வர்ம சூட்சாதி சூட்சம் – 100

நூலின்பெயர் வர்ம சூட்சாதி சூட்சம் – 100
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2014
மொத்த பாடல்கள் 100
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 32
நூல் விபரம் இந்நூல் 100 பாடல்களை கொண்டது. இந்நூலில் படு வர்மங்களின் பெயர் அவ் வர்ம புள்ளிகளில் தாக்குதல் ஏற்பட்டால் வரும் பின் விளைவுகள் வர்மாணி மருத்துவர்களின் இலக்கணம் மாத்திரை, அளவு கர்பம் தரித்த பெண்களுக்கு வர்ம பரிகாரம். குழந்தைகளுக்கு வர்ம பரிகாரம் சில மருந்து செய்முறைகள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது.