறு சூத்திரம்
 1227. மாணிக்க ஞான தாளிசை
 1228. மாந்திரிகம்
 1229. மாந்திரீகம் -3ஆம் காண்டம்
 1230. மாந்திரீகம் & சுர நூல்
 1231. மாபுருஷ காண்டம்
 1232. மரண கண்டி
 1233. மரண கண்டி சுர நூல்-32
 1234. மரண குறி
 1235. மருந்து நூல்
 1236. மருந்து பெரு நிகண்டு
 1237. மருந்து செய்முறைகள்
 1238. மருத்துவ அகராதி
 1239. மருத்துவ நிகண்டு
 1240. மருத்துவ நூல்
 1241. மருத்துவம் மந்திரம்
 1242. மருத்துவர் பெருமை
 1243. மருத்துவம் ரெசவாதம் மந்திரம்
 1244. மாந்த நூல்
 1245. மாட்டு மருத்துவம்
 1246. மாட்டு வாகடம்
 1247. மீன் பிடிக்கும் மை
 1248. மேக நிதானம் & வாத நிதானம்
 1249. மெய் சுருக்கம்
 1250. மெய் சுருக்கம்-51
 1251. மிருக வைத்தியம்
 1252. மூல நோய் நிதானம்
 1253. மூல சூத்திரம்
 1254. மூலிகை அகராதி
 1255. மூலிகை குணம்-60
 1256. மூலிகை கக்கிசம்
 1257. மூலிகை நிகண்டு
 1258. மூலிகை 64 விபரம்
 1259. மூலிகை இருக்கும் இடமும் மலையும்
 1260. மூன்றாம் காண்டம்
 1261. மூன்றாம் காண்டம் நாலாம் பிரிவு
 1262. மூத்திர குறிப்பு
 1263. மூத்திர படலம்
 1264. முகநாடி சாஸ்திரம்
 1265. முக்காண்டம்
 1266. முள்ளம் பன்றி வித்தை
 1267. முப்பு மருத்துவம்
 1268. முப்பு பதங்கம்
 1269. முப்பு ரெசவாதம்
 1270. முப்பு சூத்திரம்
 1271. முப்பு சூத்திரம்-200
 1272. முப்பு சூத்திரம்-25
 1273. முப்பு விபரம்
 1274. முப்பு விபரம்-6
 1275. முத்தானந்தர் ஞானம்
 1276. நாடி நிதானம்
 1277. நாடி நூல்
 1278. நாடி சாஸ்திரம்
 1279. நாலு கண்ட வைத்தியம்
 1280. நந்தீசர் கருக்கிடை சூத்திரம்
 1281. நந்தீசர் பாடல்
 1282. நந்தீசர் பிரணவ பூரணம்
 1283. நந்தீசர் சூத்திரம்-55
 1284. நந்தீசர் தாண்டகம்-11
 1285. நந்தீசர் உபதேசம்
 1286. நந்தி-35
 1287. நட்சத்திர அவதி சுரம்
 1288. நட்சத்திர காண்டம்
 1289. நட்சத்திர காண்டம்-500
 1290. நவகிரக நாடி நூல்
 1291. நவகிரக பூசை
 1292. நயன நோய் விபரம்
 1293. நயன விதி
 1294. நயன விதி-500
 1295. நீல காண்டம்
 1296. நேத்திர வியாதிக்கு அகஸ்தியர் பாடல்
 1297. நோய் நிதானங்கள்
 1298. நோய் நிதானங்கள்
 1299. ஊர்வசி பெண் ரெத்தின சுருக்கம்-18
 1300. ஊழி காற்றுக்கு அகத்தியர் சூத்திரம்
 1301. ஊழி காற்று சாஸ்திரம்
 1302. ஒட்டிய நூல்
 1303. ஒட்டிய சித்தாதி நூல்
 1304. ஒட்டியம் சல்லியம்
 1305. பாம்பு கடிக்கு மருத்துவம்
 1306. பச்சை கற்பூர வைப்பு
 1307. பதார்த்த குண மருந்து செய்முறைகள்
 1308. பல வகை மந்திரங்கள்
 1309. பல வகை மருத்துவ மந்திரங்கள்
 1310. பல வகை பதார்த்த குணம்
 1311. பாம்பு விஷத்துக்கு மருந்து
 1312. பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்
 1313. பஞ்சாட்சரம்
 1314. பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்
 1315. பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்
 1316. பஞ்ச சூத்திர திறவுகோல்
 1317. பஞ்ச சூத்திர திறவுகோல் -32
 1318. பஞ்ச சூத்திரம்-500
 1319. பதஞ்சலி 200 சுருக்கம்-21
 1320. பரி பாஷை நிகண்டு
 1321. பரி பாஷை இரண்டாம் காண்டம்
 1322. பரி பூரண நாடி
 1323. பரி பூரண ரெத்தின சுருக்கம்
 1324. பரி பூரண நாடி
 1325. பற்ப வகைகள்
 1326. பற்பங்கள்
 1327. பதார்த்த காய சித்தி
 1328. பதார்த்த சிந்தாமணி
 1329. பதார்த்த சிந்தாமணி
 1330. பதஞ்சலி மதி வெண்பா
 1331. பதார்த்த குண சிந்தாமணி
 1332. பதார்த்த குணம்
 1333. பதார்த்த குண வாகடம்
 1334. பதினெண் சித்தர் வாத லெட்சணம்
 1335. பதினெண் சித்தர் வைத்திய லெட்சணம்
 1336. பத்திய அகவல்
 1337. பாத்திரத்தின் குணம்
 1338. பெரிய வாகடம்
 1339. பேதி வாந்தியின் வரலாறு
 1340. பெற்றவளுக்கு சவறு காய நிதானம்
 1341. பிளவை குணமும் மருந்தும்
 1342. பிள்ளை பிணிக்கு மந்திரம்
 1343. பிள்ளை பிணி மருந்து
 1344. பிள்ளைதோச லெட்சணம்
 1345. பிள்ளை வாகடம்
 1346. பிள்ளைகளுக்கு ஆயுள் பலம்
 1347. பிள்ளைகள் மருந்து செய்முறை
 1348. பிள்ளைப் பிணி வாகடம்
 1349. பிள்ளைப் பிணி வாகடம்
 1350. பின்னாக்கீசர் சூத்திரம்
 1351. பின்னூல்
 1352. பிற மேக நிதானம்
 1353. பிரம்ம முனி சூத்திர குறள்
 1354. பிரம்ம முனி வைத்திய சூத்திரம் 360
 1355. பிரம்மிய நிதானம்
 1356. பித்த நிதானம்
 1357. பித்த நாடி வாத நாடி குணம்
 1358. போத நாயனார் வாத ஞான சூத்திரம்
 1359. பொதிகை வாகீசுவரர் தெரிவை சூத்திரம்
 1360. போக நாதர் வாதம்-700
 1361. போக நாயனார் இரண்டாம் காண்டம்
 1362. போக நாயனார் நாலாம் காண்டம்
 1363. போக நாதர் சூத்திரம்-9
 1364. போக நாதர் கற்ப விதி
 1365. போக நாதர் காய கற்பம்-340
 1366. போக நாயனார் 708 சாஸ்திரம்
 1367. போக நாயனார் கற்ப சூத்திரம்
 1368. போகர் பச்ச விதி
 1369. போகர் வெண்பா
 1370. போகர் சுவாமிகள் 8-காய கற்பம்
 1371. போக நாயனார் 208
 1372. பூநீறின் மருத்துவம்
 1373. பூரண சந்திர உதயம்-200
 1374. பூரண சந்திர உதயம்200-இல்
 1375. பூரண சூத்திரம்
 1376. பூரண சூத்திரம்700-இல்
 1377. பூரண சூத்திரம்- 530
 1378. பூரண சூத்திரம்
 1379. பூரண சூத்திரம்-16
 1380. பூரணாதிலேகியம்
 1381. பூரணாதி லேகியம்
 1382. பூசா விதி
 1383. பூசா விதி & தீட்ச விதி
 1384. பூசா விதி தீட்ச விதி
 1385. பொதிகை -50
 1386. பொதிகாசபதி புராண காவியம்
 1387. புலத்தியார் பூசா விதி சூத்திரம்-10
 1388. புலத்தியார் பூஜா விதி
 1389. புலத்தியார் வழலை சூத்திரம்-12
 1390. புலிப்பாணி கரு உச்சாடனம்
 1391. புலிப்பாணி பல திரட்டு-100
 1392. புலிப்பாணி வைத்தியம் 500 இல் சுருக்கம்
 1393. புலிப்பாணி வைத்தியம்-500
 1394. புலிப்பாணியர் அருளிச் செய்த வைத்தியம்
 1395. புலிப்பாணியர் ஜாலம்-200
 1396. புலிப்பாணியர் வாக்கியம்-500
 1397. புலிப்பாணி சிதம்பரம்-205
 1398. புலிப்பாணியார் ஜாலம்
 1399. புலிப்பாணி ஜாலம்
 1400. புன்னக்கீசர் சூத்திரம்
 1401. புராண சூத்திரம்
 1402. புசுண்ட முனி வைத்தியம்-300
 1403. ராமதேவர் சாஸ்திரம்
 1404. ராமதேவர் 51
 1405. ராமதேவர் அஷ்டாங்க கேசரி நூல் 51
 1406. ராமதேவர் கருக்கிடை சூத்திரம்
 1407. ராமதேவர் கருமான சுருக்கம்-30
 1408. ராமதேவர் கருமான சுருக்கம்-31
 1409. ராமதேவர் கருமான சுருக்கம்-81
 1410. ராமதேவர் பட்சணி
 1411. ராமதேவர் சூத்திரம்
 1412. ராமதேவர் சூத்திரம் பாடல்-10
 1413. ராமதேவர் சூத்திரம்-10
 1414. ராமதேவர் சூத்திரம்-15
 1415. ராமதேவர்-81
 1416. ராமதேவர் கருக்கடை சூத்திரம்
 1417. ராமதேவர் சூத்திரம்-216
 1418. ராமதேவர் சாஸ்திரம்-1000
 1419. ராமதேவர் சூத்திரம்-10
 1420. ராமதேவர் வைத்தியம்-80
 1421. ராமதேவர் 1000-க்கு சுருக்கம்
 1422. ராமதேவர் 100-க்கு சுருக்கம்-16
 1423. ராமதேவர் 30
 1424. ராமதேவர் 1000
 1425. ராமதேவர் சூத்திரம்-50
 1426. ராமதேவர் வைத்தியம்-81
 1427. ராமதேவர் 1000
 1428. ராமதேவர் பட்சணி-108
 1429. ராமதேவர் பூசாவிதி-200
 1430. ராமதேவர் பட்சிணி-50
 1431. ராமதேவர் தாண்டகம்-110
 1432. ராமதேவர் வைத்திய சூத்திரம்-81
 1433. ராமதேவர் அஷ்டாங்க யோக பட்சிணி-51
 1434. ராமதேவர் பட்சிணி-50
 1435. ராமதேவர் அஷ்டாங்க பட்சிணி-51
 1436. ராமதேவர் வினோத வித்தை
 1437. ராமதேவர் கற்கடக சூத்திரம்-523
 1438. ராமதேவர் கருமான சுருக்கம்
 1439. ராமதேவர் கருமானம்-31
 1440. ராமதேவர் கருக்கடை-500
 1441. ராமதேவர் நாயனார் பல திரட்டு
 1442. ராமதேவர் பல திரட்டு-500
 1443. ராமதேவர் பலதிரட்டு சூத்திரம்
 1444. ராமதேவர் பரி பாஷை 18
 1445. ராமதேவர் பட்சணி-108
 1446. ராமதேவர் பட்சிணி
 1447. ராமதேவர் பட்சிணி சூத்திரம்
 1448. ராமதேவர் பூசாவிதி சிவயோகம்-200
 1449. ராமதேவர் சாஸ்திரம்-81
 1450. ராமதேவர் சிவ யோகம்-200
 1451. ராமதேவர் சூத்திரம்
 1452. ராமதேவர் சூத்திரம் 46
 1453. ராமதேவர் சூத்திரம்-16
 1454. ராமதேவர் சூத்திரம்-500
 1455. ராமதேவர் சூத்திரம்-81
 1456. ராமதேவர் சூத்திரம் 10
 1457. ராமதேவர் சூத்திரம்-16
 1458. ராமதேவர் சூத்திரம்-216
 1459. ராமதேவர் சூத்திரம்-30
 1460. ராமதேவர் சூத்திரம்-51
 1461. ராமதேவர் -50
 1462. ராமதேவர் -500
 1463. ராமதேவர் -81
 1464. ராமதேவர் கருமான சூத்திரம-31
 1465. ராமதேவர் பட்சணி-50
 1466. ராமதேவர் கருமான சூத்திரம்
 1467. ராமதேவர் பாஷை 18
 1468. ராமதேவர் சூத்திரம்
 1469. ராமதேவர் சூத்திரம்-50
 1470. ராமதேவர் 30
 1471. ராமதேவர் கருமானச் சுருக்கம்
 1472. ராம முனி வைத்திய சூத்திரம்-360
 1473. ரச வாதம்
 1474. ரச வாதம் காய சித்தி
 1475. ரச வாத நூல்-100
 1476. ரசவாகன் அட்ட கர்மம்
 1477. ரசவாதம் மருத்துவம்
 1478. ரோம ரிஷி சூத்திரம்-500
 1479. ரோம ரிஷி 500-இல்
 1480. ரோம ரிஷி 500 சூடன் வைப்பு
 1481. ரோம ரிஷி வாத சூத்திரம்
 1482. ரோம ரிஷி ஞானம்
 1483. ரோம ரிஷி சூத்திரம்
 1484. ரோம ரிஷி சூத்திரம்-25
 1485. ரோம ரிஷி சூத்திரம்-51
 1486. ரோம ரிஷி சூத்திரம்-25
 1487. ரோமர் பாடிய சுருக்கம்-20
 1488. ரோமரிஷி 500
 1489. ரோமரிஷி சூத்திரம்-19
 1490. ரோமரிஷி சூத்திரம்-100
 1491. ரோமரிஷி குரு நூல்-50
 1492. ரோமரிஷி நாயனார் சூத்திரம்
 1493. ரோமரிஷி பாடிய சூத்திரம் 25
 1494. ரோமரிஷி பாடிய வாதம் 15
 1495. ரோமரிஷி சூத்திரம்
 1496. ரோமரிஷி சூத்திரம் குரு நூல்-50
 1497. ரோமரிஷி திருமந்திரம்-17
 1498. ரோமரிஷி சூத்திரம் -100
 1499. ரோமரிஷி சூத்திரம்-16
 1500. ரோமரிஷி சூத்திரம்-20
 1501. ரோமரிஷி சூத்திரம்-25
 1502. ரோமரிஷி சுருக்கம்-30
 1503. ரோமரிஷி சூத்திரம்-10
 1504. ரோமரிஷி சூத்திரம்-18
 1505. ரோமரிஷி வைத்தியம்-19
 1506. ரோமரிஷி வைத்தியம்
 1507. ரோமரிஷி வாத நூல் 50
 1508. ரோமரிஷி வாக்கியம்-500
 1509. ரோமரிஷி-16
 1510. ரோமரிஷி-50
 1511. ரோமரிஷி-100
 1512. ரோமரிஷியார் ஞான சூத்திரம்-16
 1513. ரோமரிஷி பகவான்-500
 1514. ருத்திர சயனம்
 1515. சாமுத்திரிக லட்சணம்
 1516. சச்சிதானந்த தத்துவ விளக்கம்
 1517. சல்லியம் கருமான சுருக்கம்
 1518. சக்தி அருடம்
 1519. சக்தி ஜாலம் இரண்டாம் காண்டம்
 1520. சல கழிச்சலுக்கு அவுசதம்
 1521. சல்லிய முனிவர் நூல்
 1522. சல்லிய நாயனார் பாடல்
 1523. சல்லிய நூல் திரட்டு
 1524. சல்லிய நூல் உரை
 1525. சம்போக நாதர் வாத சித்தி
 1526. சங்கமுனி வைத்தியம் 100
 1527. சங்கமுனி வைத்தியம்-8
 1528. சங்கமுனி விஷ வைத்தியம் 16
 1529. சங்கமுனி சுவாமிகள் வைத்தியம்-100
 1530. சங்கரானந்தர் களிப்பு
 1531. சங்கராசாரியர் பாடல்
 1532. சண்முக நிகண்டு
 1533. சன்னி & வலி நிதானம்
 1534. சன்னி, வலி & சிர ரோக நிதானம்
 1535. சன்னி 13க்கும் நிதானம்
 1536. சன்னி குணம்
 1537. சன்னி நிதானம்
 1538. சன்னி நூல்
 1539. சன்னி பதிமுன்னின் குணம்
 1540. சன்னி & வலி நிதானம்
 1541. சாபம் நிவர்த்தி
 1542. சர நூல்
 1543. சரக்கு சுத்தி
 1544. சர்வ சாரி நிகண்டு
 1545. சதகம் 100-இல் இருந்து
 1546. சந்தான கோபால கிருஷ்ணன் பிறப்பு
 1547. சர்த்தில் 5 குணம்
 1548. சதுரகிரி மருத்துவம்
 1549. சடாட்சர நிகண்டு
 1550. சட்டமுனி-1000
 1551. சட்டமுனி 50
 1552. சட்ட முனி ஞானம் 100
 1553. சட்டமுனி ஞானம்
 1554. சட்ட முனி கற்ப முறை
 1555. சட்டமுனி கற்ப முறை-100
 1556. சட்டமுனி கற்பம் 100
 1557. சட்ட முனி கற்ப முறை
 1558. சட்டமுனி காய கற்பம்
 1559. சட்டமுனி காய சித்தி கற்பம்
 1560. சட்டமுனி கனக சூத்திரம்-9
 1561. சட்டமுனி நாத நூல்-9
 1562. சட்டமுனி நிகண்டு- 1200
 1563. சட்டமுனி நிகண்டு
 1564. சட்டமுனி நிகண்டு -800
 1565. சட்டமுனி பாடல்
 1566. சட்டமுனி சடாதரம்-108
 1567. சட்டமுனி சோடச சூத்திரம்
 1568. சட்டமுனி சூத்திரம்
 1569. சட்டமுனி சூத்திரம்-16
 1570. சட்டமுனி சூத்திரம்-200
 1571. சட்டமுனி சூத்திரம்-25
 1572. சட்டமுனி சூத்திரம்-8
 1573. சட்டமுனி சுருக்கம்-51
 1574. சட்டமுனி தாண்டகம்
 1575. சட்டமுனி தர்க்க நூல்
 1576. சட்ட முனி வாக்கியம்
 1577. சட்டமுனி வாக்கியம்-50
 1578. சட்டமுனி வண்ணம்
 1579. சட்டமுனி வாத காவியம்-1000
 1580. சவறுகாய நிதானம்
 1581. சவுக்கார சுண்ணம்-12
 1582. சிலேற்பனம் 96 நிதானம்
 1583. செந்தூரம் 9,10-ஆம் காண்டம்
 1584. செந்தூரம் செய்யும் முறை
 1585. சித்தர் வெண்பா
 1586. சிகிச்சை வாகடம்
 1587. சிலேற்பன நிதானம்
 1588. சிந்தாமணி
 1589. சிந்தாமணி வைப்பு நூல்
 1590. சிந்தாமணி வாகடம்
 1591. சிர ரோக நிதானம்
 1592. சிற்ப நூல் இந்திர கண்டி
 1593. சிதம்பர மந்திரம்
 1594. சித்திராரூடம் நொண்டி சிந்து
 1595. சித்தானந்தம்
 1596. சித்தாதி எண்ணெய்-8
 1597. சித்தராரூடம்
 1598. சில மருந்துகள்
 1599. சிவ வாக்கிய மந்திரம்
 1600. சிவ வாக்கியர் குண வாகடம்
 1601. சிவக்கியான தீபம்
 1602. சிவமயமான வாகர சூத்திரம்
 1603. சிவ வாக்கியர் சூத்திரம்-33
 1604. சோகை நிதானம்
 1605. சொக்கலிங்க சுவாமியார் பவள பற்பம்
 1606. சூலை நிதானம்
 1607. சூரியாண்டார் சூத்திரம்
 1608. சூதமுனி பாடல் அகவல்
 1609. சூதமுனி சூத்திரம்-110
 1610. சூதமுனி வாக்கியம்
 1611. சொருபானந்தர் சூத்திரம்
 1612. சொருபானந்தர் சூத்திரம்-51
 1613. ராமதேவர் பல திரட்டு-500
 1614. ராமதேவர் வைத்தியம்-81
 1615. சுப்ரமணியர் ஞானம்
 1616. சுப்ரமணியர் சர்வ சங்கர விஞ்சை
 1617. சுப்ரமணியர் ஞானம்-200
 1618. சுப்ரமணியர் 100
 1619. சுப்ரமணியர் உபதேசம் 200
 1620. சுப்ரமணியர் ஞானம் 32
 1621. சுப்ரமணியர் வாசி யோகம்
 1622. சுப்ரமணியர் ஞானம்
 1623. சுப்ரமணியர் சஞ்சீவி-12
 1624. சூதமுனி பாடல்-1
 1625. சுந்தரானந்தர் ஞானம்-50
 1626. சுந்தரானந்தர் பட்சி கூடு
 1627. சுந்தரானந்தர் தீட்சை-50
 1628. சுந்தர மூர்த்தி ஆனந்த கேசரி-50
 1629. சுந்தர மூர்த்தி ஞானம்-50
 1630. சுந்தரானந்த சுவாமி பூஜை
 1631. சுந்தரானந்தர் அஞ்சனம்
 1632. சுந்தரானந்தர் ஜாலம்-36
 1633. சுந்தரானந்தர் கேசரி
 1634. சுந்தரானந்தர் கேசரி-55
 1635. சுந்தரானந்தர் பூசா விதி
 1636. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்-1
 1637. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்-25
 1638. சுந்தரானந்தர்-32
 1639. சுந்தரானந்தர் 1000 கேசரி விதை-516
 1640. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்
 1641. சுன்ன முறை
 1642. சுந்தரானந்தர் ஞானம்-50
 1643. சுந்தரானந்தர் – 51
 1644. சுந்தரானந்தர் தீக்க்ஷை
 1645. சுந்தரானந்தர் அதீத சூத்திரம்
 1646. சுந்தரானந்தர் பூஜா விதி
 1647. சுந்தரானந்தர் ஞானம்
 1648. சுந்தரானந்தர் கேசரி
 1649. சுந்தரானந்தர் பூசா விதி
 1650. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம் 120
 1651. சுந்தரானந்தர் கற்பம்
 1652. சுந்தரானந்தர் கேசரி சூத்திரம்-50
 1653. சுந்தரானந்தர் சூத்திரம்
 1654. சுந்தரானந்தர் குழல் சாஸ்திரம்
 1655. சுந்தரானந்தர் தாண்டகம்
 1656. சுந்தரானந்தர் கேசரி நூல்
 1657. சுந்தரானந்தர் அருளிச் செய்த சூத்திரம்
 1658. சுர நூல்
 1659. சுர நிதானம்
 1660. சுர வாகடம்
 1661. சுர கண்டி வாத சூத்திரம்
 1662. சுர நூல் மருத்துவ தொகுப்பு
 1663. சுர நூல் மருத்துவம்
 1664. சுரத்துக்கு அவதி நட்சத்திர நூல்
 1665. சுரத்துக்கு மாத்திரை மூலிகை
 1666. சூரியானந்தர் வழலை சூத்திரம்-13
 1667. சுருபானந்தர் சூத்திரம்-51
 1668. சூதமுனி 110
 1669. சுவடு முறைகள்
 1670. சுழியன் நிதானம்
 1671. தேரையர் பதார்த்த சிந்தாமணி
 1672. தாமரை முள், நாமுள் நிதானம்
 1673. தாண்டகம்
 1674. தச வாய்வு நடக்கும் விதம்
 1675. தத்துவ சாஸ்திரம்
 1676. தத்துவ உபதேசம் ஜனசேகரம்
 1677. தேரையர் நோயின் சாரம் 133-இல்
 1678. தேரையர் அந்தாதி
 1679. தேரையர் பதார்த்த சிந்தாமணி
 1680. தேரையர் அமிர்த செந்தூரம்
 1681. தேரையர் வாகட சிங்கி
 1682. தெரிசன விளக்கம்
 1683. திராவகம் வரும் முறைமை
 1684. திரிபரை சதகம்
 1685. திருமந்திரம்
 1686. திருமந்திரம் 30
 1687. திருமேனி எணணெய்
 1688. திருமூலர் நாடி
 1689. திருமூலர் 1000
 1690. திருமூலர் சுருக்கம்-84
 1691. திருமூலர் குண வாகடம்
 1692. திருமூலர் நாடி பரீட்சை
 1693. திருமூலர் நாடி சாஸ்திரம்
 1694. திருமூலர் நாடி சூத்திரம்
 1695. திருமூலர் நிகண்டு-300
 1696. திருமூலர் பாடல்
 1697. திருமூலர் பூரண சூத்திரம்
 1698. திருமூலர் பூசா விதி மூப்பு
 1699. திருமூலர் சாஸ்திர சுருக்கம்
 1700. திருமூலர் சூத்திரம்
 1701. திருமூலர் சூத்திரம்-200
 1702. திருமூலர் சுருக்கம்-21
 1703. திருமூலர் தாண்டகம்
 1704. திருமூலர் சூத்திரம்-50
 1705. திருமூலர் திருமந்திரம்
 1706. திருமூலர் வகார திரவியம்-200
 1707. திருமூலர் வைத்தியம் 108
 1708. திருமூலர் வாகடம்
 1709. திருமூலர் வாத சூத்திரம்-30
 1710. திருமூலர்-508
 1711. திருமூலர் -608
 1712. திருவள்ளுவர் மூப்பு-30
 1713. திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டியான்
 1714. திருவள்ளுவர் நாயனார் முப்பு
 1715. துடி நூல்
 1716. துரிசு சுண்ணம்
 1717. திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டியான்
 1718. தொம்பத லட்சணம்
 1719. உபதேச சித்தாந்த கட்டளை
 1720. உடல் சக்கரம்-ரெசவாதம்
 1721. உடல் தத்துவம்
 1722. உடலறி விளக்கம் 100
 1723. உடலறி விளக்கம்
 1724. உள மாந்தை நிதானம்
 1725. உளமுடையான் ஜோதிடம்
 1726. உளமுடையான் சாத்திரம்- ஜோதிடம்
 1727. ஊர்வசி ரெத்தின சுருக்கம்
 1728. உதர கிரிகை
 1729. உதர மயக்குறி
 1730. உதர கிரிகை 108 நிதானம்
 1731. உதர கிரிகை உதர நோய்
 1732. உதர ரோக நிதானம்
 1733. வாத சூத்திரம் கருக்கிடை
 1734. வாத திரட்டு-48
 1735. வாகட நிகண்டு
 1736. வாகட நூல் திரட்டு
 1737. வாகட சங்கிரக சிந்தாமணி 1200
 1738. வைத்திய அகராதி
 1739. வைத்திய நூல்
 1740. வைத்திய பிள்ளைத் தமிழ்
 1741. வைத்திய பூரணம்-1200
 1742. வைத்திய பூரணம்-400
 1743. வைத்திய சாதகம்
 1744. வைத்திய சிந்தாமணி
 1745. வைத்திய அகராதி
 1746. வைத்திய ஆசிரியம்
 1747. வைத்திய காண்டம்
 1748. வைத்திய குறள்-108
 1749. வைத்திய நிகண்டு
 1750. வைத்திய பள்ளு
 1751. வைத்திய பரி பூரணம்-400
 1752. வைத்திய பூசை அட்டவணை
 1753. வைத்திய சிந்தாமணி 4000
 1754. வைத்திய சிந்தாமணி
 1755. வைத்திய சிந்தாமணி 100
 1756. வைத்திய சூத்திரம்-300
 1757. வைத்திய தர்க்க நூல்
 1758. வைத்திய திரட்டு
 1759. வைத்தியம்-300
 1760. வைத்தியம் பின்
 1761. வைத்தியம்-50
 1762. வைசூரி குணம்
 1763. வைசூரி மாலை 100
 1764. வைசூரி படலம்
 1765. வைத்தியனுக்கு குறிகள்
 1766. வாய்வு குணம்
 1767. வாலை கிரிகை சாத்திரம்
 1768. வாலை ஞானசௌந்தரி பூசா விதி
 1769. வாலை வாகடம்
 1770. வாலை வாத நிதானம்
 1771. வாலைரெசம் எடுக்கிற விபரம்
 1772. வாலையாண்டார் பாடல்- ஞானக்கும்மி
 1773. வாலையின் சிலேற்பன நிதானம்
 1774. வலி 5-ன் குணம்
 1775. வால்மீகர் நாடி சூத்திரம்
 1776. வால்மீகர்-16
 1777. வால்மீகர் பூத நாடி
 1778. வால்மீகர் பூத நாடி சூத்திரம்
 1779. வால்மீகர் குரு நூல் சாஸ்திரம்
 1780. வால்மீகர் குரு நூல் சூத்திரம்
 1781. வால்மீகர் நாடி சூத்திரம்-105
 1782. வால்மீகர் சூத்திரம்
 1783. வால்மீகர் உறுப்பு சூத்திரம்-64
 1784. வால்மீகர் பூதநாடி சாஸ்திரன்-16
 1785. வர்ம அடங்கல் & மருந்துகள்
 1786. வர்ம அடங்கல் திறவு கோல்
 1787. வர்ம அடங்கல் 51 அங்காதி பாதம்
 1788. வர்ம அடி வர்ம சூட்சம்
 1789. வர்ம அளவு நூல்
 1790. வர்ம அங்காதி பாத நூல்
 1791. வர்ம அனுபோக சாரி
 1792. வர்ம பீரங்கி 100-க்கு திறவுகோல்
 1793. வர்ம பீரங்கி சூத்திரம்-50
 1794. வர்ம பீரங்கி திறவுகோல்
 1795. வர்ம பீரங்கி 100
 1796. வர்ம குரு நாடி-33
 1797. வர்ம குரு நாடி சூத்திரம்-36
 1798. வர்ம குரு நாடி திறவுகோல்-36
 1799. வர்ம கைவல்லிய நூல்
 1800. வர்ம கண்டி
 1801. வர்ம கண்டி-60
 1802. வர்ம கண்ணடி-500
 1803. வர்ம நாலு மாத்திரை
 1804. வர்ம நரம்பு அறை
 1805. வர்ம நரம்பு சூத்திரம்
 1806. வர்ம நூல் உரை
 1807. வர்ம நூல்
 1808. வர்ம ஒடி முறிவு ஞானம்
 1809. வர்ம ஒடி முறி சாரி
 1810. வர்ம நிகண்டகராதி-1200
 1811. வர்ம சாரி-205
 1812. வர்ம சாரி-50
 1813. வர்ம சர சூத்திரம் 1200
 1814. வர்ம சூடாமணி @ பஞ்சீகரண பின்னல்
 1815. வர்ம சூடாமணி
 1816. வர்ம சூத்திர நிகண்டகராதி 500
 1817. வர்ம சூத்திரம்
 1818. வர்ம சூத்திரம்-89
 1819. வர்ம சுவடு முறைகள்
 1820. வர்ம தல விபரம்
 1821. வர்ம திறவுகோல்-60
 1822. வர்ம உற்பன சாரி
 1823. வர்ம வாகடம்
 1824. வர்ம வில் விசை சூத்திரம்
 1825. வர்ம வில்லும் விசையும் மருந்தும்
 1826. வர்மாணி கை மாத்திரை
 1827. வர்மம் படுவர்ம விபரம்
 1828. வர்மம் தேரையர் நரம்பு சூத்திரம்
 1829. வர்மம் தேரையர் நரம்பு பின்னல்
 1830. வர்மம் உள் சூத்திரம் 16
 1831. வர்மம் உரை
 1832. வர்ம மாணி ஈடு செய்முறை
 1833. வர்மம் தட்டு வர்மங்கள்
 1834. வர்மாணி சாஸ்திரம்
 1835. வர்ணாசிரம வயனம்
 1836. வாச முனி சூத்திரம்
 1837. வசீகர மூலிகை
 1838. வசிஷ்டர் வைத்தியம்
 1839. வசிஷ்டர் சாஸ்திரம்
 1840. வசிஷ்டர் சூத்திரம்-206
 1841. வசிய மருத்துவம்
 1842. வாத நிதானம்
 1843. வாத பித்த சிலேற்பன நாடி
 1844. வாத சூத்திரம்
 1845. வாத சூத்திரம்-12
 1846. வாத சூத்திரம்-16
 1847. வாத திறவுகோல்
 1848. வாதம் 80-க்கும் பெர் குணம் மருந்து
 1849. வாதம் 84-க்கும் நிதானம்
 1850. வாத முறை & மருத்துவம்
 1851. வாத ரோக நிதானம்
 1852. வழலை சூத்திரம்
 1853. விஷ பாகத்தின் குணம்
 1854. விஷ பேதி குணம்
 1855. விஷ வைத்தியம்
 1856. விஷக்கடி மருந்து
 1857. விஷ சுர நிதானம்
 1858. விதார்ப்ப குணம் 45 நிதானம்
 1859. வியாக்கிராபாதர் பல திரட்டு
 1860. வியாதிகள் வகை விபரம்
 1861. வியாதிகளின் காலபரணி
 1862. யாக்கோபு வைத்தியம் 700
 1863. யோக முனி வைத்திய கண்ணாடி
 1864. யூகிமுனி சிந்தாமணி (தத்துவம்)
 1865. யூகிமுனி வைத்தியம்-நோய் நிதானம்
 1866. யூகிமுனி அவதி சுர நூல்-64
 1867. யூகிமுனி ஞான கும்மி
 1868. யூகிமுனி  கரைசல்
 1869. யூகிமுனி நிகண்டு
 1870. யூகிமுனி நிகண்டு-1700
 1871. யூகிமுனி உபதேசம் (உடல் கூறு)
 1872. யூகிமுனி உலா 1000
 1873. யூகிமுனி வாத முத்திரை-120
 1874. யூகிமுனி வைத்திய விளக்கம்

List of Digitalized Manuscripts

 1. ADUKKUNILAIPOTHAGAM 3
 2. AGARATHI 4
 3. AGATHIYAR-10 1
 4. AGATHIYAR-300 2
 5. AGATHIYARCHARAKKUVAIPU 1
 6. AGATHIYAREAGAMOOLISOOTHIRAM 1
 7. AGATHIYARGNANASURUKAM 1
 8. AGATHIYARGNANAM-1 1
 9. AGATHIYARGNANAM-16 1
 10. AGATHIYARGNANAM-2 1
 11. AGATHIYARGNANAM-3 1
 12. AGATHIYARGNANAM-30 2
 13. AGATHIYARGNANAM-32 1
 14. AGATHIYARGNANAM-4 1
 15. AGATHIYARJALANIGANDU 1
 16. AGATHIYARJALATHIRATTU 1
 17. AGATHIYARJALAMNALUKANDAM 1
 18. AGATHIYARKARMAKANDAM 1
 19. AGATHIYARKARMAKANDAM-300 3
 20. AGATHIYARKARMASOOTHIRAM-150 1
 21. AGATHIYARKARPASOOTHIRAM 1
 22. AGATHIYARKARUVALATHI 1
 23. AGATHIYARKURUNADISASTHIRAM 1
 24. AGATHIYARMUNNOOL-80 1
 25. AGATHIYARNADUKANDAM 1
 26. AGATHIYARNAGASENTHURAM 1
 27. AGATHIYARPACHANI 1
 28. AGATHIYARPARIBASHATHIRATTU-500 1
 29. AGATHIYARPARIPOORANAM 1
 30. AGATHIYARPOOJAVITHI 1
 31. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM 1
 32. AGATHIYARSARAKKUVAIPU 2
 33. AGATHIYARSENTHURAM 41
 34. AGATHIYARSOOTHIRAM 3
 35. AGATHIYARSOOTHIRAM-120 1
 36. AGATHIYARSOOTHIRAM-16 1
 37. AGATHIYARSOOTHIRAM-161 1
 38. AGATHIYARSOOTHIRAM-200 1
 39. AGATHIYARSOOTHIRAM-300 1
 40. AGATHIYARSOOTHIRAM-80 2
 41. AGATHIYARSOUMIYASAGARAM-1200 1
 42. AGATHIYARSURANOOL 1
 43. AGATHIYARTHANDAGAM-101 1
 44. AGATHIYARTHANTHIYOGAM 1
 45. AGATHIYARTHIRAVAGASOOTHIRAM 1
 46. AGATHIYARVAGADAM 1
 47. AGATHIYARVAIDYAKADAIKANDAM-600 1
 48. AGATHIYARVAIDYAKAVIYAM-1500 1
 49. AGATHIYARVAIDYAPOORANAM-400 1
 50. AGATHIYARVAIDYARETHINASURUKKAM-3601
 51. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM 5
 52. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM-40 1
 53. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM-60 1
 54. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM-600 1
 55. AGATHIYARVAIDYAVALLATHI-600 1
 56. AGATHIYARVAIDYAM 1
 57. AGATHIYARVAIDYAM-60 1
 58. AGATHIYARVAIDYAM-150 1
 59. AGATHIYARVAIDYAM-205THIRAVUCOL-16 1
 60. AGATHIYARVAIDYAM-205 2
 61. AGATHIYARVAIDYAM-300 2
 62. AGATHIYARVAIDYAM-500 1
 63. AKALAMARANANOOL 1
 64. ARIVAYARSINTHAMANI 1
 65. ASIRIYAM 8
 66. ATHISASTHIRAM 13
 67. ATHIVEERAPANDIANNOOL 1
 68. ATHISARANITHANAM 1
 69. ATHISARAM&GRANINITHANAM 1
 70. AVATHISURANOOL 8
 71. AVILTHAKAKESHAMOOLIGAI 1
 72. BALAASIRIYAM 2
 73. BALAVAGADACIKILCHAI-200 6
 74. BIRAMMAMUNI-380 1
 75. BIRAMMAMUNI-700 1
 76. BIRAMMAMUNISOOTHIRAM360 1
 77. BIRAMMAMUNISOOTHIRAM-380 1
 78. BOOTHAKANDAM-100 2
 79. CHADASHARASURUKKAM-108 1
 80. CHITRAAROODAM 1
 81. DHATCHANAMOORTHYKANDAVAIDYAM 1
 82. DHATCHANAMOORTHYPINNOOL-80 1
 83. DHATCHANAMOORTHYTHIRIMANTHIRAM 1
 84. DHATCHANAMOORTHY-1000 1
 85. DHATCHANAMOORTHY-1200(VAIDYAM300) 1
 86. EDAIKATTUSIDDHARSOOTHIRAM 1
 87. GNANASOUNTHARIAMMANAI 1
 88. GNANATHIRUPUHAL 1
 89. GRAGASEGARAPADALAM 1
 90. GUNAVAKADAVAITHIYASARAM 1
 91. JAALAVATHAKANDAM 1
 92. JOTHIMANISOOTHIRAM 1
 93. JOTHIDAM 1
 94. KALAIGNANASOOTHIRAM-120 1
 95. KARANAADISASTHIRAM 2
 96. KARALROGANITHANAM 1
 97. KARMAKANDASOOTHIRAM 1
 98. KARMASOOTHIRAM 1
 99. KARMASOOTHIRAM-150 2
 100. KARNIKANITHANAM 3
 101. KARPACHIKICHAI&MARUNTHUGAL 1
 102. KARPANITHANAM 1
 103. KARPAPORUTHAM 1
 104. KARPAROGAM 1
 105. KARPASINTHAMANI 3
 106. KARPPAROGANITHANAM 1
 107. KARUNAADI-32 1
 108. KARUNADINADAISASTHIRAM 1
 109. KARUNALMATHAPALAN 1
 110. KARUNALSASTHIRAM 2
 111. KARUVOORARPALATHIRATTU 1
 112. KARUVOORARPOOJAVITHI-30 1
 113. 1
 114. KAVIYASURANOOL 3
 115. KAZHALAINITHANAM 1
 116. KERPACHIINTHAMANI 1
 117. KERPASOOTHIRAM 1
 118. KESARIVITHAI 1
 119. KIRANTHINITHANAM 3
 120. KIRIGAINITHANAM 6
 121. KIRIKAI-18SOOTHIRAM 1
 122. KIRIMINITHANAM 2
 123. KOCHIGANPADAL100 4
 124. KOKKOKAM 2
 125. KONKANAVARPATCHANI 1
 126. KONKANAVARMAI-30 1
 127. KONKANAVARVAZHALAIMURAI 1
 128. KOORMANANTHARSOOTHIRAM 1
 129. KOORMANANTHARSOOTHIRAM-50 1
 130. KORAKKARMOOLIGAIKARPAM 1
 131. KULIGAINITHANAM 1
 132. KUMARASWAMEYAM 2
 133. KUMBAMUNIVARSOOTHIRAM-60 1
 134. KUMPAMUNIBALAVAGADAM 1
 135. KUMPAMUNIVATHANITHANAM 1
 136. KUNDOOSI(NILALKUTTHU)-32 1
 137. KURUNADI255 1
 138. KURUNADISASTHIRAM 1
 139. KURUNADISASTHIRAM101 3
 140. KURUNADISOOTHIRAM 1
 141. KURUNADITHIRAVUCOL 1
 142. KUTTANITHANAM 7
 143. MACHAMUNI-800 1
 144. MANAIALANKARAM 3
 145. MANAIPORUTHAM 4
 146. MANAISASTHIRAM 1
 147. MANIKADAAITHIRAVUCOAL 1
 148. MANIKADAISASTHIRAM 2
 149. MANIKADAISOOTHIRAM 1
 150. MANIKADAISOOTHIRAM 1
 151. MANTHIRIGAM&MARUNTHUSEIMURAIGAL 2
 152. MANTHIRIGAM 24
 153. MAPURUSHAKANDAM 3
 154. MARANAKANDI 2
 155. MARUINTHINTHANIKUNAM 1
 156. MARUNTHUSEIMURAIGAL 247
 157. MARUNTHUKALINEDAI 1
 158. MARUNTHUVASIRAPPUPAYIRAM 1
 159. MASURUMANIMALIGAI 1
 160. MATHAPALAN 1
 161. MATHALAINOINITHANAMKAL 182
 162. MATHALAIMARUNTHUVAGADAM 4
 163. MATHALAINAADITHOGUPPU 1
 164. MATHALAINOI&MARUNTHUGAL 5
 165. MATHANANOOL 6
 166. MATHIRAIALANKARAM 1
 167. MATTUMARUNTHUVAGADAM 3
 168. MATTUVAGADAM 8
 169. MATTUVAIDYAM 1
 170. MEGANITHANAM 10
 171. MOOLANITHANAM 1
 172. MUPPUSUNNAM 1
 173. MUTHALTHATTHUVAM 1
 174. NAASIROGAM 1
 175. NADINITHANAM 1
 176. NADINOOL 1
 177. NADIPINNAL 1
 178. NADISASTHIRAM 4
 179. NADISOOTHIRAM 3
 180. NAGASINTHAMANI 1
 181. NAMASASTHIRAM 1
 182. NANTHEESARGNANAM100 2
 183. NANTHEESARPADALSOOTHIRAM 1
 184. NANTHEESARSOOTHIRAM-60 1
 185. NANTHEESARSOOTHIRANGAL 1
 186. NATCHATHIRAKANDAM-500 9
 187. NATCHATHIRAKANDAM-1200 2
 188. NATCHATHIRAKANDAM-1500 1
 189. NATCHATHIRAPALAM 1
 190. NATCHATHIRASURANOOL 1
 191. NATCHATHIRASURAM 1
 192. NAVALOGAMARANAM 1
 193. NAYANANOAINITHANAM 1
 194. NAYANANOOL 2
 195. NAYANAVITHI 4
 196. NEERMEGANITHANAM 1
 197. NEIMITHASINTHAMANI 1
 198. NETHIRASINTHAAMANI 1
 199. NIKANDU 6
 200. NOAINITHANAM 1
 201. NOAINSARAM 1
 202. OOLINITHANAM 2
 203. OOZHIKATTUVARALARU 1
 204. OOZHINOAINITHANAM 1
 205. OOZHINOOL 1
 206. PAITHIYAROGHANITHANAM 11
 207. PALATHIRATTU 28
 208. PALLU 1
 209. PANCHASOOTHIRATHIRAVUKOL 1
 210. PANCHASOOTHIRAM-500 7
 211. PARIPOORANANAADI
 212. PARPAPADALAM 1
 213. PASUGUNAM 1
 214. PATHARTHAKUNAM 3
 215. PERIYACHILLUVAIMANTHIRIGAM 1
 216. PERIYAVERTHOSHANITHANAM 1
 217. PILAVAIKIRANTHINITHANAM 1
 218. PILAVAINITHANAM 2
 219. PILLAIPINIBALAVAGADAM 1
 220. PILLAIPINI 6
 221. PILLAITAMIL 4
 222. PINDAURPATHINADISASTHIRAM 1
 223. PINDAURPPATHIVARALARU 1
 224. PIRAMEGANITHANAM 2
 225. PIRAMIYANITHANAM 1
 226. PITHANITHANAM 12
 227. POGAMUNI-800 1
 228. POGANATHARSOOTHIRAM 1
 229. POGARMUPPU-50 1
 230. POOJAVITHI 2
 231. POORANAKAVIYAM 1
 232. POORANASOOTHIRAM 1
 233. POORANASOOTHIRAM-216 1
 234. PORUTHAVITHI 1
 235. PORUTHAM-NILAM 1
 236. POUNTHIRANITHANAM 2
 237. PULIPANI-500 1
 238. PULIPANICHITHAMPARAPOOJAI 1
 239. PULIPANIPALATHIRATTUNOOL 1
 240. PULIPANIVAIDYAM-500 2
 241. PUTHASINTHAMANI 1
 242. PUTTUROGAM 1
 243. RAMADEVARKARUKKADAI-522 1
 244. RAMADEVARPATCHINI 2
 245. RAMADEVARSOOTHIRAM-320 1
 246. RAMADEVARSOOTHIRAM 2
 247. RASHASEKARAVADIVU 1
 248. ROMARISHI-50 1
 249. ROMARISHI-500 1
 250. ROMARISHIPIN-50 1
 251. SACHITHANANTHAVILAKKAM 1
 252. SALLIYANOOL 1
 253. SANNI&VALINITHANAM 3
 254. SANNIMATTUMVALINITHANAM 1
 255. SANNINITHANAM 14
 256. SANNIVATHASURANITHANAM 3
 257. SARANOOLSASTHIRAM 1
 258. SATHAGAPARISOOTHIRAM 1
 259. SAVARUKAYANITHANAM 7
 260. SAYAROGANITHANAM 1
 261. SEYARKAIKANDAM 1
 262. SILAIRPANANITHANAM 5
 263. SINGISIDDHERPAADAL 1
 264. SIRAROGANITHANAM 4
 265. SIRPASASTHIRAM 2
 266. SIRPASOODAMONI 1
 267. SIVASAKTHIMANTHIRAM 1
 268. SOOKKUMASINTHAMONI 3
 269. SOOLAI&PAANDUNITHANANM 1
 270. SOOLAINITHANAM 4
 271. SOOTCHAKANDAM&KARANAKANDAM 1
 272. SOOTHAKANOOL-300 2
 273. SOOTHIGARMANI 1
 274. SOOTHIRAMALAI 1
 275. SUBRAMANIARGNANAM-500 3
 276. SUGASANNINITHANAM 1
 277. SUNDARANANTHARSOOTHIRAM 1
 278. SUNDARANANDARPADAL 1
 279. SUNDARANANDARSOOTHIRAM 1
 280. SUNDARANANTHASOOTHIRAM 2
 281. SUNDHARAATHISAYAM 1
 282. SURANADITHOGUPPU 1
 283. NATCHATHIRAKANDAM-500 1
 284. SURANITHANAM 12
 285. SURANOOLSASTHIRAM 1
 286. SURANOOL 12
 287. SURAVAAGADAM 1
 288. SURUKKANOOL-30 1
 289. TAMILMAATHAPALAN 1
 290. THAILAPADALAM 1
 291. THALAINOIMARUTHUVAM 1
 292. THARALAMANIPALAVAGADAM 1
 293. THASAVAIUSOOTHIRAM 1
 294. THATTHUVASASTHIRAM 1
 295. THENTHAROGAM-2 1
 296. THERAIYARVAITHIYAM 1
 297. THERAIYERBOTHAGAM 2
 298. THERAIYERTHIRUNERINEETHAM-100 1
 299. THERAIYERURPPATTHINOOL 2
 300. THERAYERVAITHIYAM-100 1
 301. THIRATCHAIROGANITHANAM 1
 302. THIRAVAGAMURAI 1
 303. THIRUMANTHIRAM 2
 304. THIRUPUGAL 1
 305. THIRUVAAKKU 1
 306. THIRUKURAL 1
 307. THIRUMOOLARTHIRUMANTHIRAM 1
 308. THRILOHIYASINTHAMONI 1
 309. UPPUTHEETCHAISOOTHIRAM 1
 310. URUPPUSOOTHIRAM 2
 311. UTHADUROGAM 1
 312. UTHARANITHANAM 1
 313. UTHARAROGANITHANAM 4
 314. UTTHIRASASTHIRAM 1
 315. VAGADATHATHUVAM 1
 316. VAGADAM 1
 317. VAAIROGAM 1
 318. VAALMEEGARNADISASTHIRAM 1
 319. VATHANITHANAM 2
 320. VAGADASANKIRASINTHAMANI 2
 321. VAGADASOOTHIRAM-200 1
 322. VAGADAM 1
 323. VAGARASOOTHIRAM 1
 324. VAIDYAPARIPOORANAM 1
 325. VAIDYARATHINASURUKAM 1
 326. VAIDYASATHAGAM 8
 327. VAIDYASOODAMANI 1
 328. VAIDYAVAGADAM 3
 329. VAIPPUMURAI 1
 330. VAISOORIMALAI 8
 331. VAISOORINITHANAM 3
 332. VAISOORINOOL 2
 333. VAISOORIVAGADAM 1
 334. VAIVUROGANITHANAM 1
 335. VALANGAIMAALAI 1
 336. VALINITHANAM 3
 337. VALINITHANAM&EIKKELNITHANAM 1
 338. VANTHIPEATHINITHANAM 1
 339. VARAGIMAALAI 1
 340. VARMAAANINOOL 6
 341. VARMAAANISOOTHIRAM 1
 342. VARMAADANGAL-51 1
 343. VARMAADANGALNOOL 2
 344. VARMAADANGALTHIRAVUCOAL 5
 345. VARMAADANKALVIVARAM 1
 346. VARMAADIMURAISASTHIRAM 1
 347. VARMAADIVARMASOOTSHAM 1
 348. VARMAALAVUKANAKKU 1
 349. VARMAALAVUNOOL 5
 350. VARMAANGATHIPATHAM 1
 351. VARMABEERANKYNOOL 3
 352. VARMABEERANKYSOOTHIRAM-50 5
 353. VARMABEERANKYTHIRAVUCOAL-16 4
 354. VARMABEERANKY-100 3
 355. VARMAGURUNADI 1
 356. VARMAGURUNADITHIRAVUCOAL 1
 357. VARMAKAANI 2
 358. VARMAKAIMATHIRAITHIRAVUCOAL 1
 359. VARMAKAIVALLIYAKAIPAGAM 1
 360. VARMAKAIVALLIYAM 1
 361. VARMAKANDI 10
 362. VARMAKANNADI-500 18
 363. VARMAKURUNAADI 2
 364. VARMAMARUNTHUSEIMURAIGAL 1
 365. VARMAMUDAMURIVUSOOTHIRAM250 1
 366. VARMAMURIMUDASARI 3
 367. VARMAMURIVUKATTUSOOTCHAM 1
 368. VARMAMURIVUSARI-1200 3
 369. VARMANALUMATHIRAI 7
 370. VARMANARAMPUSOOTHIRAM 4
 371. VARMANARAMPUVIPARAGAL 1
 372. VARMANITHANAM 3
 373. VARMANOOL 21
 374. VARMANOOLURAI 1
 375. VARMANOOL,MARUNTHU 1
 376. VARMANOOLLENNI 1
 377. VARMANIGANDUAGRRATH-1200 4
 378. VARMASARISOOTHIRAM-1200 4
 379. VARMAODIVUMUIRIVUSOOTHIRAM 2
 380. VARMAODIVUMURIVUGNANAM-300 1
 381. VARMAODIVUMURIVUNOOL 1
 382. VARMAODIVUMURIVUSARI-1200 5
 383. VARMASARASOOTHIRAM-1200 3
 384. VARMAODIVUMURIVUSOOTHIRAM 2
 385. VARMAPADUVARMAVIPARAM 1
 386. VARMAPONNOOSITHIRAVUCOL 1
 387. VARMASAARI-107 1
 388. VARMASARASANGARAGAM 1
 389. VARMASARASOOTHIRAM 1
 390. VARMASARI-205 3
 391. VARMASARI-100 1
 392. VARMASOODAMANI 1
 393. VARMASOOTCHAM 1
 394. VARMASOOTCHATHISOOTCHAM 4
 395. VARMASOOTHIRATHIRAVUCOAL 1
 396. VARMASOOTHIRAM 14
 397. VARMATHATTHUVARETHNAKADIKARAM-500 1
 398. VARMATHIRAVUCOAL 3
 399. VARMAURAI 1
 400. VARMAVASINILAISARANOOL 1
 401. VARMAVILVISAISOOTHIRAM 9
 402. VARMAVIPARAM 2
 403. VARMAANI 3
 404. VARMAANIKAIMAATHIRAI 1
 405. VARMAKAIKURIPPU 1
 406. VARMAM108VIPARAM 1
 407. VARMAMATTUKKUVARMANOOL 1
 408. VARMAMPADUVARMAVIPARAM 1
 409. VARMAMTHATTUVARMANITHANAM 1
 410. VARMANISASTHIRAM 1
 411. VARMANISOOTHIRAM-122 1
 412. VARMATHIINALAVUKALVIPARAM 1
 413. VARUSAPAPAPALAN 1
 414. VATHAKANDI 1
 415. VATHANITHANAM 9
 416. VATHANITHANAM-800 1
 417. VEDIKATTUVIPARAM 1
 418. VEERAMAAMUNIVARJAALATHIRATTU 1
 419. VETHANTHASASTHIRAM 1
 420. VICKALNITHANAM 1
 421. VISHAROGAM 1
 422. VISHASURANITHANAM 2
 423. VIYARVAINITHANAM 2
 424. VIYATHIVARALAARU 1
 425. VIYATHIKALARIYANADIVIPARAM 1
 426. YANAINOAINITHANAM 1
 427. ADUKKUNILAIPOTHAM 1
 428. ADUKKUNILAIPOTHAM 1
 429. AGARATHI 1
 430. AGATHIYAR1 1
 431. AGATHIYAR10 3
 432. AGATHIYAR100 1
 433. AGATHIYAR1000 4
 434. AGATHIYAR1000-IL205 1
 435. AGATHIYAR1200 3
 436. AGATHIYAR1200IRANDAMKANDAM 2
 437. AGATHIYAR1200KADAIKANDAM 1
 438. AGATHIYAR1200MUTHALKANDAM300 2
 439. AGATHIYAR1200PERUNOOL 1
 440. AGATHIYAR1200-KUSOOTHIRAM-100 1
 441. AGATHIYAR1200-KUSOOTHIRAM-30 1
 442. AGATHIYAR120-KUSURUKKAM-12 1
 443. AGATHIYAR15 1
 444. AGATHIYAR1500 4
 445. AGATHIYAR1500-KUSURUKKAM40 1
 446. AGATHIYAR150 3
 447. AGATHIYAR150-KUTHIRAVUKOL-50 1
 448. AGATHIYAR16 7
 449. AGATHIYAR1600-KUSURUKKAM-120 1
 450. AGATHIYAR17 1
 451. AGATHIYAR2 1
 452. AGATHIYAR200 3
 453. AGATHIYAR200KKUSOOTHIRAM 1
 454. AGATHIYAR205 2
 455. AGATHIYAR215KKUTHIRAVUKOL 1
 456. AGATHIYAR216-KUSOOTHIRAM-16 1
 457. AGATHIYAR25 1
 458. AGATHIYAR3 1
 459. AGATHIYAR30 2
 460. AGATHIYAR300 1
 461. AGATHIYAR36 3
 462. AGATHIYAR362 1
 463. AGATHIYAR48 1
 464. AGATHIYAR5 6
 465. AGATHIYAR50 4
 466. AGATHIYAR500KUSURUKKAM 1
 467. AGATHIYAR600 2
 468. AGATHIYAR600-KUSOOTHIRAM-60 1
 469. AGATHIYAR8 1
 470. AGATHIYAR9 2
 471. AGATHIYARAGASOOTHIRAM-5 1
 472. AGATHIYARAGASOOTHIRAM-8 1
 473. AGATHIYARAMUTHAKALAIGNANAM-1200 2
 474. AGATHIYARANUBOGASOOTHIRAM 2
 475. AGATHIYARARAMKANDAM-100 1
 476. AGATHIYARARUKANDAM-1200 1
 477. AGATHIYARASTAKARMAM 2
 478. AGATHIYARAVIZUTHASARAM 1
 479. AGATHIYARAYIRATHIL205 1
 480. AGATHIYARBRAMMASOOTHIRAM-16 1
 481. AGATHIYARSAKTHIKAKKISAM 1
 482. AGATHIYAREAGAMOOLIGAI 1
 483. AGATHIYAREAZHAMKANDAMKARPAM 1
 484. AGATHIYAREAZHAMKANDAMPARIBASHAI-100 1
 485. AGATHIYARGNANAULA 1
 486. AGATHIYARGNANADEETCHAISURUKKAM-5 1
 487. AGATHIYARGNANAMARKKAM 1
 488. AGATHIYARGNANAPADAL-100 1
 489. AGATHIYARGNANAPATTU-30 1
 490. AGATHIYARGNANASARAM 1
 491. AGATHIYARGNANASOOTHIRAM22 1
 492. AGATHIYARGNANAUBADESAM-12 1
 493. AGATHIYARGNANAUBADESAM-14 1
 494. AGATHIYARGNANAM 1
 495. AGATHIYARGNANAM-100 1
 496. AGATHIYARGNANAM-12 2
 497. AGATHIYARGNANAM-16 1
 498. AGATHIYARGNANAM-20 1
 499. AGATHIYARGNANAM-200 1
 500. AGATHIYARGNANAM-3 1
 501. AGATHIYARGNANAM-30 2
 502. AGATHIYARGNANAM-8 1
 503. AGATHIYARGNANAM-9 1
 504. AGATHIYARGUNAVAKADAM 1
 505. AGATHIYARGUNAVAKADAM 1
 506. AGATHIYARGURUNADI 2
 507. AGATHIYARGURUNADISASTHIRAM 3
 508. AGATHIYARGURUNADISOOTHIRAM-250 1
 509. AGATHIYARGURUNADITHIRAVUKOL-96 1
 510. AGATHIYARGURUNADI-100 1
 511. AGATHIYARGURUNOOLTHIRAVUKOL 1
 512. AGATHIYARJALAMMUTHALKANDAM 1
 513. AGATHIYARJALAMIYTHAMKANDAM 1
 514. AGATHIYARJALAM-VAIDYAKANDAM300 1
 515. AGATHIYARIRNDAMKANDAM-300 1
 516. AGATHIYARJALATHIRATTU 1
 517. AGATHIYARJALAM2-AMKANDAM 3
 518. AGATHIYARJALAM3-AMKANDAM 3
 519. AGATHIYARJALAM1-AMKANDAM-300 5
 520. AGATHIYARJALAM4-AMKANDAM 3
 521. AGATHIYARJALAM 1
 522. AGATHIYARKADAIKANDAM-600 1
 523. AGATHIYARKAIPAGAM-30 1
 524. AGATHIYARKALAIGNANASOOTHIRAM-12 1
 525. AGATHIYARKALAIGNANASOOTHIRAM-120 1
 526. AGATHIYARKALAIGNANASOOTHIRAM-30 1
 527. AGATHIYARKALAIGNANAM-12 1
 528. AGATHIYARKALAIGNANAM-1200 3
 529. AGATHIYARSOOTHIRAM-120 1
 530. AGATHIYARKALAIKIYANASURUKKAM 1
 531. AGATHIYARKALAIKIYANAM-120 1
 532. AGATHIYARKALAIKIYANAM-8 1
 533. AGATHIYARKALANGU-60 1
 534. AGATHIYARKARBAKOL-12 1
 535. AGATHIYARKARISAL 1
 536. AGATHIYARKARMAKANDAM-300 8
 537. AGATHIYARKARMANIVIRTHYSOOTHIRAM150 1
 538. AGATHIYARKARMASOOTHIRASUTHIMURAI-15 1
 539. AGATHIYARKARMASOOTHIRAM150 3
 540. AGATHIYARKARMASOOTHIRAM30 1
 541. AGATHIYARKARMASOOTHIRAM-300 4
 542. AGATHIYARKARPAMURAI50 1
 543. AGATHIYARKARPAMURAISOOTHIRAM-10 1
 544. AGATHIYARKARPASOOTHIRAM-12 1
 545. AGATHIYARKARPASOOTHIRAM-40 1
 546. AGATHIYARKARPATHINVIBARAM 1
 547. AGATHIYARKARPURATHEEBAOLI 1
 548. AGATHIYARKARUJALAM-300 1
 549. AGATHIYARKARUSOOTHIRAM-300 1
 550. AGATHIYARKARUSOOTHIRAM-48 1
 551. AGATHIYARKARUKKIDAISENTHOORAM-300 1
 552. AGATHIYARKARUKKIDAISOOTHIRAM 1
 553. AGATHIYARKARUKKIDAI-48 1
 554. AGATHIYARKARUMANASOOTHIRAM 1
 555. AGATHIYARKAVIYANIGANDU800 1
 556. AGATHIYARKAVIYASOOTHIRAM-11 1
 557. AGATHIYARKAVIYASURUKKAMGNANAM-30 1
 558. AGATHIYARKAVIYATHIRATTU-16 1
 559. AGATHIYARVAZHALAISOOTHIRAM–40 1
 560. AGATHIYARKULAMBU 8
 561. AGATHIYARKULAMBU-50 1
 562. AGATHIYARKULIKAI 1
 563. AGATHIYARKULIKAI-12 1
 564. AGATHIYARKULIRCHIYENNAI-5 1
 565. AGATHIYARKURUNOOLMUPPU-50 1
 566. AGATHIYARMALAIVAGADAM 1
 567. AGATHIYARMANDIRAM 1
 568. AGATHIYARMATHIVENBA 1
 569. AGATHIYARMEIGNANAM-1000 1
 570. AGATHIYARMEIGNANAM-1500 1
 571. AGATHIYARMEISURUKKAM51 2
 572. AGATHIYARMERUPOOSAISOOTHIRAM 1
 573. AGATHIYARMOOLIGAIVANNAM 1
 574. AGATHIYARMOONTAMKANDAM 1
 575. AGATHIYARMUN-80 3
 576. AGATHIYARMUPPUDHEETCHAI 1
 577. AGATHIYARMUPPUGURUTHIRAVAGAM-16 1
 578. AGATHIYARMUPPUSOOTHIRAM10 1
 579. AGATHIYARMUPPUVAZHALAI-30 1
 580. AGATHIYARMUPPU-16 2
 581. AGATHIYARMUPPU-50 4
 582. AGATHIYARMUTHALKANDAM300 2
 583. AGATHIYARNADISASTHIRAM 3
 584. AGATHIYARNADISOOTHIRAM-12 1
 585. AGATHIYARNADIVAIDYAPARITCHAI 1
 586. AGATHIYARNALAMKANDAM 2
 587. AGATHIYARNALAMKANDAM-200 1
 588. AGATHIYARNALUKANDAM-1200 1
 589. AGATHIYARNALUKANDAM1-AMKANDAM-300 1
 590. AGATHIYARNALUKANDATHIL1-AMKANDAM 1
 591. AGATHIYARNATCHATHIRASURANOOL 1
 592. AGATHIYARNATHANTHASARAM-100 2
 593. AGATHIYARNIGANDU 4
 594. AGATHIYARNIGANDU-116 4
 595. AGATHIYARNIGANDU-1700 1
 596. AGATHIYARNOIENSARAM-NADI 1
 597. AGATHIYARNOOL-12 1
 598. AGATHIYAROZHIKATTUSOOTHIRAM 1
 599. AGATHIYARPACHAI-16 4
 600. AGATHIYARPADAL-12 1
 601. AGATHIYARPADAL-86 1
 602. AGATHIYARPALLU-100 2
 603. AGATHIYARPANCHAPATCHISASTHIRAM 1
 604. AGATHIYARPANCHASOOTHIRAM-500 3
 605. AGATHIYARPANNIRENDAMKANDAM 1
 606. AGATHIYARPARANGIVAIPPU 1
 607. AGATHIYARPARIBASHAISURUKKAM-16 1
 608. AGATHIYARPARIBASHAI2-AMKANDAM 3
 609. AGATHIYARPARIBASHAI5-AMKANDAM 4
 610. AGATHIYARPARIBASHAI3-AMKANDAM 2
 611. AGATHIYARPARIBASHAI1-AMKANDAM 1
 612. AGATHIYARPARIBASHAI4-AMKANDAM 3
 613. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM-216 2
 614. AGATHIYARPOORANAGURUNOOL-1000 1
 615. AGATHIYARPARIPOORANAM 1
 616. AGATHIYARPARIPOORANAM–400 1
 617. AGATHIYARPOORANAM-MUPPU 1
 618. AGATHIYARPARIPOORANAM-1200 2
 619. AGATHIYARPARPAMURAI-205 1
 620. AGATHIYARPATCHAIVETTU-16 1
 621. AGATHIYARPATCHANI 4
 622. AGATHIYARPATCHANI-100 1
 623. AGATHIYARPATHAMKANDAM-PARPAM 1
 624. AGATHIYARPATHARTHASINTAMANI 1
 625. AGATHIYARPERUNOOL-1200 2
 626. AGATHIYARPERUNOOL-1500 1
 627. AGATHIYARPERUMKUZHAMBU 1
 628. AGATHIYARPILLAITAMIL 1
 629. AGATHIYARPIN-80 5
 630. AGATHIYARPOOJAVIDHI 2
 631. AGATHIYARPOOJAVIDHI-200 3
 632. AGATHIYARPOONEERUSOOTHIRAM-50 1
 633. AGATHIYARPOORANACHANTHIRAVAALI 1
 634. AGATHIYARPOORANANOOL 1
 635. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM50 1
 636. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM 10
 637. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM-100 1
 638. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM-16 2
 639. AGATHIYARPOORANASOOTHIRAM-216 12
 640. AGATHIYARPOORANAVAIDYAKURAL 1
 641. AGATHIYARRASAMANISOOTHIRAM-14 1
 642. AGATHIYARRATHINASURUKKAM 5
 643. AGATHIYARRATHINASURUKKAM-320 1
 644. AGATHIYARRATHINASURUKKAM-360 2
 645. AGATHIYARKALAIGNANASURUKKAM-120 1
 646. AGATHIYARKALAIGNANAM-1200 5
 647. AGATHIYARSAPTHALOGASUTTHI 1
 648. AGATHIYARSARAKKUSUTTHI-150 1
 649. AGATHIYARSARAKKUVAIPPU 1
 650. AGATHIYARSARAKKUVAIPPUMURAI 1
 651. AGATHIYARSARAKKU-100 1
 652. AGATHIYARSASHTIKANDAM 1
 653. AGATHIYARSATHIRAM-82 1
 654. AGATHIYARSATRASANIGANDU 1
 655. AGATHIYARSAVARUKAYANOOL 1
 656. AGATHIYARSAVUKAARASOOTHIRAM 1
 657. AGATHIYARSENTHOORAM-300 2
 658. AGATHIYARSINTHAMANI-1200 1
 659. AGATHIYARSIVAYOGASOOTHIRAM–14 1
 660. AGATHIYARSODASASOOTHIRAM–51 1
 661. AGATHIYARSOODAMANIKAYIRUSOOTHIRAM 1
 662. AGATHIYARSOOSIKAPANAM 1
 663. AGATHIYARSOOTHIRAM 1
 664. AGATHIYARSOOTHIRAM-25 1
 665. AGATHIYARSOOTHIRAM1AMKANDAM 1
 666. AGATHIYARSOOTHIRAMPALATHIRATTU 1
 667. AGATHIYARSOOTHIRAMPIN–80 1
 668. AGATHIYARSOOTHIRAMSEMBUSUTHY 1
 669. AGATHIYARSOOTHIRAMTHIRAVAGAM 1
 670. AGATHIYARSOOTHIRAMVAIDYAM-50 1
 671. AGATHIYARVATHAKAVIYAM–200 1
 672. AGATHIYARSOOTHIRAMVATHAM-100 1
 673. AGATHIYARSOOTHIRAM–10 5
 674. AGATHIYARSOOTHIRAM–100 6
 675. AGATHIYARSOOTHIRAM–12 7
 676. AGATHIYARSOOTHIRAM-13 1
 677. AGATHIYARSOOTHIRAM–14 4
 678. AGATHIYARSOOTHIRAM–150 5
 679. AGATHIYARSOOTHIRAM–1500 2
 680. AGATHIYARSOOTHIRAM–16 8
 681. AGATHIYARSOOTHIRAM–205 2
 682. AGATHIYARSOOTHIRAM–216 1
 683. AGATHIYAR-216-KUSOOTHIRAM-16 1
 684. AGATHIYARSOOTHIRAM-30 2
 685. AGATHIYARSOOTHIRAM-300 1
 686. AGATHIYARSOOTHIRAM-32 1
 687. AGATHIYARSOOTHIRAM-36 2
 688. AGATHIYARSOOTHIRAM-40 1
 689. AGATHIYARSOOTHIRAM-46 1
 690. AGATHIYARSOOTHIRAM-48 5
 691. AGATHIYARSOOTHIRAM–5 1
 692. AGATHIYARSOOTHIRAM–50 5
 693. AGATHIYARSOOTHIRAM–500 1
 694. AGATHIYARSOOTHIRAM–6 2
 695. AGATHIYARSOOTHIRAM–8 1
 696. AGATHIYARSOUMIYASAKARASURUKKAM-300 1
 697. AGATHIYARSOUMIYASAKARAM–1200 7
 698. AGATHIYARSURALATCHANAM 1
 699. AGATHIYARSURASASTHIRAM 1
 700. AGATHIYARSURUKKAM–12 1
 701. AGATHIYARSURUKKAM–13 1
 702. AGATHIYARSURUKKAM–16 1
 703. AGATHIYARSURUKKAM–18 1
 704. AGATHIYARSURUKKAM–51 1
 705. AGATHIYARSURUKKAM–8 1
 706. AGATHIYARTHAILAM 1
 707. AGATHIYARTHANDAKAM–102 1
 708. AGATHIYARTHANDAKAM 5
 709. AGATHIYARTHANDAKAM–600 1
 710. AGATHIYARTHATHUSINTHAMANI–150 1
 711. AGATHIYARTHEECHAI-16 1
 712. AGATHIYARTHEETCHAITHIRAVUGOL 1
 713. AGATHIYARTHEETCHAIVITHI-200 5
 714. AGATHIYARTHIRAVAKAM-14 1
 715. AGATHIYARTHIRAVAKAM–800 1
 716. AGATHIYARTHIRAVUKOL 1
 717. AGATHIYARTHIRAVUKOLSOOTHIRAM–30 1
 718. AGATHIYARTHIRAVUKOLSOOTHIRAM–5 1
 719. AGATHIYARNADANASOOTHIRAM–47 1
 720. AGATHIYARTHURUSUMURAI 1
 721. AGATHIYARVAGADASOOTHIRAM–205 1
 722. AGATHIYARVAGADASOOTHIRAM-300 1
 723. AGATHIYARVAGADAVENBA 1
 724. AGATHIYARVAGADAM 1
 725. AGATHIYARVAGADAMNADINITHANAM 1
 726. AGATHIYARVAGARAUPPUKATTU–8 1
 727. AGATHIYARVAGARAM200-IL 1
 728. AGATHIYARVAGARAM–16 1
 729. AGATHIYARVAIDYAKAANDAM–300 1
 730. AGATHIYARKAVIYAM1000-KUSOOTIRAM-16 1
 731. AGATHIYARVAIDYAMURAI–200 1
 732. AGATHIYARVAIDYAPADAL-600 1
 733. AGATHIYARVAIDYAPARIPOORANAM–400 5
 734. AGATHIYARVAIDYAPOORANAM-1200 1
 735. AGATHIYARVAIDYARATHINASURUKKAM 3
 736. AGATHIYARRATHINASURUKKAM-300 1
 737. AGATHIYARRATHINASURUKKAM-360 1
 738. AGATHIYARVAIDYARATHINASURUKKAM-6 1
 739. AGATHIYARVAIDYASARAM 1
 740. AGATHIYARVAIDYASATHAGAM 1
 741. AGATHIYARVAIDYASINTHAAMANI 1
 742. AGATHIYARVAIDYASOODAMANI 1
 743. AGATHIYARGUNAVAKADAM-1500 1
 744. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM 5
 745. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM-150 1
 746. AGATHIYARVAIDYAGURUNOOL-600 1
 747. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–110 1
 748. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–1500 1
 749. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM-200 1
 750. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–205 3
 751. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–300 1
 752. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–36 1
 753. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–50 1
 754. AGATHIYARVAIDYASOOTHIRAM–600 1
 755. AGATHIYARVAIDYASURUKKAM–40 1
 756. AGATHIYARVAIDYAM 3
 757. AGATHIYARVAIDYAM16PATCHAIVETTU 3
 758. AGATHIYARVAIDYAMMUN-80 1
 759. AGATHIYARVAIDYAMPURANAM-400 1
 760. AGATHIYARVAIDYAMVAATHAM–10 1
 761. AGATHIYARVAIDYAM–100 1
 762. AGATHIYARVAIDYAM-1200-IL 1
 763. AGATHIYARVAIDYAM–130 1
 764. AGATHIYARVAIDYAM–1500 5
 765. AGATHIYARVAIDYAM–150 2
 766. AGATHIYARVAIDYAM–16 2
 767. AGATHIYARVAIDYAM–204 1
 768. AGATHIYARVAIDYAM–205 5
 769. AGATHIYARVAIDYAM–300 2
 770. AGATHIYARVAIDYAM–305 1
 771. AGATHIYARVAIDYAM–48 1
 772. AGATHIYARVAIDYAM-50 3
 773. AGATHIYAR-600-KUSOOTHIRAM–68 1
 774. AGATHIYARVAIDYAM-80 4
 775. AGATHIYARVAISOORISOOTHIRAM 1
 776. AGATHIYARVAISOORIVIBARAM 1
 777. AGATHIYARVAKADASOOTHIRAM-300 1
 778. AGATHIYARVAKADASOOTHIRAM–1500 1
 779. AGATHIYARVAKADAMNADIPARITCHAI 1
 780. AGATHIYARVAKADAMNODIVAITHIYAM 1
 781. AGATHIYARVAKKIYAM 2
 782. AGATHIYARVAKKIYAMVAAGADAM-150 1
 783. AGATHIYARVAKKIYAMVAIDYAM-205 1
 784. AGATHIYARVAKKIYAM–16 1
 785. AGATHIYARVAKKIYAM–32 1
 786. AGATHIYARVAKKIYAM-6 1
 787. AGATHIYARVALAIPOORANANADI-130 1
 788. AGATHIYARVALAIVAGADAM-21 1
 789. AGATHIYARVASOORIVAGADAM 1
 790. AGATHIYARVATHASOOTHIRAM 1
 791. AGATHIYARVATHASOOTHIRAM-12 1
 792. AGATHIYARVATHASOOTHIRAM–100 2
 793. AGATHIYARVATHASOOTHIRAM–200 1
 794. AGATHIYARVATHAM-111 1
 795. AGATHIYARVAZHALAIKAIPAGAM–30 1
 796. AGATHIYARVAZHALAI-16 1
 797. AGATHIYARVAZHALAI-32 1
 798. AGATHIYARVENBA–36 1
 799. AGATHIYARYEKAMOOLIKAI 1
 800. AGATIHIYARGNANAM 1
 801. AGATIYARVAIDYAM 1
 802. AMBIKANANDARMUPPUSOOTHIRAM-25 1
 803. AMUTHATHOSHAM16KUMVITHI 1
 804. AMUTHURASAYANAM 1
 805. ANANDAKALIPPU 1
 806. ANANDAKANDAM300-L3-AMKANDAM 1
 807. ANGASATHIRAM 1
 808. ARAIYAPPUNITHANAM 1
 809. ARULVILAKKAM 1
 810. ASTAKARMAMANTHIRAM 2
 811. ASTAKARMAMOOLIGAI 1
 812. ASTAKARMAPANJATCHARAM 1
 813. ASTAKARMAYOGAM-MANTHIRIAM 1
 814. ASTAKARMAM 6
 815. ATHISASTHIRAM 2
 816. ATHISARANITHANAM 1
 817. ATHIYANTHAVILAKKAM 1
 818. ATTAMANTHIRIGAMPULLUVITHTHAI 1
 819. ATTAKARMATHUKKUMVIBARAM 1
 820. AVATHISURANOOL 3
 821. AZHUKANNISIDDHARKARPAM 1
 822. AZHUKANNISIDDHARSOOTHIRAM 3
 823. BALAASIRIYAM1000 1
 824. BALAASIRIYAM-100 3
 825. BALADOSHAMARUTHUVAM 1
 826. BALADOSHANITHANAM 1
 827. BALAGRAHANOOL 1
 828. BALAKIRAKAM 1
 829. BALAKIRIGAISASTHIRAM 1
 830. BALAKIRIKAI12&VISHAMARUTHUVAM 1
 831. BALASIKICHAIBOTHAGAM100 1
 832. BALATHEETCHAISOOTHIRAM 1
 833. BALATHOSHANIVARTHI 1
 834. BALAVAGADATHIRATTU 1
 835. BALAVAGADAM 1
 836. BALAVAGADAMOOZHITHOSAM 1
 837. BALAVAGADAMPARAVAITHOSAM 1
 838. BALAVAGADAMVARPPU8NITHANAM 1
 839. BALAVAGADAM-100 1
 840. BALAVAKADAM-200 3
 841. BALARAKKARANITHANAM 2
 842. BALARASATITYASIGAPPUNITHANAM 2
 843. BALARDHOSAM7KUMNITHANAM 1
 844. BALARDOSHAMKALIPPU 1
 845. BALARECHINITHANAM 2
 846. BALARECHI,SOOLAIGUNAM 1
 847. BALARECHILNITHANAM 2
 848. BALARKANAINITHANAM 2
 849. BALARKANAINITHANAM 1
 850. BALARKARALSURANITHANAM 1
 851. BALARKARALSURANOOL-31 1
 852. BALARKARAPPANNITHANAM 1
 853. BALARKARAPPAN,SURAMNITHANAM 1
 854. BALARKARAPPANNITHANAM 1
 855. BALARKARULSURANITHANAM 1
 856. BALARKEERI&MASARINOINITHANAM 1
 857. BALARKIRANTHINITHANAM 2
 858. BALARKIRIGAIVAGADAM 1
 859. BALARKUDORANITHANAM 1
 860. BALARKUDORASURANITHANAM 2
 861. BALARKUTTANITHANAM 1
 862. BALARMANTHANITHANAM 4
 863. BALARMANTHASURANITHAM 1
 864. BALARMANTHASURANOOL-15 1
 865. BALARMARUTHUVAM-BOTHAGAM 1
 866. BALARMEGANITHANAM 1
 867. BALARNAAMULLUNITHANAM 1
 868. BALARNOINITHANAM 1
 869. BALARPIRALI,MANTHAM&SUZHIYAN 1
 870. BALARPIRALINITHANAM 1
 871. BALARPIRALITHOSHANITHANAM 1
 872. BALARPITHANITHANAM 1
 873. BALARPITHANITHANAM 1
 874. BALARPOOPPUNITHANAM 1
 875. BALARSANNI&,VALINITHANAM 1
 876. BALARSANNIVATHASURANOOL-16 1
 877. BALARSEETHANITHAANAM 1
 878. BALARSERPANITHANAM 1
 879. BALARSIGAPPINGUNAMMARUNDHU 1
 880. BALARSIGAPPUKIRIGAI 5
 881. BALARSIGAPPUNITHANAM 2
 882. BALARSIGAPPUNITHANAM 1
 883. BALARSIGAPPU,KANAINITHAANAM 1
 884. BALARSIGAPPUPADALASOOTHIRAM 1
 885. BALARSIGAPPUPADALAM 1
 886. BALARSIGAPU16-KUMNITHAANAM 1
 887. BALARSIGAPU18-KU-NITHANAM 1
 888. BALARSIGAPUPADALAMSOOTHIRAM 1
 889. BALARSOGAINITHANAM 2
 890. BALARSOOLAINITHANAM 1
 891. BALARSULIYUNNITHANAM 1
 892. BALARSURANITHAANAM 1
 893. BALARSUZHIYAN6-KUNITHANAM 1
 894. BALARSUZHIYANNITHANAM 1
 895. BALARTHAGANITHANAM4GUNAM 1
 896. BALARTHAMARAIMULLUNITHANAM 1
 897. BALARTHEERAINITHANAM 1
 898. BALARTHOSAKALIPPU 1
 899. BALARTHOSANITHANAM 1
 900. BALARULSIGAPUNITHANAM 1
 901. BALARULMANTHANITHANAM 1
 902. BALARULSIGAPUNITHANAM 1
 903. BALARURPANASIVAPPU 1
 904. BALARVATHANITHANAM 5
 905. BIRAMAMUNIVAIDYASOOTHIRAM 1
 906. BOGARNIKANDU 1
 907. BOGARPOOJAVITHISOOTHIRAM 1
 908. BOGARPOOJAVITHY 1
 909. BOGARPOORANAKULIGAI 1
 910. BOGARSAGARAM 1
 911. BOGARSASTHIRAM–700 2
 912. BOGARSOOTHIIRAMVAIDYAM 1
 913. BOGARSOOTHIRAM 1
 914. BOGARSOOTHIRAM-521 1
 915. BOGARSOOTHIRAM-1 1
 916. BOGARSOOTHIRAM–18 1
 917. BOGARSOOTHIRAM–25 2
 918. BOGARSOOTHIRAM–700 2
 919. BOGARSOOTHIRAM-708 1
 920. BOGARSOOTHIRAM–762 1
 921. BOGARSOOTHIRAM-8 1
 922. BOGARVATHAKANDAM 1
 923. BOGARVATHASOOTHIRAM-800 1
 924. BOGAR–200 1
 925. BOOTHANADISASTHIRAM 1
 926. BOTHARISHIVAKKIYASOOTHIRAM 1
 927. BRAMMAMUNIPADALVENBA 1
 928. BRAMMAMUNIVAIDYASOOTHIRAM-360 6
 929. BRAMMARISHIKARUKIDAISOOTHIRAM-250 1
 930. BRAMMARISHIMALAI 1
 931. BUVANAIKAKKISAM 2
 932. CHITHAMPARAPANJATCHARAM 1
 933. CHITHRAAROODAM 1
 934. DAKSHINAMOORTHIKALAIKIYANAM1200 1
 935. DAKSHINAMOORTHIPARIPOORANAM-1200 1
 936. DAKSHINAMOORTHIPARIPOORANAM-400 1
 937. DAKSHINAMOORTHISOWMIYASAKARAM 1
 938. DAKSHINAMOORTHIGNANAM 1
 939. DAKSHINAMOORTHIGNANAM-6 1
 940. DAKSHINAMOORTHIJALAM 1
 941. DAKSHINAMOORTHIGNANASOOTHIRAM-1202
 942. DAKSHINAMOORTHISURUKKAM-100 1
 943. DAKSHINAMOORTHIKARUURPPATHI 1
 944. DAKSHINAMOORTHIKAVIYASURUKKAM-16 1
 945. DAKSHINAMOORTHIKAVIYAM-1000 1
 946. DAKSHINAMOORTHIMEIGNANAM–1500 1
 947. DAKSHINAMOORTHINALUKANDAM 1
 948. DAKSHINAMOORTHIOTTUVITHTHAI 1
 949. DAKSHINAMOORTHIPARIBASHAI1-AMKANDAM 1
 950. DAKSHINAMOORTHIPARIBASHAI–200 1
 951. DAKSHINAMOORTHIPARIPASHAI3-AMKANDAM 1
 952. DAKSHINAMOORTHIPARIPOORANAM-1200 1
 953. DAKSHINAMOORTHIPATCHENI-81 1
 954. DAKSHINAMOORTHIPOORANASOOTHIRAM 1
 955. DAKSHINAMOORTHIRASAMANISOOTHIRAM1
 956. DAKSHINAMOORTHIRATHINASURUKKAM 1
 957. DAKSHINAMOORTHIKALAIKKIYANAM-1200 1
 958. DAKSHINAMOORTHISASTHIRAM-48 1
 959. DAKSHINAMOORTHISOTHIMANISOOTHIRAM-8 1
 960. DAKSHINAMOORTHISURUKKAM 1
 961. DAKSHINAMOORTHISURUKKAM-5 1
 962. DAKSHINAMOORTHIVAGARASOOTHIRAM–10 1
 963. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAMURAI-150 1
 964. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAPOORANAM-400 1
 965. DAKSHINAMOORTHIVAIDYASINTHAMANI-340 1
 966. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAM 1
 967. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAM–40 1
 968. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAM-50 1
 969. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAMPALLU 1
 970. DAKSHINAMOORTHIVAIDYAM–600 1
 971. DAKSHINAMOORTHIVAKKIYAM 1
 972. DAKSHINAMOORTHIVALLATHY-600 1
 973. DAKSHINAMOORTHIVAZHALAIMUPPU 1
 974. DAKSHINAMOORTHIVAZHALAI–30 1
 975. DAKSHINAMOORTHIVINOTHAM–43 1
 976. DAKSHINAMOORTHI–10 2
 977. DAKSHINAMOORTHI–12 2
 978. DAKSHINAMOORTHI-13 1
 979. DAKSHINAMOORTHI–150 1
 980. DAKSHINAMOORTHI-16 1
 981. DAKSHINAMOORTHI–30 1
 982. DAKSHINAMOORTHI-48 1
 983. DAKSHINAMOORTHI–50 1
 984. DAKSHINAMOORTHI–60 1
 985. DAKSHINAMOORTHI-600-KUSOOTHIRAM-60 1
 986. DAKSHINAMOORTHI-80 2
 987. DAMARANANDARMUPPUSOOTHIRAM-16 1
 988. DAMARANANDARSOOTHIRAM 1
 989. DARMASASTHIRAM 1
 990. DHANVANTHIRIGUNAVAKADAM 1
 991. DHANVANTHIRIKALAIKKIYANAM 1
 992. DHANVANTHIRIKALAIKKIYANAM-500 1
 993. DHANVANTHIRIKATTALAI 1
 994. DHANVANTHIRIKUZHANDAIVAKADAM 1
 995. DHANVANTHIRIMUPPUSOOTHIRAM-48 2
 996. DHANVANTHIRINADI 1
 997. DHANVANTHIRINIGANDU 1
 998. DHANVANTHIRINIGANDU-300 6
 999. DHANVANTHIRINOOL 1
 1000. DHANVANTHIRISASTHIRAM 1
 1001. DHANVANTHIRISIMITTURATHINASURUKKAM–360 1
 1002. DHANVANTHIRISOOTHIRAM–31 1
 1003. DHANVANTHIRITHANDAKAM 1
 1004. DHANVANTHIRITHANDAKAM-120 1
 1005. DHANVANTHIRIVAIDYASINTHAMANI 1
 1006. DHANVANTHIRIVAIDYAM 1
 1007. DHANVANTHIRIVAIDYAM-200 1
 1008. DHANVANTHIRIVAIDYAM-208 2
 1009. DHANVANTHIRIVALAISASTHIRSM 1
 1010. EEDUKONDATHINGUNAM 1
 1011. GARUDAPANCHATCHARAM 1
 1012. GIRAGASAMAYANOOLSASTHIRAM 1
 1013. GNANAVETTIYAN1000KKUMEL 1
 1014. GOUMATHINOOL 1
 1015. GOWTHAMARGANAM–140 1
 1016. GOWTHAMARSASTIRAM 1
 1017. GUNAVAGADAM 12
 1018. GUNAVAGADAMVATHANITHANAM
 1019. GURUMUNIVARPARIPOORANA-MUPPU–50 1
 1020. GURUNADI 1
 1021. GURUNADISASTHIRAM 5
 1022. GURUNADISASTHIRAM36 1
 1023. GURUNAMASASTHIRAM 1
 1024. INDRAJALAMIRANDANKANDAM-202 1
 1025. INDRAJALAMJALAMNALAMKANDAM 1
 1026. INDRAJALAMMOONTAMKANDAM 1
 1027. IRUMPUURUKKUMURAI 1
 1028. JAALATHIRATTUNALAMKANDAM 1
 1029. JAALAVITTHAI 1
 1030. JALANIGANDU 1
 1031. JALATHIRATTUMOONTAMKANDAM 1
 1032. JALATHIRATTUNALAMKANDAM 1
 1033. JALATTHIRATTUIRANDAMKANDAM 1
 1034. JEEVAURPATHTHIKAANDAM[KURAI] 1
 1035. JEINEERSEIMURAI 1
 1036. JENMANITHAANAM-JEEVAURPATHI 1
 1037. JEYAMUNISOOTHIRAM 1
 1038. JOTHIDAM
 1039. JOTHIDAM&VAIDYAKURIPPU 1
 1040. KAIREAGAISASTHIRAM 1
 1041. KAILAIGNANASOOTHIRAM1200 1
 1042. KAILAISATTAIMUNIKARPAVITHI 1
 1043. KAILASAKONGANAMOORTHI-508 1
 1044. KAILASAKONGANARNOOL 1
 1045. KAILASAKONGANARVAZHALAI-40 1
 1046. KAILASAMOORTHYVATHANOOL 1
 1047. KAILASAMUNIPINNOOL 1
 1048. KAILASAMUNIVATHANOOL 1
 1049. KAILASASATAIMUNIYARSOOTHIRAM–10 1
 1050. KAILASASATTAMUNIPAADAL 1
 1051. KAILASASATTAMUNIKARPAM-100 1
 1052. KAILASASATTAMUNIYARNIGANDU 1
 1053. KAILASASATTAMUNIYARVADAKAVIYAM 1
 1054. KAILASASATTAMUNNIYARGNANAM-101 1
 1055. KAILASARVATHANOOL-41 1
 1056. KALANGINADHARSOOTHIRAM-36 1
 1057. KALICHALNITHANAM 1
 1058. KALLUPPUPOONEERUTHAYARITHTHAL 1
 1059. KALNADAIVAGADAM 1
 1060. KAMAROOBIVITTHAI 1
 1061. KAMASOOTHIRAM(NADUKANDAM) 1
 1062. KAMALAMAMUNIGNANACURUKKAM-15 1
 1063. KAMALAMUNISOOTHIRAM 1
 1064. KAMALAMUNIGNAANAM-100-IL 1
 1065. KANMARUTHUVANOOL 1
 1066. KANTHAPARPAM 1
 1067. KARMASOOTHIRAM-150 3
 1068. KARNIKANITHANAM 3
 1069. KARPAKOL-16 1
 1070. KARPAMARUTHUVAMYOGAM 1
 1071. KARPASENTHOORAN 1
 1072. KARPASINTHAMANI 1
 1073. KARPAKOLILAKKANAPADALAM 1
 1074. KARPANAALILVAALAIKIRIGAI 1
 1075. KARPAMUNDAGAMARUNTHUGAL 1
 1076. KARPAROGANITHANAM 1
 1077. KARPPAKOLINVIPARAM 1
 1078. KARPPAMARUTHVAM 2
 1079. KARPPANAADI-MARUTHUVAM 1
 1080. KARPPANITHAANAM 1
 1081. KARPPANOILATCHANAM 1
 1082. KARPPASURATHUKKU 1
 1083. KARPPAURPATTHI 1
 1084. KARPPAM,SAGUNAMPATRIYANOOL 1
 1085. KARUNADI-32 1
 1086. KARUNALSASTHIRAM 3
 1087. KARUVITHAI 1
 1088. KARUMANASUTHIRAM-100 1
 1089. KARUMANAVITTAI 1
 1090. KARUVOORARATTAMASITTHI 2
 1091. KARUVOORARKARIKIDAISOOTHIRAM-346 1
 1092. KARUVOORARNONDI 1
 1093. KARUVOORARPALATHIRATTU-5 1
 1094. KARUVOORARPALATHIRATTU-300 3
 1095. KARUVOORARPOOJAVIDHI 1
 1096. KARUVOORARSOOTHIRACURUKKAM 1
 1097. KARUVOORARSOOTHIRAM 4
 1098. KARUVOORARSOOTHIRAM–113 1
 1099. KARUVOORARSOOTHIRAM-115 1
 1100. KARUVOORARSOOTHIRAM-116 1
 1101. KARUVOORARVALAIPOOJAI 1
 1102. KAUTHAMARGNANAM 1
 1103. KAVIYACHURUKKAMASVINIKANDAM-100 1
 1104. KAVIYANIGANDIL-2VATHUKANDAM 1
 1105. KAVIYANIGANDIL-3VATHUKANDAM 1
 1106. KAVIYANIGANDIL-4VATHUKANDAM 1
 1107. KAVIYANIGANDIL-5VATHUKANDAM 1
 1108. KAVIYANIGANDIL-6VATHUKANDAM 1
 1109. KAVIYANIGANDIL-6VATHUKANDAM-10 1
 1110. KAVIYASURANOOL 1
 1111. KAYAKALPAM 1
 1112. KAYASIDDHIMARKKAM 1
 1113. KAYIRUSOOTHIRAM 1
 1114. KIRANIVAGAINITHANAM 1
 1115. KIRANTHI18KUMNITHANAM 1
 1116. KIRICHANAM&MEGANITHANAM 1
 1117. KIRIGAISASTHIRAM 1
 1118. KOVAGADAM 1
 1119. KOKKOGAM-MATHANANOOL 1
 1120. KONGANARKRRPAURPATHI 1
 1121. KONGANARNADUKANDASOOTHIRAM-50 1
 1122. KONGANARSOOTHIRAM-15 1
 1123. KONGANARSOOTHIRAM-50 1
 1124. KONGANAR2,3KANDAM 1
 1125. KONGANARATHISOOTHIRAM 1
 1126. KONGANARBRAMANANTHAM 1
 1127. KONGANARGNANANOOL 1
 1128. KONGANARGNANAM 1
 1129. KONGANARKADAIKANDAM-500 1
 1130. KONGANARKADAIKANDAM-2 1
 1131. KONGANARKADAIKANDAM-40 1
 1132. KONGANARKADAIKANDASOOTHIRAM 1
 1133. KONGANARKALAIKKIYANASOOTHIRAM 1
 1134. KONGANARKARPAKOL 1
 1135. KONGANARKARPAMURAIGAL 1
 1136. KONGANARKARPASOOTHIRAM 2
 1137. KONGANARKARPAURPATHTHI 1
 1138. KONGANARKARPAM 1
 1139. KONGANARMOONDRAMKANDAM 1
 1140. KONGANARMUKKANDAM 1
 1141. KONGANARMUPPUSURUKKAM 3
 1142. KONGANARMUTHALKANDAM-500 1
 1143. KONGANAR1-AMKANDAM–40 1
 1144. KONGANAR1-AMKANDAM-41 1
 1145. KONGANARNADUKANDAM 1
 1146. KONGANARPATCHANI 2
 1147. KONGANARPIRAKANDAM-1050 1
 1148. KONGANARSARAKKUVAIPPU 1
 1149. KONGANARSARAKKUVAIPPUMURAI 1
 1150. KONGANARSENDURAM 1
 1151. KONGANARSIDDHARNOOL 1
 1152. KONGANARSITTU-12 1
 1153. KONGANARSOOTHIRAM 6
 1154. KONGANARSOOTHIRAM27-ILIRUNTHU 1
 1155. KONGANARSOOTHIRAM-40 1
 1156. KONGANARMUTHALKANDAM-41 1
 1157. KONGANARSOOTHIRAM-15 1
 1158. KONGANARSOOTHIRAM-27 1
 1159. KONGANARSOOTHIRAM-40 1
 1160. KONGANARSOOTHIRAM-50 2
 1161. KONGANARSOOTHIRAM-500 1
 1162. KONGANARSOOTHIRAM-60 1
 1163. KONGANARTHANDAGAMSURUKAM 1
 1164. KONGANARTHURIYAGNANAM-15 1
 1165. KONGANARURPATTHILAYAM-21 1
 1166. KONGANARVAKKIYAMMUTHALKANDAM 1
 1167. KONGANAR-16 1
 1168. KONGANAR-30 1
 1169. KONGKANARPADALKAL 1
 1170. KONGKANARVETANTHASOOTHIRAM 1
 1171. KONKANARVAIDYANOOL 1
 1172. KOORMANANDARSOOTHIRAM-51 1
 1173. KOORMANANDAR-50 2
 1174. KORAKKARANNANTHAKALIPPU 1
 1175. KORAKKARASTAKARMASOOTHIRAM 1
 1176. KORAKKARASTAKARMAM 2
 1177. KORAKKARMALAIVAKADAM 1
 1178. KORAKKARNATHANTHATHIRAVIKOIL 1
 1179. KORAKKARSOOTHIRAM 1
 1180. KORAKKARPOORANALEGIAM 1
 1181. KORAKKARSOOTHIRAM 1
 1182. KORAKKARVAIDYAM 1
 1183. KORAKKARVAKKIYAM 1
 1184. KUBAMUNIVAIDYACHENDHOORAM 1
 1185. KUDUMBATTHILKEDUDOSAM 1
 1186. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-2-AMKANDAM 1
 1187. KUMBAMUNI-PACHILAINIGANDU 1
 1188. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-1-AMKANDAM 1
 1189. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-3-AMKANDAM1
 1190. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-4-AMKANDAM 1
 1191. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-5-AMKANDAM 1
 1192. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-6-AMKANDAM 1
 1193. KUMBAMUNIJALATHIRATTU-7-AMKANDAM 1
 1194. KUMBAMUNIKAKKISAM 1
 1195. KUMBAMUNINAADISAATHIRAM 1
 1196. KUMBAMUNINADISASTHIRAM 1
 1197. KUMBAMUNIPADAL-8 1
 1198. KUMBAMUNIPARIPOORANAM-1200 1
 1199. KUMBAMUNIVATHASOOTHIRAM-50 1
 1200. KUMBAMUNISOOTHIRAM-50 1
 1201. KUMBAMUNI205KKUSURUKKAM-21 1
 1202. KUMBAMUNIVAITHIYAM-36 1
 1203. KUMPAMUNIGURUNOOL-50 1
 1204. KUMPAMUNISUTHIRAM-12 1
 1205. KUMPAMUNICHITTIRAVALLATHI 1
 1206. KUMPAMUNISOOTHIRAM-16 1
 1207. KUMPAMUNIYARKADAIKKANDAM-600 1
 1208. KUNMAM-VAIVU-GIRANINITHANAM 1
 1209. KUPPARAMASILLARIMARUNTHUEDU 1
 1210. KURISOLLAL2,3-AMKANDAM 1
 1211. KURUNAADISASTHIRAM 1
 1212. KURUNOOL 1
 1213. KUTHIRAIVAGADAM 1
 1214. KUTTANIITHANAM 2
 1215. KUTTAM18KKUMPERUMMARUNTHUM 1
 1216. KUZHANDHAIVAKATANOOL 1
 1217. KUZHANTHAIVAKADAM 1
 1218. LAADASOOTHIRAM 1
 1219. LINGASOOLAIGUNAM&MARUNTHU 1
 1220. MACHAMUNIGNANAM3-AMKANDAM 1
 1221. MACHAMUNIJALAM-800 2
 1222. MACHAMUNINIGANDU 2
 1223. MACHAMUNIPADAL 2
 1224. MACHAMUNIPADAL-8 1
 1225. MACHAMUNIPERUNOOL-800 5
 1226. MACHAMUNISARAKKUVAIPPU 1
 1227. MACHAMUNISARAKKUVAIPPU-500 1
 1228. MACHAMUNISARAKKUVAIPPU-800 1
 1229. MACHAMUNISASTIRAM-800 1
 1230. MACHAMUNISOOTHIRANIKANDU 1
 1231. MACHAMUNISOOTHIRAM 1
 1232. MACHAMUNISOOTHIRAM-16 1
 1233. MACHAMUNISOOTHIRAM-8 1
 1234. MACHAMUNISOOTHIRAM-80 1
 1235. MACHAMUNISOOTHIRAM-80 1
 1236. MACHAMUNITHEETCHAIVITHI 1
 1237. MACHAMUNITHIRUMANTHIRAM-800 1
 1238. MACHAMUNIVAKKIYAM-800 1
 1239. MACHAMUNIVETANTASOOTHIRAM 1
 1240. MACHAMUNI-80 1
 1241. MACHAMUNI-800 5
 1242. MACHAMUNI-800PADISARAKKUSUTTHI 1
 1243. MACHAMUNI-800-ILIRUNTHU 1
 1244. MADHANAKAMAKESARI 1
 1245. MALAIMARUNTHUGAL 1
 1246. MALATTUCHINNANGAL 1
 1247. MANASAPOOJAI 1
 1248. MANDIRAM&MARUTHUVAM 21
 1249. MANIKADAIKAYARUSOOTHIRAM 1
 1250. MANIKKAGNANATHALISAI 2
 1251. MANTHIRIGAM 39
 1252. MANTHIRIGAM3-AMKANDAM 1
 1253. MANTHIRIGAM&SURANOOL 1
 1254. MAPURUSHAKANDAM 1
 1255. MARANAKANDI 1
 1256. MARANAKANDISURANOOL-32 1
 1257. MARANAKURI 2
 1258. MARUNTHUNOOL 1
 1259. MARUNTHUPERUNIGANDU 1
 1260. MARUNTHUSEIMURAIGAL 477
 1261. MARUTHUVAAGARATHI 2
 1262. MARUTHUVANIGANDU 1
 1263. MARUTHUVANOOL 16
 1264. MARUTHUVAMMANDIRAM 10
 1265. MARUTHUVARPERUMAI
 1266. MARUTHVAMRASAVATHAM,MANTHIRAM 1
 1267. MATHANANOOL 1
 1268. MATTUMARUTHUVAM 1
 1269. MATTUVAKADAM 6
 1270. MEENPIDIKKUMMAI 1
 1271. MEGANITHANAM&VATHANITHANAM 1
 1272. MEISURUKKAM 1
 1273. MEISURUKKAM-51 1
 1274. MIRUGAVAIDYAM 1
 1275. MOOLANOINITHANAM 3
 1276. MOOLASOOTHIRAM 1
 1277. MOOLIGAIAGARATHI 1
 1278. MOOLIGAIGUNAM-60 1
 1279. MOOLIGAIKAKKISHAM 1
 1280. MOOLIGAINIGANDU 2
 1281. MOOLIKAI64VIPARAM 1
 1282. MOOLIKAIERUKKUMEDAMUMMALAIUM 1
 1283. MOONDRAMKANDAM 1
 1284. MOONDRAMKANDAMNALAMPIRIVU 1
 1285. MOOTHIRAKURIPPU 1
 1286. MOOTHIRAPADALAM 1
 1287. MUGANADISASTHIRAM 1
 1288. MUKKANDAM 1
 1289. MULLAMPANDRIVITTHAI 1
 1290. MUPPUMARUTHUVAM 1
 1291. MUPPUPATHANGAM 1
 1292. MUPPURASAVATHAM 1
 1293. MUPPUSOOTHIRAM 4
 1294. MUPPUSOOTHIRAM-200 1
 1295. MUPPUSOOTHIRAM-25 1
 1296. MUPPUVIBARAM 2
 1297. MUPPUVIBARAM-6 1
 1298. MUTHTHANANDARGNANAM 1
 1299. NADINITHANAM 4
 1300. NADINOOL 1
 1301. NADISASTHIRAM 4
 1302. NALUKANDAVITHIYAM 1
 1303. NANDEESARKARUKIDAISOOTHIRAM 1
 1304. NANDEESARPAADAL 1
 1305. NANDEESARPRANAVAPOORANAM 1
 1306. NANDEESARSOOTHIRAM-55 1
 1307. NANDEESARTHANDAGAM-11 1
 1308. NANDEESARUPATHESAM 1
 1309. NANDHI-35 1
 1310. NATCHATHIRAAVATHISURAM 1
 1311. NATCHATHIRAKANDAM 1
 1312. NATCHATHIRAKANDAM-500 3
 1313. NAVAGRAGANADINOOL 1
 1314. NAVAGRAHAPOOSAI 1
 1315. NAYANANOIVIPARAM 1
 1316. NAYANAVITHI 3
 1317. NAYANAVITHI-500 1
 1318. NEELAKANDAM-50 1
 1319. NETHIRAVYATHIKKU-AGASTHIYARPADAL 1
 1320. NOINITHANANGAL 1
 1321. NOINITHANANKAL 1
 1322. OORVASIPENRATHINASURUKKAM-18 1
 1323. OOZHIKATHUKUAGATHIYARSOOTHIRAM 1
 1324. OOZHIKATTUSASTHIRAM 1
 1325. OTTIYANOOL 1
 1326. OTTIYASITHATHINOOL 1
 1327. OTTIYAMSALLIYAM 1
 1328. PAAMBUKADIKKUMARUTHUVAM 1
 1329. PACHAIKARPOORAVAIPPU 1
 1330. PADARTAGUNAMARUNDUSEIMURAIKAL 1
 1331. PALAVAKAIMANDIRANGAL 1
 1332. PALAVAKAIMARUTHUVAMANDIRANGAL 1
 1333. PALVAGAIPATHARTHAGUNAM 1
 1334. PAMPUVISHATHUKKUMARUNTHU 1
 1335. PANCHAPATCHISASTHIRAM 1
 1336. PANCHATCHARAM 3
 1337. PANJAPATCHISASTHIRAM 1
 1338. PANJAPATCHISASTHIRAM 2
 1339. PANJASOOTHIRATHIRAVUKOL 1
 1340. PANJASOOTHIRATHIRAVUKOL-32 1
 1341. PANJASOOTHIRAM-500 3
 1342. PATHANJALI200SURUKKAM-21 1
 1343. PARIBASHANIGANDU 1
 1344. PARIPASHAIIRANDAAMKAANDAM 1
 1345. PARIPOORANANAADI 1
 1346. PARIPOORANARATTHINASURUKKAM-350 1
 1347. PARIPURANANADI 1
 1348. PARPAVAGAIGAL 1
 1349. PARPANGAL 1
 1350. PATHAARTHAKAYASITHI 1
 1351. PATHAARTHASINTHAAMANI 1
 1352. PATHAARTHASINTHAMANI 1
 1353. PATHANJALIMATHIVENBA-32 1
 1354. PATHARTHAGUNASINTHAAMANI 9
 1355. PATHARTHAGUNAM 1
 1356. PATHARTHAGUNAVAGADAM 1
 1357. PATHINENSIDDARVADALATCHANAM 1
 1358. PATHINENSIDDHARVAIDYALATCHANAM 1
 1359. PATHIYAAKAVAL 1
 1360. PAUTHIRATHINGUNAM 1
 1361. PERIYAVAGADAM 1
 1362. PETHIVANTHIYINVARALARU 1
 1363. PETTAVALUKUSAVARUKAYANITHANAM 1
 1364. PILAVAIGUNAMUMMARUNTHUM[ 1
 1365. PILLAIPINIKKUMANDIRAM 1
 1366. PILLAIPINNIMARUNTHU 1
 1367. PILLAITHOSHALATCHANAM 1
 1368. PILLAIVAGADAM 1
 1369. PILLAIGALUKUAAYULBALAM 1
 1370. PILLAIKALMARINTHUSEIMURAI 1
 1371. PILLAIPPINIVAKADAM 1
 1372. PILLAIPINIVAAGADAM 6
 1373. PINNAKKEESARSOOTHIRAM 1
 1374. PINNOOL-80 1
 1375. PIRAMEGANITHANAM 1
 1376. PIRAMAMUNISUTHIRAKURAL 1
 1377. PIRAMAMUNIVAITTIYASUSTTIRAM360 1
 1378. PIRAMIYANITHANAM 1
 1379. PITHANITHANAM 10
 1380. PITTHANAADIVATHANAADIGUNAM 1
 1381. PODAINAYANARVADANANASOOTIRAM 1
 1382. PODHIYAVAKKEESARTERIVAISOOTHIRAM 1
 1383. POGANAATHARVATHAM-700 1
 1384. POGANAAYANAARIRANDAMKANDAM 1
 1385. POGANAAYANAARNAALAMKANDAM 1
 1386. POGANADARSOOTHIRAM-9 1
 1387. POGANATHARKARPAVITHI 1
 1388. POGANATHARKAYAKARPAM-340 1
 1389. POGANAYANAR708SASTHIRAM 1
 1390. POGANAYANARKARPASOOTHIRAM 1
 1391. POGARPACHAVIDHI 1
 1392. POGARVENBA 1
 1393. POGARSWAMIGAL8-KAAYAKARPAM 1
 1394. POKANAYANARELUNURRIETTU 1
 1395. POONEERINMARUTHUVAM 1
 1396. POORANASANTHIRAUDHAIYAM-200 1
 1397. POORANASANTHIRAUTHAYAM200-IL 1
 1398. POORANASOOTHIRAM 1
 1399. POORANASOOTHIRAM700-IL 1
 1400. POORANASOOTHIRAM-530 1
 1401. POORANASUTHIRAM 1
 1402. POORANASUTHIRAM-16 1
 1403. POORANAATHILEKIYAM 1
 1404. POORANATHILEGIYAM 1
 1405. POOSAVITHI 2
 1406. POOSAVITHI&THEETSHAVITHI 1
 1407. POOSAAVITHITHEETCHAVITHI 1
 1408. POTHIGAI-50 1
 1409. POTIKASAPATIPURANAKAVIYAM120 1
 1410. PULATHIYARPOOSAVITHISOOTHIRAM-10 1
 1411. PULATHIYARPOOJAVITHI 1
 1412. PULATHIYARVAZHALAISOOTHIRAM-12 1
 1413. PULIPAANIKARUUCHADANAM 1
 1414. PULIPAANIPALATHIRATTU-100 1
 1415. PULIPANIVAITHIYAM500-ILSURUKKAM 1
 1416. PULIPANIVAITHIYAM-500 1
 1417. PULIPANIYARARULASEITHAVAITHIYAM 1
 1418. PULIPANIYARJHALAM-200 1
 1419. PULIPANIYARVAAKKIYAM-500 1
 1420. PULIPPAANICHIDHAMBARAM-205 1
 1421. PULIPPAANIYAARJAALAM 1
 1422. PULIPPANIYAJALAM-200 1
 1423. PUNNAKEESARSOOTHIRAM 1
 1424. PURANASOOTHIRAM 2
 1425. PUSANDARMUNIVAIDYAM-300 1
 1426. RAMADEIVARSASHITHIRAM 1
 1427. RAMADEVAR51 1
 1428. RAMADEVARASHTANGAKESARINOOL-51 1
 1429. RAMADEVARKARUKIDAISOOTHIRAM 1
 1430. RAMADEVARKARUMAANASURUKKAM-30 1
 1431. RAMADEVARKARUMAANASURUKKAM-31 1
 1432. RAMADEVARKARUMAANASURUKKAM-81 1
 1433. RAMADEVARPATCHANI 1
 1434. RAMADEVARSUTHIRAM 1
 1435. RAMADEVARSUTHIRAMPADAL-10 1
 1436. RAMADEVARSUTHIRAM-10 1
 1437. RAMADEVARSOOTHIRAM-15 1
 1438. RAMADEVAR-81 1
 1439. RAMATHEVARKARUKKIDAISOOTHIRAM 1
 1440. RAMATHEVARSUTHIRAM-216 1
 1441. RAMADEIVARSASTHIRAM-1000 1
 1442. RAMADEIVARSUTHIRAM-10 1
 1443. RAMADEIVARVAITHIYAM-80 1
 1444. RAMADEVAR1000-KUSURUKKAM-300 1
 1445. RAMADEVAR100-KUSURUKKAM-16 1
 1446. RAMADEVAR30 1
 1447. RAMADEVAR1000 1
 1448. RAMADEVARSOOTHIRAM-50 1
 1449. RAMADEVARVAIDYAM-81 1
 1450. RAMADEVAR1000 1
 1451. RAMADEVARPATCHANI-108 1
 1452. RAMADEVARPUSAVITHI-200 1
 1453. RAMADEVARPATCHINI-50 1
 1454. RAMADEVARTHANDAKAM-110 1
 1455. RAMADEVARVAITTIYASUTTIRAM-81 1
 1456. RAMADEVARASTANGAYOGAPATCHINI-51 1
 1457. RAMADEVARPATCHINI-50 1
 1458. RAMADEVARASTANGAPATCHANI-51 1
 1459. RAMADEVARVINODAVIDDHAI 1
 1460. RAMADEVARKARKADAGASOOTHIRAM-523 1
 1461. RAMADEVARKARUMANACHURUKKAM-30 1
 1462. RAMADEVARKARUMAANAM-31 1
 1463. RAMADEVARKARUKKIDAI-500 1
 1464. RAMADEVARNAYANARPALATIRATTU 1
 1465. RAMADEVARPALATHIRATTU-500 1
 1466. RAMADEVARPALATHIRATTUSUTTIRAM 1
 1467. RAMADEVARPARIBASHAI18 1
 1468. RAMADEVARPATCHANI-108 1
 1469. RAMADEVARPATCHINI 3
 1470. RAMADEVARPATCHINISOOTHIRAM-100 1
 1471. RAMADEVARPOOSAVITHISIVAYOGAM-200 1
 1472. RAMADEVARSASTHIRAM-81 1
 1473. RAMADEVARSIVAYOGAM-200 1
 1474. RAMADEVARSOOTHIRAM 3
 1475. RAMADEVARSOOTHIRAM46 1
 1476. RAMADEVARSOOTHIRAM-16 1
 1477. RAMADEVARSOOTHIRAM-500 1
 1478. RAMADEVARSOOTHIRAM-81 1
 1479. RAMADEVARSOOTHIRAM10 1
 1480. RAMADEVARSOOTHIRAM-16 1
 1481. RAMADEVARSOOTHIRAM-216 1
 1482. RAMADEVARSOOTHIRAM-30 1
 1483. RAMADEVARSOOTHIRAM-51 1
 1484. RAMADEVAR-50 2
 1485. RAMADEVAR-500 1
 1486. RAMADEVAR-81 1
 1487. RAMATEVARKARUMANASOOTHIRAM-31 1
 1488. RAMATEVARBATCHANI-50 1
 1489. RAMATEVARKARUMANASUTTIRAM 1
 1490. RAMATEVARPASHAI18 1
 1491. RAMATEVARSUTTIRAM 1
 1492. RAMATEVARSUTTIRAM-50 1
 1493. RAMATHEVA30 1
 1494. RAMEDEVARKARUMANACCHURUKKAM 1
 1495. RAMMAMUNIVAIDYASOOTHIRAM-360 1
 1496. RASAVAATHAM 1
 1497. RASAVAATHAMKAAYASITTHI 1
 1498. RASAVATHANOOL-100 1
 1499. RASAVATGANATTAKARMAM 1
 1500. RASAVATHAMMARUTHUVAM 1
 1501. ROMARISHISUTTIRAM-500 1
 1502. ROMARISHI500IL 1
 1503. ROMARISHI500-SUDANVAIPU 1
 1504. ROMARISHIVADASOOTHIRAM 1
 1505. ROMARISHIGNANAM 1
 1506. ROMARISHISOOTHIRAM 1
 1507. ROMARISHISOOTHIRAM-25 1
 1508. ROMARISHISOOTIRAM-51 1
 1509. ROMARISHISUTHIRAM-25 1
 1510. ROMARPADIYASURUKKAM-20 1
 1511. ROMARISHI500 1
 1512. ROMARISHISOOTHIRAM-19 1
 1513. ROMARISHISOOTHIRAM-100 1
 1514. ROMARISHIGURUNOOL-50 2
 1515. ROMARISHINAYANAARSOOTHIRAM 4
 1516. ROMARISHIPADIYASUTTIRAM25 1
 1517. ROMARISHIPADIYAVATHAM15 1
 1518. ROMARISHISOOTHIRAM 1
 1519. ROMARISHISOOTHIRAMKURUNOOL-50 1
 1520. ROMARISHITHIRUMANDIRAM-17 1
 1521. ROMARISHISOOTHIRAM-100 1
 1522. ROMARISHISOOTHIRAM-16 2
 1523. ROMARISHISOOTHIRAM-20 1
 1524. ROMARISHISOOTHIRAM-25 3
 1525. ROMARISHISURUKKAM-30 1
 1526. ROMARISHISUTHIRAM-10 1
 1527. ROMARISHISUTHIRAM-18 1
 1528. ROMARISHIVAITHIYAM-19 1
 1529. ROMARISHIVAITTHIYAM 1
 1530. ROMARISHIVATHANOOL-50 1
 1531. ROMARISHIVIKKIYAM-500 1
 1532. ROMARISHI-16 1
 1533. ROMARISHI-50 1
 1534. ROMARISHI-100 1
 1535. ROMARISHIYARGNANASOOTHIRAM-16 1
 1536. ROMARSHIBAGAVAAN-500 1
 1537. RUTTIRASAYAANAM 1
 1538. SAAMUTHIRIKALATCHANAM 1
 1539. SACHUTHANANDATHATHUVAVILAKKAM 1
 1540. SAILLIYAMKARUMANASURUKKAM 1
 1541. SAKTHIARUDAM 1
 1542. SAKTHIJALAMIRANDAMKANDAM 1
 1543. SALAKALICHCHALUKUAVUSHATHAM 1
 1544. SALLIYAMUNIVARNOOL 1
 1545. SALLIYANAYANARPAADAL 1
 1546. SALLIYANOOLTHIRATTU 4
 1547. SALLIYANOOLURAI 1
 1548. SAMPOGANAATHARVATHASITTHI 1
 1549. SANGAMUNIVAIDYAM100 1
 1550. SANGAMUNIVAIDYAM-8 1
 1551. SANGAMUNIVISAVAIDIYAM16 1
 1552. SANGAMUNISWAMIGALVAIDYAM-100 1
 1553. SANKARANANDARKALIPPU 1
 1554. SANKARASARIYARPADAL 1
 1555. SANMUGANIGANDU 1
 1556. SANNI&VALINITHANAM 2
 1557. SANNI,VALI&SIRAROGANITHANAM 1
 1558. SANNI13KUMNITHANAM 1
 1559. SANNIGUNAM 1
 1560. SANNINITHANAM 8
 1561. SANNINOOL 1
 1562. SANNIPATHIMUNRINGUNAM 1
 1563. SANNI&VALINITHANAM 1
 1564. SAPAMNIVARTI 1
 1565. SARANOOL 3
 1566. SARAKKUSUTTHI 5
 1567. SARVASARINIGANDU 1
 1568. SATHAGAM100-ILIRUNTHU 1
 1569. SATHANAGOPALANKRISHNANPIRAPPU 1
 1570. SARTHIL5GUNAM 1
 1571. SATHURAGIRIMARUTHUVAM 1
 1572. SATRASANIGANDU 1
 1573. SATTAIMUNI-1000 1
 1574. SATTAIMUNI50 1
 1575. SATTAIMUNIGANAM100 1
 1576. SATTAIMUNIGNANAM 3
 1577. SATTAIMUNIKARPAMURAI 1
 1578. SATTAIMUNIKARPAMURAI-100 1
 1579. SATTAIMUNIKARPAM100 1
 1580. SATTAIMUNIKARPAMURAI 1
 1581. SATTAIMUNIKAYAKARPAM 1
 1582. SATTAIMUNIKAYASITHIKARPAM-201 1
 1583. SATTAIMUNIKANAKASOOTIRAM-9 1
 1584. SATTAIMUNINATHANOOL-9 1
 1585. SATTAIMUNINIGANDU-1200 1
 1586. SATTAIMUNINIGANDU 3
 1587. SATTAIMUNINIGANDU-800 1
 1588. SATTAIMUNIPADAL 1
 1589. SATTAIMUNISADATHARAM-108 1
 1590. SATTAIMUNISODASASOOTHIRAM 1
 1591. SATTAIMUNISOOTHIRAM 1
 1592. SATTAIMUNISOOTHIRAM-16 1
 1593. SATTAIMUNISOOTHIRAM-200 3
 1594. SATTAIMUNISOOTHIRAM-25 2
 1595. SATTAIMUNISOOTHIRAM-8 1
 1596. SATTAIMUNISURUKKAM-51 1
 1597. SATTAIMUNITHANDAGAM 1
 1598. SATTAIMUNITHARKANOOL 1
 1599. SATTAIMUNIVAKKIYAM 1
 1600. SATTAIMUNIVAKKIYAM-50 1
 1601. SATTAIMUNIVANNAM 1
 1602. SATTAIMUNIVATHAKAVIYAM-1000 1
 1603. SAVARUKAYANITHAANAM 1
 1604. SAVUKKARACHUNNAM-12 1
 1605. SELERPPANAM96NITHANAM 2
 1606. SENTHURAM9,10-AMKANDAM 1
 1607. SENTHURAMSEIYUMMURAI 1
 1608. SIDDHARVENBA 5
 1609. SIGILCHAIVAGADAM 1
 1610. SILEARPANANITHANAM 4
 1611. SINTHAAMANI 1
 1612. SINTHAAMANIVAIPPUNOOL 1
 1613. SINTHAMANIVAGADAM 1
 1614. SIRAROGANITHANAM 4
 1615. SIRPPANOOLINDIRAKANDI 1
 1616. SITHAMBARAMANTHIRAM 1
 1617. SITHARAAROODAMNONDISINTHU 2
 1618. SITTHAANANTHAM 1
 1619. SITTHAATHIYENNAI-8 1
 1620. SITTHAROODAM 1
 1621. SIVAMARUNTHUGAL 1
 1622. SIVAVAKKIYAMANTHIRAM 1
 1623. SIVAVAKKIYARGUNAVAGADAM 1
 1624. SIVAKKIYANADEEPAM 1
 1625. SIVAMAYAMANAVAGARASOOTHIRAM 1
 1626. SIVAVAKKIYARSOOTHIRAM-33 1
 1627. SOGAINITHANAM 1
 1628. SOKKALINGASWAMYARPAVANAPARPAM 1
 1629. SOOLAINITHANAM 3
 1630. SOORIYANANDARSOOTHIRAM 1
 1631. SOOTHAMUNIPADALAGAVAL 1
 1632. SOOTHAMUNISOOTHIRAM-110 1
 1633. SOOTHAMUNIVAKKIYAM 1
 1634. SORUBANANDARSOOTHIRAM 1
 1635. SORUBANANTHARSOOTHIRAM-51 2
 1636. SRAMADEVARPALATHIRATTU-500 1
 1637. SRIRAMA1ATHEVARVAIDYAM-81 1
 1638. SUBRAMANIYARGNANAM 1
 1639. SUBRAMANIYASARVASANKARAVINJAI 1
 1640. SUBRAMANIYAARGNANAM-200 1
 1641. SUBRAMANIYAR100 1
 1642. SUBRAMANIYARUPADESAM200 1
 1643. SUBRAMANIYARGNANAM32 1
 1644. SUBRAMANIYARVASIYOGAM 1
 1645. SUBRAMANIYARGNANAM 1
 1646. SUBURAMANIYARSANJEEVI-12 1
 1647. SUDDAMUNIPADAL-1 1
 1648. SUNDARAANANDARGNANAM-50 1
 1649. SUNDARAANANDARPATCHIKOODU 1
 1650. SUNDARAANANDARTHEETCHAI-50 1
 1651. SUNDARAMOORTHIANANDAKESARI-50 1
 1652. SUNDARAMOORTHIGNANAM-50 1
 1653. SUNDARANANDASWAMYPOOJAI 1
 1654. SUNDARANANDARANJANAM 1
 1655. SUNDARANANDARJAALAM-36 1
 1656. SUNDARANANDARKESARI 1
 1657. SUNDARANANDARKESARI-55 1
 1658. SUNDARANANDARPOOSAVIDHI 1
 1659. SUNDARANANDARSOOTHIRAM-1 1
 1660. SUNDARANANDARSOOTHIRAM-25 1
 1661. SUNDARANANDAR-32 1
 1662. SUNDARNANDAR1000KESARIVITTAI-516 1
 1663. SUNDHARANANDHARSOOTHIRAM 1
 1664. SUNNAMURAI 1
 1665. SUNTHARANANTHARGNAANAM-50 1
 1666. SUNTHARANANTHAR-51 1
 1667. SUNTHARANATHARTHEEKSHAI-50 1
 1668. SUNTHARANTHARATHITHASOOTHIRAM 1
 1669. SUNTHARANARPOOJAVITHI 1
 1670. SUNTHARANANDARGNANAM 1
 1671. SUNTHARANANDARKESARI 1
 1672. SUNTHARANANDARPOOSAVITHI 1
 1673. SUNTHARANANTERSOOTHIRAM120 1
 1674. SUNTHARANANTHARKARPAM 1
 1675. SUNDARANANDARKESARISOOTHIRAM-50 1
 1676. SUNTHARANANTHARSUTHIRAM 4
 1677. SUNTHARANTHARKULALSASTHIRAM 1
 1678. SUNTHARNANTHARTHANDAGAM 1
 1679. SUNTHIRANANTHARKESARINOOL 1
 1680. SUNTHIRANTHARARULISEITHASUTHIRAM 1
 1681. SURANOOL 7
 1682. SURANITHANAM 5
 1683. SURAVAAGADAM 1
 1684. SURAKANDIVAATHASOOTHIRAM 1
 1685. SURANOOLMARUTHUVATHOKKUPU 1
 1686. SURANOOLMARUTHUVAM 1
 1687. SURATHUKKUAVATHINATCHATHIRANOOL 1
 1688. SURATHUKKUMATHIRAI-MOOLIGAI 1
 1689. SURIYANANDARVAZHALAISOOTHIRAM-13 1
 1690. SURUBANANDARSOOTHIRAM-51 1
 1691. SUTHAMUNI110 1
 1692. SUVADUMURAIGAL 1
 1693. SUZHIYANNITHANAM 1
 1694. TERAIYARPADARTASINTAMANI 1
 1695. THAMARAIMUL,NAAMULNITHANAM 1
 1696. THANDAKAM 1
 1697. THASAVAAYVUNADAKKUMVITHAM 1
 1698. THATHUVASAASTHIRAM 1
 1699. THATHUVAUPATHESAMJANNASAKKARAM 1
 1700. THERAIYARNOYINSAARAM-133-IL 1
 1701. THERAIYARANTHATHI 1
 1702. THERAIYARPATHARTHASINTHAAMANI 1
 1703. THERAYARAMIRTHASENTHOORAM 1
 1704. THERAYARVAKDASINGI-20 1
 1705. THERISANAVILAKKAM 1
 1706. THIRAVAGAMVAARUMMURAIMAI 1
 1707. THIRIBARAISATHAGAM 1
 1708. THIRUMANTHIRAM 1
 1709. THIRUMANTHIRAM30 1
 1710. THIRUMENIYENNAI 1
 1711. THIRUMOOLARNADI 1
 1712. THIRUMOOLAR1000 1
 1713. THIRUMOOLARSURUKKAM-84 1
 1714. THIRUMOOLARGUNAVAGADAZM 1
 1715. THIRUMOOLARNADIPARITCAI 1
 1716. THIRUMOOLARNADISASHITHIRAM 1
 1717. THIRUMOOLARNADISOOTHIRAM 2
 1718. THIRUMOOLARNIGANDU-300 1
 1719. THIRUMOOLARPADAL 1
 1720. THIRUMOOLARPOORANASOOTHIRAM 1
 1721. THIRUMOOLARPOOSAVITHI-MUPPU 1
 1722. THIRUMOOLARSASTIRASURUKKAM 1
 1723. THIRUMOOLARSOOTHIIRAM 1
 1724. THIRUMOOLARSOOTHIRAM-200 2
 1725. THIRUMOOLARSURUKKAM-21 1
 1726. THIRUMOOLARTHANDAKAM 2
 1727. THIRUMOOLARSOOTHIRAM-50 1
 1728. THIRUMOOLARTHIRUMANDIRAM 4
 1729. THIRUMOOLARVAGARATHIRAVIYAM-200 1
 1730. THIRUMOOLARVAIDYAM108 1
 1731. THIRUMOOLARVAKADAM 3
 1732. THIRUMOOLARVATHASOOTHIRAM-300 1
 1733. THIRUMOOLAR-508 1
 1734. THIRUMOOLAR-608 1
 1735. THIRUVALLUVARMUPPU-30 1
 1736. THIRUVALLUVARGNANAVETTIYAAN 1
 1737. THIRUVALLUVARNAYANAARMUPPU-16 1
 1738. THUDINOOL 1
 1739. THURUCHUCHUNNAM 1
 1740. THURUVALLUVARGNANAVETTIYAN 1
 1741. TOMPATALAKSHANAM 1
 1742. UBATHESASITTHANTHAKATTALAI 1
 1743. UDALSAKKARAM-RASAVATHAM 1
 1744. UDALTHATHUVAM 1
 1745. UDALARIVILAKAM100 1
 1746. UDALARIVILAKKAM 1
 1747. ULAMAANDHAINITHAANAM 1
 1748. ULLAMUDAYAAN-JOTHIDAM 1
 1749. ULLAMUDAYANSATTIRAM-JOTHIDAM 1
 1750. URVASIRATTINASURUKKAM-18 2
 1751. UTHARAKIRIGAI 2
 1752. UTHARAMAYAKKURI 1
 1753. UTHARAKIRIGAI108NITHANAM 2
 1754. UTHARAKKIRIGAI-UTHARANOI 1
 1755. UTHARAROGANITHANAM 1
 1756. VADASUTHIRAMKARUKKIDAI 1
 1757. VADATHIRATTU-48 1
 1758. VAGADANIGANDU 1
 1759. VAGADANOOLTHIRATTU 1
 1760. VAGADASANGIRAGASINTHAAMANI1200 2
 1761. VAIDYAAKARATHY 2
 1762. VAIDYANOOL 1
 1763. VAIDYAPILLAITAMIL 1
 1764. VAIDYAPOORANAM-1200 1
 1765. VAIDYAPOORANAM-400 1
 1766. VAIDYASATHAGAM 6
 1767. VAIDYASINTHAMANI 2
 1768. VAIDYAAGARATHI 2
 1769. VAIDYAASIRIYAM1000 7
 1770. VAIDYAKANDAM 1
 1771. VAIDYAKURAL-108 1
 1772. VAIDYANIGANDU 1
 1773. VAIDYAPALLU 1
 1774. VAIDYAPARIPOORANAM-400 1
 1775. VAIDYAPOOSAIATTAVANAI 1
 1776. VAIDYASINTAMANI4000(THADUNITHANAM) 1
 1777. VAIDYASINTHAMANI 2
 1778. VAIDYASINTHAMANI100 1
 1779. VAIDYASOOTHIRAM-300 2
 1780. VAIDYATHARKKANOOL 1
 1781. VAIDYATHIRATTU 1
 1782. VAIDYAM300 1
 1783. VAIDYAMPIN-80 1
 1784. VAIDYAM-50 1
 1785. VAISOORIGUNAM 1
 1786. VAISOORIMALAI-100 2
 1787. VAISOORIPADALAM 1
 1788. VAITHIYANUKKUKURIGAL 1
 1789. VAIVUGUNAM 1
 1790. VALAGIRIGAISAATHIRAM 1
 1791. VALAIGNANASOWNTHARIPOOSAVITHI 1
 1792. VALAIVAGADAM 1
 1793. VALAIVATHANITHANAM-40 1
 1794. VALAIRASAMEDUKIRAVIPARAM 1
 1795. VALAIYANANDARPAADAL-GNANAKUMMI 1
 1796. VALAIYINSILERPANANITHAANAM 1
 1797. VALI5-INGUNAM 1
 1798. VALMEEGARNADISOOTHIRAM1
 1799. VALMEEGARA-16 1
 1800. VALMEEGARBOOTHANADI 1
 1801. VALMEEGARBOOTHANADISOOTHIRAM 1
 1802. VALMEEGARKURUNOOLSAASTHIRAM 1
 1803. VALMEEGARNADISASTHIRAM 1
 1804. VALMEEGARNADISOOTHIRAM-105 1
 1805. VALMEEGARSOOTHIRAM-16 1
 1806. VALMEEGARURUPPUSOOTHIRAM-64 1
 1807. VALMIGARPOOTHANAADISASTHIRAN-16 1
 1808. VARMAADANGAL&MARUNTHUGAL 1
 1809. VARMAADANGALTHIRAVIKOL 1
 1810. VARMAADANKAL51ANGATHYPATHAM 1
 1811. VARMAADIVARMASOOCHAM 1
 1812. VARMAALAVUNOOL 1
 1813. VARMAANGATHIPATHANOOL 3
 1814. VARMAANUBOGASAARI 1
 1815. VARMABEERANHI100KUTHIRAVUKOL-16 2
 1816. VARMABEERANGISOOTHIRAM-50 4
 1817. VARMABEERANGITHIRAVUKOL-16 6
 1818. VARMABEERANGI-100 2
 1819. VARMAGURUNAADI-33 1
 1820. VARMAGURUNAADISOOTHIRAM-36 1
 1821. VARMAGURUNAADITHIRAVUKOL-36 1
 1822. VARMAKAIVALLIYANOOL 1
 1823. VARMAKANDI 1
 1824. VARMAKANDI-60 3
 1825. VARMAKANNADI-500 8
 1826. VARMANALUMATHIRAI 4
 1827. VARMANARAMBUARAI 1
 1828. VARMANARAMBUSOOTHIRAM 1
 1829. VARMANOOLURAI 1
 1830. VARMANOOL 2
 1831. VARMAODIMURIVUGNANAM-300 2
 1832. VARMAODIMURIVUSARI-1200 7
 1833. VARMANIKANDAKARATHI-1200 1
 1834. VARMASAARI-205 2
 1835. VARMASAARI-50 1
 1836. VARMASARASOOTHIRAM1200 1
 1837. VARMASO0DAMANI@PANJEEKARANAPINNAL 1
 1838. VARMASOODAMANI 1”
 1839. VARMASOOTHIRANIGANDAGARATHI500 1
 1840. VARMASOOTHIRAM 10
 1841. VARMASOOTHIRAM-89 1
 1842. VARMASUVADUMURAIGAL 1
 1843. VARMATHALAVIPARAM 1
 1844. VARMATHIRAVUKOL-60 1
 1845. VARMAURPANASARI 1
 1846. VARMAVAKADAM 1
 1847. VARMAVILVISAISOOTHIRAM 2
 1848. VARMAVILLUMVESAIUMMARUNTHUM 1
 1849. VARMAANIKAIMATHTHIRAI 1
 1850. VARMAM-PADUVARMAVIBARAM 1
 1851. VARMAM-THERAIYARNARAMBUSOOTHIRAM 1
 1852. VARMAM-THERAIYARNARAMBUPINNAL-213 1
 1853. VARMAM-ULSOOTHIRAM16 1
 1854. VARMAMURAI 1
 1855. VARMAMAANIEEDUSEIMURAI 1
 1856. VARMAM-THATTUVARMANGAL 1
 1857. VARMANISASTHIRAM 1
 1858. VARNASIRAMAVAYANAM 1
 1859. VASAMUNISUTHIRAM 1
 1860. VASIKARAMOOLIGAI 1
 1861. VASISTARVAITHIYAM 1
 1862. VASISTARISASTHIRAM 1
 1863. VASISTARSOOTHIRAM-206 1
 1864. VASIYAMARUTHUVAM 1
 1865. VATHANITHANAM 5
 1866. VATHAPITHTHASILERPANANADI 1
 1867. VATHASOOTHIRAM 2
 1868. VATHASOOTHIRAM-12 1
 1869. VATHASOOTHRAM-16 1
 1870. VATHATHIRAVUKOL 1
 1871. VATHAM80-KUMPERGUNAMMARUNTHU 1
 1872. VATHAM84KKUMNITHANAM 1
 1873. VATHAMURAI&MARUTHUVAM 1
 1874. VATHAROGANITHANAM 1
 1875. VAZHALAISOOTHIRAM 1
 1876. VISHAPAKATHINGUNAM 1
 1877. VISHAPEATHIGUNAM 1
 1878. VISHAVAIDYAM 1
 1879. VISHAKADIMARUNTHU 1
 1880. VISHASURANITHANAM 1
 1881. VITHARPPAGUNAM45NITHANAM 1
 1882. VIYAKKIRAPATHARPALATHIRATTU 1
 1883. VIYATHIKALVAGAIVIBARAM 3
 1884. VIYATHYGALINKALAPARANI 1
 1885. YACOBUVAIDIYAMS700 1
 1886. YOGAMUNIVAITHIYAKANNADI 1
 1887. YUGIMUNISINTHAMANI(THATHUVAM) 1
 1888. YUGIMUNIVAITHIYAM-NOINITHANAM 1
 1889. YUGIMUNIAVATHISURANOOL-64 1
 1890. YUGIMUNIGNANAKUMMI 1
 1891. YUGIMUNIKARISAL 1
 1892. YUGIMUNINIGANDU 1
 1893. YUGIMUNINIGANDU-1700 1
 1894. YUGIMUNIUBATHESAM(UDALKOORU) 1
 1895. YUGIMUNIULAA-1000 1
 1896. YUGIMUNIVAATHAMOOTHURAI-120 1
 1897. YUGIMUNIVAITHIYAVILLAKKAM 1