வர்மலாட சூத்திரம் – 300 (256)

நூலின்பெயர் வர்மலாட சூத்திரம் – 300 (256)
ஆசிரியர் அகத்தியர்
பதிப்பாசிரியர் டாக்டர். த. மோகன ராஜ்
வெளியீட்டாளர் A.T.S.V.S. சித்த மருத்துவ கல்லூரி & மருத்துவமனை, முன்சிறை, புதுக்கடை அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629171
பதிப்பித்த ஆண்டு 2010
மொத்த பாடல்கள் 300
புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்கள் 48
நூல் விபரம் இந்நூல் 300 பாடல்களை கொண்டது . ஆனால் 256 பாடல்கள் மட்டும் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் 108 வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம், அவ் வர்மங்களில் காயம் ஏற்பட்டால் வரும் பின் விளைவுகள,; தடவுமுறை, அடங்கல்முறை, அமத்து சூத்திரம், என்பன குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது.