வர்ம கலைக்கண்ணாடி சூத்திரம் – 200

நூலின்பெயர் வர்ம கலைக்கண்ணாடி சூத்திரம் – 200
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர் முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2013
மொத்த பாடல்கள் 200
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 70
நூல் விபரம் இந்நூல் 200 பாடல்களை கொண்டது . இந்நூலில் அமிர்தநிலை, படுவர்மங்கள், சில தொடுவர்மங்கள் குறித்த விபரங்களும் உடல் பொறி சூத்திரம், வர்ம வினாவிடை, வர்மம் கொண்ட ஒருவருக்கு சோதனை, இளக்கு முறைகள் என்பன குறித்தும் 24 மருந்து செய்முறைகள் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.